Česká televize zavádí producentský systém, známe podrobnosti

ceskatelevize_ct_podhled_velkeČeská televize se začíná pomalu měnit. Tou nejvýraznější změnou by se měl stát návrat k tak zvanému producentskému systému, tedy k systému, který ČT naposledy používala za vedení Iva Mathé. Na RadioTV vám proto přinášíme detailní podobu producentského sytému tak, jak by měl začít vznikat už od 1. ledna 2012. Článek vychází z informací prezentovaných na setkání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka s tvůrci, pořádaném Filmovým a televizním svazem (FITES).

Televize se rozdělí na dvě části

Základní myšlenkou organizační proměny České televize je její pomyslné rozdělení na dvě části. Na část výrobní a na část vysílací. Toto rozdělení ale bude pochopitelně pouze organizační a samotná ČT zůstane po právní stránce stále tímtéž subjektem.

Rozdělení veřejnoprávní televize by mělo mít za cíl především oddělení osob zodpovědných za program od jeho výroby. Za výrobu tak budou do budoucna zodpovídat pouze tak zvané tvůrčí skupiny, které už z části existují i v rámci stávajícího schematického uspořádání televize. Výsledný počet skupin zatím podle generálního ředitele ČT Petra Dvořáka není definitivní, a i když v současnosti předpokládá, že by jich mělo být kolem osmnácti, tak nevylučuje, že se do budoucna jejich počet může měnit podle aktuálních potřeb televize.

Za každou ze skupin by měl být zodpovědný jeden člověk, tak zvaný producent. Toho Petr Dvořák vidí jako osobu pokud možno všestrannou. Osobu, která bude schopna zodpovídat u jednotlivých projektů jak za jejich finanční, tak i kreativní stránku.  Systém jedna tvůrčí skupina, jeden zodpovědný pracovník je podle Petra Dvořáka jedinou cestou jak zabránit určitému alibismu, kdy za neúspěchy může „vždy ten druhý“.

Producenty má v plánu ČT hledat jak ve vlastních řadách, tak mimo televizi. Výběrová řízení by se měla konat už začátkem příštího roku. Výběr vhodných producentů by měly mít na starost výběrové komise sestavené tak, aby publicisté vybírali publicisty, dokumentaristé dokumentaristy. Pro každý post tedy bude buď samostatně sestavená komise, nebo bude komise vždy alespoň z části obměňována.

ceska-televize-schema-vyroba-2011Dosavadní schéma výroby čekají zásadní změny (screenshot: RadioTV)

Představa skupin zatím není definitivní

Tvůrčí skupiny, které by měly tvořit páteř výroby ve veřejnoprávní televizi, jsou zatím ve fázi projektového plánování. Jejich dělení, ani výsledný počet zatím není definitivní. Můžeme tak vycházet pouze ze současných plánů, podle kterých by měly v České televizi vzniknout skupiny s následujícím tematickým zaměřením: Tvůrčí skupiny pro koprodukce (jak filmové tak televizní), Tvůrčí skupiny dramatických věcí (ty se budou dělit na seriály, solitérní dramatiku, dětskou tvorbu a historii), Tvůrčí skupiny publicistických a dokumentárních pořadů (dále rozdělené na společenskou, politickou, kulturní publicistiku a na historii), Tvůrčí skupiny vzdělávacích pořadů (rozdělené na mládež, školy a dospělé), Tvůrčí skupiny kulturních pořadů (rozdělené na divadelní, hudební a obecně kulturní tvorbu), Tvůrčí skupiny zábavné tvorby (rozdělené na eventy, reality, zábavní cykly).

Tematické rozdělení v rámci jednotlivých skupin, ani samotný počet skupin není zatím definitivní a je pravděpodobné, že se do spuštění celého systému ještě změní. V rámci jednotlivých okruhů mohou být ve výsledku k jednomu tematickému okruhu dvě skupiny, k jinému třeba jen jedna. Definitivní počet skupin se bude mimo jiné odvíjet i od toho, kolik pořadů z dané oblasti bude televize produkovat. Už nyní ale můžeme předpokládat, že mezi silné budou patřit tvůrčí skupiny, do jejichž portfolia bude spadat zábavná tvorba, dramatické věci, nebo publicistika. I další ze skupin ale budou mít šanci mezi silné proniknout.

Připravovaný systém si totiž klade za cíl zvýšit vnitřní konkurenci v rámci České televize a tak budou moci jednotlivé skupiny překračovat vymezené tematické okruhy. To bude, mimo jiné v praxi znamenat, že tvůrce, který se svým námětem u jedné tvůrčí skupiny neuspěl, jej může nabídnout skupině druhé.

Rozdělení ČT na dvě části a s ním spojená samostatnost tvůrčích skupin, ale bude mít své mantinely. Například v okamžiku, kdy už bude některý z projektů schválen k realizaci, by měly obě části České televize na jeho výrobě opět úzce spolupracovat. Důvodem je zachování jednotných parametrů výroby, tedy aby se u jednotlivých skupin nelišily smlouvy s tvůrci, nebyly rozdílné výše honorářů, ale také kvůli plánování výrobních kapacit Kavčích hor. Na každém realizovaném projektu tak bude, kromě tvůrčí skupiny spolupracovat buď výkonný producent (u větších projektů), nebo produkční (u menších projektů), ze strany vysílatele.

Vznikne systém poptávka-nabídka, hlavní slovo bude mít Programová rada

Tvůrčí skupiny pochopitelně nebudou vyrábět věci do šuplíku a následně se je snažit dostat do vysílání. Celý systém by měl fungovat tak, že šéfové jednotlivých kanálů ČT vždy vytvoří poptávku, včetně cenové hladiny, po konkrétním typu pořadu, například po historickém dokumentárním seriálu a jednotlivé tvůrčí skupiny na základě poptávky vytvoří nabídku. Ta nabídka, která bude obsahově, ale i finančně zajímavější nakonec dostane prostor k realizaci.

Zásadní projekty, ať už dramatické, nebo dokumentární, projekty, kterými se bude chtít Česká televize prezentovat, ale bude čekat ještě jedno schvalovací kolečko. To bude představovat Programová rada, které budou jednotliví producenti tyto projekty prezentovat.

Programová rada, složená z vedoucích pracovníků televize, je v rámci ČT novým institutem. Měla by mít na starosti nejen schvalování programů, ale i základní řízení programu, marketingu, případně i financí a obchodu. V rámci programu potom bude zodpovědná za dlouhodobé plánování a kontinuitu programu a to minimálně na tři roky dopředu.

ceska-televize-reditele-2011Petr Dvořák rozhodně nemá v úmyslu mezi řediteli zapadnout. (screenshot: RadioTV)

Komunikace s externími producenty zatím není dopilovaná

Pro externí producenty bude přístup do veřejnoprávní televize možný právě přes jednotlivé tvůrčí skupiny. Producenti tak budou moci oslovovat buď jednotlivé producenty, případně mohou využít další novinku, tak zvané Producentské dny. Ty by se měly stát jakýmsi mini veletrhem pořadů, formátů i námětů, na němž bude televize hledat programové novinky mimo své vlastní zdi. Producentské dny by se měly ze začátku konat s půlroční pravidelností, v dalších letech potom s roční periodicitou. První z producentských dnů by se měl konat v létě 2012, druhý v zimě 2012-2013.

Podle současných informací ale zatím není v komunikaci mezi veřejnoprávní televizí a externími tvůrci tak úplně jasno. Na jedné straně by měla existovat Tvůrčí skupina pro koprodukce, na straně druhé by podle informací, které zazněly na setkání generálního ředitele ČT pořádaném Filmovým a televizním svazem (FITES), měli mít externí tvůrci možnost nabízet pořady i dalším tvůrčím skupinám. Tyto nejasnosti ale při ladění systému doufejme zmizí.

Co se pro externí producenty naopak nezmění, to jsou typy produktů o které má ČT zájem. I do budoucna tak bude fungovat systém, kdy externí producent může ČT nabídnout tři druhy produktů. Buď přichází s nabídkou koprodukce, s nabídkou nákupu licence, nebo s hotovým pořadem.

ČT začne měřit kvalitu pořadů

Naopak nového přístupu by se mělo dočkat hodnocení práce v ČT, tedy jak činnosti jednotlivých tvůrčích skupin, tak hodnocení jednotlivých pořadů. Zatím co tvůrčí skupiny by měly být hodnoceny podle své aktivity, i podle atraktivity pořadů, které v jejich rámci vzniknou, tedy systémem, který není nijak překvapivý, tak hodnocení pořadů čeká výrazná inovace.

Pořady by totiž neměly být hodnoceny podle standardních ukazatelů jako je sledovanost, ale nově systémem měření kvality. Tento systém, který je zatím ve stádiu projektové přípravy, by měl hodnotit pořady s ohledem na žánr a typ pořadu, výsledek pořadu v dané cílové skupině, diváckou spokojenost, sledovanost pořadu a řadu dalších kritérií. Systém, který chce ČT k měření kvality pořadů vyvinout, by se měl dočkat realizace ve druhé polovině příštího roku.

Celý producentský systém je zatím na samém počátku vzniku a jako takový je nutné jej vnímat. V současnosti je sice jasná jeho základní organizační struktura celého, ale podle slov Petra Dvořáka, chybí například stanovení principů vnitřní komunikace. Tedy věc stejně podstatná, ne-li podstatnější.

Nový systém tak sice začne vznikat už od začátku příštího roku, ale do naplno praxe vstoupí až v roce 2013.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .