Dopis EMV adresovaný RRTV kvůli kauze TV3

radiotv22EUROPEAN MEDIA VENTURES, S.A.
12, rue Léon Thyes
L-2636 Luxembourg

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Krátká 10
100 00 Praha 10

14. prosince 2001

Věc: Informace o stavu jednání mezi European Media Ventures („EMV“) a Martinem Kindernayem ve věci nabytí jeho podílu ve společnosti RTV Galaxie, a.s. ze strany EMV a dalším postupu EMV

Vážení,
abychom předešli možným spekulacím tisku a jakékoli následné nejistotě na Vaší straně ohledně stavu jednání s Martinem Kindernayem o naší účasti v RTV Galaxie, a.s., zejména vzhledem k jeho ohlášené tiskové konferenci v pondělí 17.12. t.r., rádi bychom Vás sami a přímo informovali o našem postoji v této věci a našem dalším postupu.

V návaznosti na ústní jednání s Vámi dne 4.12. (v rámci správního řízení s TV3, a.s. pod č.j. Rup/38/01) a Vaše jednání s Martinem Kindernayem dne 11.12. t.r. jsme opět vyvinuli maximální snahu dohodnout se s Martinem Kindernayem o řešení stávající situace, formou naší účasti ve společnosti RTV Galaxie, a.s.  Z našeho podnětu jsme ve dnech 12. a 13.12. nejdříve jednali přímo s Martinem Kindernayem, včetně osobního setkání a několika telefonních hovorů uskutečněných opět z našeho podnětu. Následně jsme se podle jeho instrukcí snažili jednat s jeho právními zástupci (kteří podle Martina Kindernaye zastupují i tzv. „nové investory“, jejichž totožnost dodnes neznáme) a získat od nich informace o současném stavu závazků RTV Galaxie, a.s. a příp. o jejich zajištění (např. formou zástavy akcií M. Kindernaye v této společnosti, apod.). Vzhledem k veřejným prohlášením Martina Kindernaye, že si na „rozjezd“ RTV Galaxie, a.s. půjčil dalších 30-40 miliónů Kč, je pravděpodobné, že část těchto peněz šla přímo do RTV Galaxie, a.s. a ta má dnes pravděpodobně závazky mnohonásobně převyšující její základní kapitál (podle OR ve výši 2 milióny Kč), jakož i majetek.  Přestože jsme ochotni nést určitá rizika vyplývající z tohoto stavu, tj. pokud bychom měli získat akcie RTV Galaxie, a.s., musíme se alespoň zběžně seznámit s příslušnými právními a účetními podklady této společnosti, abychom mohli tato rizika – alespoň rámcově – zhodnotit a podle toho se rozhodnout. Jinak by jakékoliv jednání o této věci nemělo smysl.

Současně stále platí, že k převodu podílu Martina Kindernaye v RTV Galaxie, a.s. na EMV je třeba nejprve získat souhlas Vašeho orgánu podle § 21 odst. 7 zák. 231/2001 Sb. Proto jsme Martina Kindernaye ještě jednou vyzvali k podání příslušné žádosti.

Nicméně, přes naši nejlepší snahu pokračovat v námi zahájeném dialogu a bez ohledu na opakovaná upozornění z naší strany na časovou naléhavost celé věci jsme během včerejšího dne (13.12.) zjistili, že intenzita komunikace ze strany Martina Kindernaye a jeho zástupců klesá, až nakonec ustala úplně. Přes opakované žádosti adresované Martinu Kindernayovi a jeho právníkům jsme neobdrželi ani žádné dokumenty ohledně RTV Galaxie, a.s., ani žádnou právně podloženou nabídku na převod akcií v této společnosti na EMV.  Konečně, podle našich informací Martin Kindernay dodnes nepodal žádost k Vašemu orgánu o souhlas s takovým převodem.

Z tohoto důvodu a s ohledem na obdobnou taktiku Martina Kindernaye v minulosti jsme bohužel dospěli k přesvědčení, že ani Martin Kindernay, ani RTV Galaxie, a.s. a potažmo ani jejich „noví investoři“ nemají nejmenší zájem se s námi dohodnout o převodu akcií v RTV Galaxie, a.s. a tím vyřešit stávající krizi. Podle našeho názoru šlo o poslední příležitost nalézt smírné a konstruktivní řešení, ovšem Martin Kindernay a jeho noví partneři nemají ani v nejmenším v úmyslu změnit svůj dosavadní postoj a tuto příležitost využít.  Podle našeho názoru je jejich jediným cílem zachovat si licenci pro sebe a dostat dosavadní investory, tj. EMV natrvalo ze hry. (Jakékoliv další prohlášení Martina Kindernaye nebo RTV Galaxie, a.s. o opaku, tj. o vůli se s EMV dohodnout, které ostatně očekáváme na zmíněné tiskové konferenci v pondělí 17.12., bude jen dalším pokusem obelhat veřejnost i Vás a zastřít skutečné úmysly zmíněných osob).

Z tohoto důvodu jsme rovněž ztratili jakoukoliv víru v dosažení řešení, které by bylo přijatelné jak pro EMV, tak pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání („Rada“).  Při vědomí ultimata, které Váš orgán dal Martinu Kindernayovi a které vyprší 18.12., jakož i vzhledem k zasedání Rady, které se koná v uvedený den, však nechceme jednat ukvapeně a jakýmkoliv způsobem zabránit nebo ztížit dosažení smírnému řešení, ať již formou převodu akcií RTV Galaxie, a.s. na EMV nebo jinak, byť by mělo přijít v poslední den ultimata daného Radou nebo přímo na jejím zasedání 18.12.2001. Proto vyčkáme dalších kroků Martina Kindernaye nebo Rady do tohoto data.

V trvalé snaze o otevřenost vůči Radě Vás ovšem musíme informovat, že pokud nebude dosaženo smírného řešení ve Vámi stanoveném termínu, tj. do 18.12.2001, společnosti EMV s konečnou platností ukončí veškeré další pokusy o nalezení takového řešení a předá celou věc právním zástupcům. Ti budou v takovém případě pověřeni využít veškerých právních prostředků podle českého a mezinárodního práva k dosažení náhrady škody způsobené protiprávním jednáním Martina Kindernaye a nesprávným úředním postupem Rady, včetně uplatnění nároku vůči českému státu podle příslušné dohody o ochraně investic.

Do poslední chvíle však chceme věřit, že posledně zmíněný postup nebude nutný.

Očekáváme Vaše další kroky a jsme s pozdravem,

Peter E. Gerwe
Předseda / Chairman
Za / For EMV, S.A.

George E. Collins
Místopředseda / Vice-Chairman
Za / For EMV, S.A.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .