RRTV má manuál pro postup a rozhodování v licenčních řízeních

radiotv-archivZdá se, že se žadatelům o licence blýská na lepší časy. Řízení o udělení licence by v budoucnu měly být průhlednější a rozhodnutí RRTV jasně a zřetelně odůvodněná. Alespoň to vyplývá z Manuálu postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb, který byl zveřejněn minulý týden.

Od roku 2001 Městský soud v Praze zrušil osm rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence na základě žalob neúspěšných žadatelů. Napaden byl také poslední verdikt Rady, kterým udělila libereckou kmitočtovou síť Radiu Hey Sever. Soud argumentoval vždy stejně: Rada svá rozhodnutí nedostatečně odůvodňuje, tudíž nejsou soudem přezkumatelná.

RRTV tak dlouho tvrdila, že neví, jak svá rozhodnutí dostatečně odůvodnit, až jí na to odpověděl Nejvyšší správní soud v Brně. „Rada analyzovala rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který po 3,5 letech platnosti zákona č. 231/2001 Sb. vyložil způsob odůvodňování udělovaných licencí a sjednotil tak dosud nejednotnou judikaturu v této oblasti. Rada připravuje nový postup při rozhodování v licenčních řízeních, který bude respektovat právní názor Nejvyššího správního soudu,“ usnesli se radní před měsícem.

Manuál prověří tendr o digitální licence

Jedenáctistránkový manuál přináší právní výklad paragrafů §15, §17 a §18 zákona č. 231/2001, které usměrňují vyhlášení licenčního řízení, skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady a kritéria jejich hodnocení a obsah podrobného odůvodnění rozhodnutí o udělení licence. Právě nedostatečné naplnění §18 se stalo nástrojem, který využili neúspěšní žadatelé v úspěšných žalobách u Městského soudu v Praze.

Pokud se RRTV bude v dalších licenčních řízeních svým manuálem poctivě řídit, mohla by se do systému udělování licencí vrátit bývalá stabilita – neúspěšní žadatelé se totiž nebudou mít ve svých žalobách o co opřít. Obzvlášť důležitý bude přitom postup Rady v právě probíhajícím ostře sledovaném řízení o digitální televizní licence.

Dvakrát a dost

Podle §17 zákona Rada při rozhodování o udělení licence hodnotí sedm kritérií.

  • a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
  • b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
  • c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového nebo televizního vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým nebo televizním vysíláním pokryto,
  • d) zastoupení evropské tvorby (§ 42), tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby (§ 43) v navrhované programové skladbě televizního vysílání, jde-li o licenci k televiznímu vysílání,
  • e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
  • f) v televizním vysílání připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené,
  • g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Ve svém manuálu Rada podrobně rozebírá všech sedm kritérií a zároveň sděluje, jak si představuje jejich naplnění.

Rada efektivně a zároveň za pomocí dílčích kritériích transparentně hodnotí žádosti uchazečů ve vztahu k těmto skutečnostem. Podle nich hodnotí míru naplnění jednotlivých zákonných skutečností u jednotlivých žádostí. Podle této míry pak žádosti navzájem porovná a vybere tu, která v souhrnu všech hodnocených kritérií zahrnutých do skutečností ve smyslu § 17 zákona bude nejlepší.


Naplnění kritérií Rada vždy uzavře dílčím vyhodnocením, zejména slovním komentářem a vyjádřením na stupnici nesplňuje – splňuje částečně – splňuje, které provádějí členové Rady jednotlivě.


Souhrn dílčích vyhodnocení představuje míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17 zákona) jednotlivými uchazeči.


Po dílčím vyhodnocení všech projektů přistoupí Rada ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností podle §17 zákona, přičemž uvede oblasti, kde shledala vysokou míru a kvalitu naplnění skutečností významných pro rozhodnutí Rady u dané konkrétní žádosti a kde naopak tuto míru a kvalitu naplnění shledala nízkou.
Toto komplexní zhodnocení uvedené v předchozím odstavci se stane hlavním podkladem pro rozhodování Rady o vlastním udělení licence, uskutečněné na neveřejném zasedání Rady.
Rozhodování Rady bude provedeno v souladu s pravidly uvedenými v zákoně č. 231/2001 Sb., který vyžaduje k udělení licence uchazeči souhlas kvalifikované většiny devíti členů Rady. Pokud při prvním rozhodování Rady žádná ze žádostí neobdrží alespoň devět hlasů, Rada po rozpravě rozhoduje znovu.
Neobdrží-li ani při druhém rozhodování žádná z podaných žádostí alespoň devět hlasů, platí, že všechny žádosti jsou zamítnuty a licence nebude udělena žádnému ze žadatelů.

Jak jsme uvažovali?

Na závěr Manuál specifikuje, jak bude vypadat roozhodnutí o udělení licence a naopak také rozhodnutí o neudělení licence.

Při vypracovávání podrobného odůvodnění rozhodnutí v licenčním řízení vychází Rada ze základní zásady, že odůvodnění rozhodnutí musí zhodnotit průběh celého řízení, poukázat na jeho podstatné fáze a úkony v nich učiněné, shrnout podstatný obsah žádostí podaných účastníky řízení a následně uvést veškeré úvahy, jimiž se Rada řídila při přijetí konečného rozhodnutí o udělení licence a zamítnutí ostatních žádostí.


Konkrétním obsahem podrobného odůvodnění rozhodnutí bude v první řadě poukázání na jednotlivé kroky uskutečněné v průběhu řízení. Odůvodnění má být uvedeno zmínkou o vyhlášení licenčního řízení se zopakováním podmínek v něm stanovených.


Podrobné odůvodnění vlastního udělení licence bude provedeno podrobným rozborem výsledků hodnocení úspěšné žádosti z pohledu skutečností významných pro rozhodnutí (podpůrně také zvolených dílčích kritérií), přičemž doplněny v kontextu budou argumenty uvedené samotnými členy Rady k odůvodnění jejich rozhodování, a to bez specifikace jmen členů Rady. Obdobným způsobem pak bude provedeno odůvodnění zamítnutí každé jednotlivé neúspěšné žádosti (rozbor hodnocení, argumenty členů Rady) s tím, že budou provedena srovnání se žádostí vítězného uchazeče k osvětlení, v čem každá jednotlivá zamítnutá žádost naplnila skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady v menší míře (nebo méně kvalitně) než vítězný žadatel ve své žádosti.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: ,