M. Pýcha: Nevysíláme jen kvůli Radě, která nám nechce vydat licenci

Kauza benešovského Radia Sázava, o které bojují skupina Limonádníků (Fišer a Pýcha) s skupinou GES Holding (Michalčák a Laštovka) se přiostřuje. Poté, co Laštovka zveřejnil předběžné opatření městského soudu v Praze, které zakazuje Borisi Fišerovi jednat samostatně za společnost M-Publicity, kontrovali Fišer a Pýcha vlastním prihlášením k situaci ve společnosti M-Publicity, které popírá jakýkoli vliv pánů Michalčáka a Laštovky.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ing. Miroslav Pýcha je legálním a legitimním jednatelem Společnosti se všemi zákonnými oprávněními bez ohledu na to, že Městský soud v Praze jej dosud jako jednatele nezapsal do OR.

Pokud se tedy někteří úředníci Úřadu Rady nebo členové Rady neopodstatněně domnívali, že pan Boris Fišer není oprávněn po 15. listopadu 2002 (den odvolání PhMr. Michalčáka z funkce jednatele Společnosti) samostatně jednat jako statutární orgán Společnosti, nebo se dokonce mylně domnívali, že stále platí omezující ustanovení pro jednatele Borise Fišera jednat jako statutární orgán samostatně, i když byl PhMr. Michalčák z funkce jednatele
15.11.2002 odvolán, je po 12.2.2003 věc zcela jasná a průhledná:


  1. Boris Fišer je v každém případě jediný společník společnosti a drží ve společnosti 100% obchodní podíl.
  2. Proto má Boris Fišer jako jediný společník Společnosti právo jmenovat druhého jednatele, což 12.2.2003 učinil.
  3. Proto pan Ing. Miroslav Pýcha je v každém směru plnohodnotným jednatelem s právem jednat jménem Společnosti samostatně ve všech věcech jako statutární orgán Společnosti.
  4. Ve Společnosti jsou pouze dva jednatelé – pan Boris Fišer a pan Ing. Miroslav Pýcha.
    (
  5. Pan Boris Fišer může jednat jako statutární orgán Společnosti jménem Společnosti.

Společnost je tedy velmi transparentní. Protože jediný společník Společnosti odstoupil od všech smluv se společností AUTOCENTRUM Šternberk s.r.o., a to ještě před tím, než nabyly účinnosti (pokud jde o převod OP), je jediný společník Společnosti pan Boris Fišer majitelem 100% obchodního podílu ve Společnosti.

Transparentnost Společnosti je ještě podtržena tím, že Společnost odvolala veškeré plné moci, které vystavila třetím osobám, zejména ve vztahu k Radě, Úřadu Rady a obchodnímu rejstříku, před 15.listopadem 2002, s výjimkou plné moci pro Ing. Miroslava Pýchu. Tím tyto osoby ztratily právo vystupovat a jednat jménem Společnosti, včetně přístupu do spisu Společnosti vedeného Radou, resp. Úřadem Rady.

Každý, komu je znám skutečný stav věci (= ví, že Ing. M. Pýcha byl jmenován jednatelem), tj. že dotčená osoba ví, že skutečný stav je jiný než ten (dosud) zapsaný v obchodním rejstříku, se nemůže dovolávat dobré víry ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 obchodního zákoníku, protože to uvedené ustanovení vylučuje.

Na závěr bych chtěl dodat toto: Pan Michalčák je nám naprosto i s panem Laštovkou ukradený. Problém je Rada Pro RTV a její úmyslná nečinnost a „kamarádské“ nahrávání mediální skupině okolo pana Michalčáka. Rada a přímo vedoucí úřadu Rady zakázal úředníkum konat to, co jim ukládá správní řád a tak úmyslně zadržují již od nového roku 2003 dokument (licence k provozování rozhlasového vysílání – pozn. redakce), který jsou nám povinni vydat. Toto jen na vysvětlenou, že pánové Michalčák a Laštovka nás netrápí – trápí nás jejich zprostředkovaný vliv na některé členy Rady a na vedoucího úřadu RRTV.

Následuje výňatek z dopisu jednatele M-Publicity Miroslava Pýchy předsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Martinu Muchkovi, jehož plné znění má RadioTV k dispozici.

 

Vyjadřujeme tímto krátkým dopisem zásadní výhrady jednak proti samotnému zařazení uvedené žádosti na jednání Rady, jednak proti způsobu jakým úřad upřednostňuje požadavky osob, které sám jediný majitel a jednatel
společnosti p. Boris Fišer označil za osoby neoprávněné jednat a navíc z důvodu jejich konání na ně podal trestní oznámení.

Žádáme Vás, abyste z pravomoci předsedy Rady provedl veškerá potrebná opatření, aby nedošlo postupem Úřadu Rady Společnosti (a jejím prostřednictvím i jejímu jedinému společníkovi) k ještě k větším škodám.

Vyjadřujeme tímto též obavu, že by tento, z našeho hlediska podivný úřední postup, mohl být ukončen také tím, že by se vyslovený souhlas mohl dostat do rukou neoprávněných osob (pana PhMr. Vladimíra Michalčáka, jím pověřených osob a zejména mediální skupiny, kterou tyto osoby reprezentují) a proti naší vůli a mohlo by tak dojít k dalším zásadním škodám a újmám naší společnosti.

Pokud tato opatření, vážený pane předsedo, neučiníte bez zbytečného odkladu, nezbyde nám, než nastoupit cestu práva vůči Radě a jejím rozhodnutím a požádat i Policii České republiky a její specializovaný útvar – tzv. SPOK –
o prověření, zda činností Rady nebo Úřadu Rady a konkrétních osob (členu Rady a zaměstnanců přiřazených k výkonu pracovní činnosti na Úřad Rady) v dané věci nedošlo k trestné činnosti.

S ohledem na to, že lidé z mediální skupiny okolo p. Michalčáka „vyhrožují“, že pokud nebudeme souhlasit s jejich nezákonným postupem, „zařídí“, aby Rada
společnosti M-Publicity s.r.o. licenci co nejdříve odebrala, vypsala následně nové licenční řízení na kmitočet 89,3 MHz a v tomto řízení, že prý již si 100% ohlídají, aby licenci obdržela taková společnost, kterou budou plně ovládat a kterou pak zařadí do své nově budované rozhlasové sítě. I s ohledem na tato (sice ničím nepodložená) tvrzení a též v souvislosti s některými nepochopitelnými výše zmiňovanými kroky Vašeho úřadu a některých jeho úředníků, považujeme situaci za příliš vážnou na to, aby Společnost
mohla postupovat jinak.

Připomínáme v této věeci rovnež, že společnost M-Publicity s.r.o., jako vítězný účastník licenčního řízení nemá dosud k dispozici originál pravomocného rozhodnutí Rady a proto Společnost již 7. ledna 2003 podala písemnou žádost o doručení předmětného rozhodnutí Rady.

Na tuto žádost však společnost doposud neobdržela od úřadu žádnou odpověď. Máme proto vážný důvod zaujmout podezření, že nejsou dodržovány vůči Společnosti elementární zásady chování úřadu vůči účastníkovi řízení, včetně dodržování lhůt pro odpovědi na podání účastníka, pokud nejsou dosavadní (ne)činností Rady, resp. Úřadu Rady, sledovány cíle, které mají Společnost poškodit.

Žádáme Vás proto, abyste zabezpečil, aby se zejména Úřad Rady věnoval zejména této naší žádosti a neinicioval z vlastního popudu řešení rozporovaných či stažených žádostí.

Zdůrazňujeme znovu, že skutečnost, že Rada nedoručila dosud písemné vyhotovení rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání č.j.: Ru/259/02/3155 ze dne 5.
11. 2002 způsobuje naší společnosti nedozírné škody, neboť jsme nemohli plynule navázat na vysílání končící rozhlasové stanice Rádio Presston.

Veříme pane předsedo, že zjednáte v této věci co nejdříve nápravu a že tak nedopustíte, aby vznikaly další finanční škody naší společnosti.

Miroslav Pýcha

jednatel M-Publicity, s.r.o.

V průběhu příštího týdne přineseme vlastní zhodnocení kauzy Radia Sázava včetně vyjádření zodpovědných osob Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: ,