Zpráva RRTV pro mediální komisi o kauze TV3

radiotv22TV3 – stručná faktografie

Vzhledem k tomu, že se v poslední době objevují zkreslené či nepřesné informace o „kauze“ TV3, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) pokládá za nutné sdělit základní právní a věcné údaje.

1. Licenci k lokálnímu terestrickému televiznímu vysílání v Hradci Králové obdržel Martin Kindernay jako fyzická osoba v roce 1996. V té době společnost European Media Ventures, S.A. (EMV)  se sídlem v Lucembursku, která později investovala do společnosti TV 3 a.s., poskytující Martinu Kindernayovi služby, ještě neexistovala a nemohla mít tudíž jakýkoliv vztah k licenci.

2. Společnost EMV, S.A. nebyla investorem TV 3 a.s. ještě ani v době rozšíření licence Martina Kindernaye o 11. kanál v Praze  v roce 1999. Ani v tomto případě tedy nemohla mít k licenci žádný vztah.

3. Provozovatelem vysílání s licencí k lokálnímu televiznímu vysílání v Praze (TV3 Praha) a Hradci Králové (TV3 Hradec Králové) byla od jejího udělení až do 9.10.2001  fyzická osoba Martin Kindernay.

4. Společnost TV 3 a.s. je jakožto držitel satelitní registrace provozovatelem televizního vysílání programu s názvem TV3 cz prostřednictvím družice a kabelových systémů na celém území republiky.

5. Licence Martina Kindernaye  kombinuje původní a převzaté vysílání. Martin Kindernay v časech mimo vlastní původní lokální a metropolitní vysílání je podle licenčních podmínek povinen přebírat program TV 3 cz provozovatele TV 3 a.s.

6. Investoru v TV 3 a.s., společnosti European Media Ventures, S.A. (EMV), jejímiž hlavními podílníky jsou investiční  fond Argus Capital, Peter Gerwe a Jan Obrman ale nikdy nevznikl  právní nárok na žádnou licenci pro televizní vysílání a nemohl tedy nikdy mít ani kontrolu nad licencí Martina Kindernaye.

7. Provozovatel televizního vysílání s licencí Martin Kindernay se rozhodl požádat Radu o převedení licence z fyzické na právnickou osobu. Učinil tak mj. i v souladu se smlouvou, kterou uzavřel s EMV, S.A. dne 22. 6. 2001. Tato smlouva ukládá Martinu Kindernayovi požádat o převedení licence na právnickou osobu KTV, S.a r.l. se sídlem v Lucembursku, nebo – v případě neschválení tohoto převodu Radou – na právnickou osobu, kterou podle dikce vysílacího zákona a dané smlouvy založí či převezme v ČR. Převedení licence z fyzické na právnickou osobu, vlastněnou 100% původním držitelem licence umožňuje nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílání č.231/2001 Sb.ve svých přechodných ustanoveních.

8. Dne 28. 8. 2001 na návštěvním dnu informoval Martin Kindernay spolu se zástupci EMV, S.A. (George Collins, Peter Gerwe, Jan Martinek) o dvou variantách převodu licence, a to jak na lucemburskou, tak na českou právnickou osobu. Poté téhož dne  požádal Martin Kindernay o převedení licence na lucemburskou společnost KTV, S. a r.l. Tato žádost byla Radou zamítnuta 11. 9. 2001, a to na základě znalosti právního a smluvního pozadí věci. Správní rozhodnutí ve věci  bylo žadateli doručeno dne 18. 10. 2001 a ten je plně akceptoval svým dopisem ze dne 17. 10. 2001.

9. Po zamítnutí převodu na společnost KTV, S.a r.l. proto Martin Kindernay dne 17. 9. 2001  v souladu se shora zmíněnými ujednáními mezi ním a EMV, S.A. požádal o převedení licence na společnost RTV Galaxie, a.s. se sídlem v České republice. Rada této žádosti vyhověla dne 9. 10. 2001, správní rozhodnutí bylo žadateli doručeno dne 23. 10. 2001.

10. V obou společnostech  (KTV, S. a r.l. i RTV Galaxie, a.s.) má Martin Kindernay 100% majetkovou účast tak, jak to požaduje § 68, odst.6 vysílacího zákona.

11. Správnost postupu Rady v této věci paradoxně potvrdila i žaloba společnosti KTV, S. a r.l. na Radu, podaná k Městskému soudu v Praze dne 8. 10. 2001. Radu totiž žaluje společnost, kterou stoprocentně vlastní Martin Kindernay. Ten však Radě písemně potvrdil, že správní rozhodnutí ve věci bezvýhradně přijímá a nebude je nijak napadat. Z uvedeného proto  vyplývá, že ve společnosti  KTV, S. a r.l. nerozhoduje 100%ní majitel společnosti, a proto tedy nemůže  mít ani jako provozovatel zákonem stanovenou kontrolu nad vysíláním. Pokud by  Rada převod na KTV, S. a r.l. schválila, musela by za tohoto stavu věci jako další krok ihned zahájit správní řízení o odnětí licence.

12. Správnost postupu Rady  ve věci výkladu  ustanovení  §68, odst. 6 vysílacího zákona potvrdilo i stanovisko Ústavu státu a práva AV ČR ze dne 29. 10. 2001.

Na základně uvedených skutečností lze konstatovat, že:

1. společnost KTV, S. a r.l. nebyla  poškozena rozhodnutím Rady, protože na převod licence není právní nárok

2. společnost TV 3 a.s. a společnost EMV, S.A. neměly nikdy v držení licenci na televizní terestrické vysílání na území ČR, stejně tak ani podíl na licenci nebo kontrolu nad licencí

3. Rada proto nemohla svým rozhodováním poškodit zákonné zájmy společností EMV, S.A. či KTV, S. a r.l. Rada naopak ve věci rozhodovala se znalostí smluvního pozadí i právních aktů, které tyto společnosti v nedávné minulosti uzavřely s držitelem licence Martinem Kindernayem,

4. České republice nehrozí riziko prohry v případném  mezinárodním arbitrážním řízení. Investor v tomto případě vložil prostředky do společnosti TV 3 a.s., a nikoli do provozovatele vysílání s licencí. K licenci M. Kindernaye investor nikdy neměl a dosud nemá  žádný vztah. Změna tohoto stavu, umožněná novým vysílacím zákonem a rozhodnutím Rady je nyní záležitostí obou stran sporu.  Jakákoli analogie s případem TV Nova (a souvisejícími arbitrážemi) je vzhledem ke shora uvedenému bezpředmětná.

Rada pro RTV
V Praze 12.11.2001

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .