Kodex blogera na RadioTV.cz

Blogy na RadioTV.cz musí tematicky odpovídat zaměření tohoto webu. Jedním slovem – MÉDIA. Všechny texty
budou schvalovány redakcí RadioTV, která má poslední slovo při rozhodnutí, zda bude text zveřejněn, či
nikoliv. RadioTV nenařizuje, jak často má bloger psát své blogy. Ideální frekvence je jedenkrát týdně.
Při vyhlášení TÉMATU TÝDNE si redakce RadioTV vyhrazuje právo zveřejnit na titulní stránce a v jiných
sekcích pouze blogy, které se tohoto tématu týkají.

Všichni blogeři se při registraci zavazují dodržovat tento Kodex. Kodex blogera upravuje vztahy provozovatele
blogu a blogerů, nezávislost blogerů, jejich povinnosti ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení kodexu.

1) Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat občanská práva jiných lidí, poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.

2)Bloger sám se musí podřizovat požadavku svobodné výměny názorů a volnému toku informací.

3)Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob.

4)Pokud bloger uveřejní chybnou a nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového.

5)Bloger nese zodpovědnost za to, aby obsah jeho blogu nebyl v rozporu se zákony České republiky.

6)Bloger nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost. Nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.

7)Publikováním textů dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů (celých nebo jejich částí) na internetové stránce www. radiotv.cz a v dalších sekcích, zároveň může tyto články prolinkovat nebo zveřejnit i na webech partnerů.

8)Za zveřejnění textů z blogu na stránkách RadioTV.cz blogerovi nepřísluší honorář, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.

9)Bloger může na svém blogu zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení a pokud pod článkem zmíní, odkud text pochází. Toto by měl též oznámit redakci RadioTV.

10)Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část.

11)Bloger je povinen uvádět zdroje, z nichž čerpal informace. Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl být i internetový odkaz na článek, z něhož bloger čerpal.

12)Bloger v textech nesmí užívat vulgarismy a obscénní výrazy. Stejně tak nesmí urážet jiné osoby. Vulgarismus je v omezené míře přípustný v situaci, kdy je potřebný pro celistvost textu.

13) Je zakázané používat texty a obrázky, které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (např. pornografie).

14) Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu. Za skrytou reklamu se všeobecně nepovažuje zmínka o vlastních aktivitách či aktivitách vlastní či cizí firmy v článku, pokud je relevantní k tématu článku. V případě, že bloger informuje o aktivitách společnosti, v jejíž činnosti je přímo nebo nepřímo zainteresován, musí na to výslovně upozornit v každém takovém příspěvku. Je zcela nepřípustné, aby pod hlavičkou osobního blogu bloger či jakýkoli podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost nebo produkty.

15) Bloger nesmí již zveřejněný příspěvek zmazat bez souhlasu Redakce RadioTV

16)Autorská práva za zveřejněné blogy přechází neexkluzivně na redakci RadioTV, zveřejněné texty se stávají součástí webu a jsou zařazeny do archivu. Bez souhlasu Redakce RadioTV není možné článek z archivu smazat, a bloger není oprávněný požadovat jakoukoliv kompenzaci, pokud mu redakce neumožní již publikovaný příspěvek smazat.

Sankce za porušení Kodexu blogera jsou totožné se sankcemi za porušení Kodexu diskutéra.