Tisková zpráva k odvolání PhDr. Vladimíra Železného z funkce generálního ředitele CET 21, spol. s r.

radiotv22Dne 3. ledna 2002 jsem jako společník a jednatel společnosti CET 21 spol. s r.o. odvolal dr. Vladimíra Železného z funkce generálního ředitele společnosti CET 21 spol. s r.o. a dne následujícího jsem okamžitě zrušil jeho pracovní poměr s CET 21 spol. s r.o., a to za opakované hrubé porušení pracovní kázně a pracovních povinností. Obě tato rozhodnutí nabyla účinnosti jejich doručením dr. Železnému počátkem tohoto týdne.

Porušení pracovní kázně a pracovních povinností se dr. Vladimír Železný opakovaně dopustil neobjektivním a nevyváženým informováním veřejnosti v pořadu TV NOVA „Volejte řediteli“. Dne 10. listopadu 2001 věnoval dr. Železný v tomto pořadu značný prostor vazebnímu stíhání dr. Rozehnala. Rozsáhle hodnotil a kritizoval postup orgánů činných v trestním řízení, zpochybňoval rozhodnutí soudu a svým vystoupením navozoval dojem, že v této kauze jde o nestandardní postup a protiprávní jednání vůči dr. Rozehnalovi. Využívání pořadů TV NOVA a CET 21 spol. s r.o. k jednostrannému komentování případu, který má navíc s TV NOVA a CET 21 spol. s r.o. pouze nepřímou personální souvislost, není přijatelné. Komentování trestněprávní kauzy uvedeným způsobem může mít za následek uložení sankcí Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, čímž v konečném důsledku ohrožuje samotnou licenci, která CET 21 spol. s r.o. k televiznímu vysílání opravňuje.

K dalšímu neobjektivnímu a zavádějícímu prohlášení došlo ze strany dr. Vladimíra Železného dne 17. listopadu 2001, opět v pořadu „Volejte řediteli“. Dr. Železný zde informoval veřejnost o „našem vstupu na televizní trh na Slovensku“, ačkoli držitel licence opravňující k televiznímu vysílání v České republice CET 21 spol. s r.o. neměl a nemá s touto aktivito nic společného. Licence pro televizní vysílání ve Slovenské republice byla udělena České produkční invest a.s.,, která s výjimkou osobní účasti dr. Železného nemá nic společného ani s CET 21 spol. s r.o., ani s TV NOVA. Na tyto neobjektivní a zavádějící informace navázal dr. Železný v pořadu „Volejte řediteli“ dne 24. listopadu 2001, když znovu opětovně propagoval podnikatelské aktivity třetí osoby (České produkční invest a.s.), poskytl jí bezplatnou a skryto reklamu a zvláště hrubým způsobem tak porušil pracovní kázeň.

Odvoláním PhDr. Vladimíra Železného z funkce generálního ředitele zahajuje společnost CET 21 s.r.o. rozsáhlou restrukturalizaci společnosti, jejímž cílem je přiblížit vysílání TV NOVA projektu, díky kterému CET 21 spol. s r.o. získala licenci k televiznímu vysílání, a urovnání sporu s ČNTS (resp. CME) tak, by ČNTS (resp. CME) zrušila arbitrážní řízení, ve kterém České republice stále hrozí vedle mezinárodní ostudy také nemalé finanční sankce.

V Praze dne 11. ledna 2002,
Mgr. Peter Kršák

Důležité mezníky společnosti CET 21 spol. s r.o. v datech

22.06.1992: CET 2 spol. s r.o. zapsána do obchodního rejstříku KOS se základním jměním ve výši 100.000,-Kč (společníci Josef Alan, Fedor Gál, Peter Hunčík, Peter Kršák, Vlastimil Venclík – každý s vkladem ve výši 20.000,-Kč)

09.02.1993: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila svým rozhodnutím č. R-060/93 CET 21 spol. s r.o. licenci k celoplošnému televiznímu vysílání na území České republiky

01.06. 1994: Do obchodního rejstříku KOS je zapsáno nové základní jmění CET 21 spol. s r.o. ve výši 120.000,-Kč a jeden nový společník – Vladimír Železný, s vkladem 20.000,-Kč.

23.10.1995: Do obchodního rejstříku KOS jsou zapsáni dva noví společníci CEDC Management Services GmbH a Česká spořitelna a.s., každý s vkladem ve výši 20.000,-Kč.

23.08.1999: Mimořádná valná hromada CET 21 spol. s r.o. schválila zvýšení základního jmění CET 21 spol. s r.o. o 10.000,-Kč

21.09.1999: Mimořádná valná hromada CET 21 spol. s r.o. je informována  o tom, že společníci Vladimír Železný a Česká spořitelna a.s. se nehodlají podílet na zvyšování základního jmění společnosti. V souladu s odstavcem 2 článku IX. Společenské smlouvy předal společník Peter Kršák společnosti následující písemné prohlášení: Prohlašuji, že pokud ostatní společníci spol. CET 21 spol. s r.o. nepřevzali závazek k novým vkladům do této společnosti k dnešnímu dni, přebírám tento závazek já. Žádný jiný společník takové prohlášení neučinil ani ho společnosti nepředal.

JUDr. Aleš Rozehnal na této valné hromadě uvedl, že nebyly převzaty závazky k novým vkladům ve výši 6 125 000,-Kč a že o převzetí závazku ve výši 3 000 000,-Kč projevila ústní formou zájem společnost MEF media a.s. a převzetí závazku ve výši 3 125 000,-Kč projevila ústní formou zájem společnost  EDIKON a.s. Valná hromada schválila vstup těchto nových společníků do CET 21 spol. s r.o., čímž porušila vlastní společenskou smlouvu (přednostní právo dosavadních společníků).

Písemným prohlášením Petera Kršáka o převzetí závazku k novému vkladu došlo k faktickému zvýšení základního jmění společnosti na 10 200 000,-Kč s tím, že Peter Kršák v té chvíli disponoval celkovým vkladem ve výši 7 819 000,-Kč. Následné rozhodování valné hromad o udělení souhlasu k převzetí závazku k novému vkladu společnostmi EDIKON a MEF Media bylo právně irelevantní. Na základě těchto skutečností je výše vkladu Petera Kršáka od této valné hromady 7 819 000,-Kč a výše jeho obchodního podílu 76,66%.

21.12.1999: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodnutím č.j. Rz/352/99 schválila zvýšení základního jmění držitele licence CET 21 spol. s r.o.  z 200 000,-Kč na 10 200 000,-Kč a odpovídající změny v obchodních podílech:

CEDC Management Services GmbH……obchodní podíl 1,42%
Česká spořitelna a.s…………obchodní podíl 0,20%
Josef Alan……………obchodní podíl 8,42%
Peter Hunčík…………..obchodní podíl 4,33%
Peter Kršák…………….obchodní podíl 16,61%
Vlastimil Venclík………….obchodní podíl 8,71%
PhDr. Vladimír Železný………..obchodní podíl 11,78%
MEF Media a.s………….obchodní podíl 24,02%
EDIKON, a.s. …………..obchodní podíl 24,51%

22.06.2000: Mgr. Peter Kršák podává oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, zneužívání informací v obchodním styku a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění na PhDr. Vladimíra Železného, prof. Josefa Alana, MUDr. Petera Hunčíka, Mgr. Vlastimila Venclíka a JUDr. Aleše Rozehnala /dosud v šetření/

03.01.2002: Mgr. Peter Kršák jako jednatel a většinový společník rozhodl o odvolání PhDr. Vladimíra Železného z funkce gen. Ředitele CET 21 spol. s r.o. a okamžité výpovědi dr. Železnému z pracovního poměru

Zásadní pochybení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání:
Nerespektování prohlášení Mgr. Petera Kršáka k převzetí závazku k novému vkladu, když schválila vstup společností EDIKON  a MEF Media do CET 21 spol. s r.o. Vzhledem k tomu, že na písemné oznámení Mgr. Petera Kršáka nereagovala v zákonné lhůtě, paradoxně jeho převzetí závazku k novému vkladu akceptovala.

Protiprávně akceptovala JUDr. Aleše Rozehnala jako jednatele CET 21 spol. s r.o., kterým ale jako právní zástupce dr. Vladimíra Železného i společnosti CET 21 spol. s r.o. být nemohl.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .