Kodex diskutéra na RadioTv

V diskuzích na RadioTV.cz se zakazuje:

  1. Psát texty obsahující jakékoliv výhružky, osobní útoky nebo poznámky obtěžující ostatní diskutéry.
  2. Psát příspěvky, které podněcují nebo obhajují násilí, fanatismus, rasismus, nenávist ke konkrétním lidem anebo ke skupinám obyvatel.
  3. Psát příspěvky obsahující vulgarismy a obscénnosti.
  4. Psát příspěvky pod cizím jménem.
  5. Zaplavovat diskuze příspěvky se stejným obsahem, popřípadě se stejným věcným obsahem.
  6. Propagovat komerční produkty nebo soukromé firmy.
  7. V neúnosné míře kopírovat do svých příspěvků texty jiných autorů.
  8. Vkládat informace o identitě jiných diskutujících bez jejich výslovného souhlasu.

Přistupujte k diskutujícím kolegům s patřičnou úctou. RadioTV.cz umožňuje na svých stránkách komunikovat všem lidem, avšak nepřebírá zodpovědnost za obsah diskuzí. Uživatelé RadioTV.cz musí s tímto kodexem souhlasit a dodržovat jej. Bude-li mít někdo podezření na porušení tohoto kodexu, může kontaktovat šéfredaktora, popřípadě zastupujícího redaktora. Při kvalitativním hodnocení jednotlivých příspěvků nezapomeňte, že informace pocházejí od lidí různého věku, vzdělání i zkušeností. Diskutující je povinen dodržovat právní řád České republiky.

Porušení kodexu:

Chceme, aby se diskuze na RadioTV.cz staly inteligentní a pluralitní názorovou arénou. Tento kodex má tomu napomoci. Jeho porušení povede ke smazání příspěvku, jenž kodex porušuje. Pokud budou od stejného diskutujícího smazány tři příspěvky, dojde k úplnému zablokování jeho přístupu do diskuzí na RadioTV.cz, a to bez předchozího upozornění. Pokud dojde k porušení kodexu ze strany diskutujícího, které povede ke smazání jeho příspěvku, začíná běžet dvouměsíční lhůta. Jestliže během těchto dvou měsíců postižený diskutér neporuší kodex, budou mu jeho „trestné body“ umazány.

Užitím služeb RadioTV.cz vyjadřujete svůj souhlas s tímto kodexem a zavazujete se jej dodržovat.

Text tohoto kodexu není stálý a neměnný, vyhrazujeme si právo tento text kdykoliv upravit. Doporučujeme občas do kodexu nahlížet a ubezpečit se, že konáte v souladu s jeho textem. Zabráníte tak možným nedorozuměním a nepříjemnostem.

Leden 2021

redakce RadioTV.cz