Ostravské studio ČT i nadále politicky nezávislé

radiotv222Ostravská redakce zpravodajství vedená Petrem Bohušem si chce být jistá, že se kontakty redaktorky Š. Bednářové s předsedou poslanecké sněmovny L. Zaorálkem neodrazily na politickém vyznění některých reportáží, které tato redaktorka připravovala. Vedení Televizního studia Ostrava proto požádalo o nezávislou analýzu Centrum mediálních studií FSV UK. Zároveň Š. Bednářová nesmí dočasně vystupovat na obrazovce jako moderátorka a podílet se na přípravě politického zpravodajství, neboť její abnormálně časté telefonické kontakty výhradně s jediným politikem jsou podle názoru vedení ostravské redakce zpravodajství neslučitelné s etickými pravidly novinářské práce a navíc s rozhodnutím generálního ředitele ČT o střetu zájmů.

V pondělí 4. listopadu 2002 Televizní studio Ostrava České televize oznámilo, že redaktorka Šárka Bednářová nebude z rozhodnutí šéfredaktora Petra Bohuše až do odvolání moderovat zpravodajské pořady a nebude se v rámci své redaktorské činnosti věnovat politickým tématům či příspěvkům, které by mohly mít jakoukoliv politickou souvislost.

Ředitel Televizního studia Ilja Racek si od šéfredaktora zpravodajství vyžádal písemné vyjádření k tomuto rozhodnutí. Ve vyjádření Petra Bohuše je zmiňováno podezření na střet zájmů, které vyplývá z kontaktů mezi jmenovanou redaktorkou a předsedou poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem. Opatření, o němž šéfredaktor informoval na poradě redakce zpravodajství, vyplývá z důvodného podezření, že jednání Š. Bednářové je neslučitelné s etickými pravidly novinářské práce a mohlo by poškodit dobré jméno redakce zpravodajství Televizního studia Ostrava i České televize vůbec. Požadavky na vysokou profesionalitu a zamezení střetu zájmů novináře jsou formulovány v Etickém kodexu novináře, který byl přijat Syndikátem novinářů a podle kterého je novinář povinen vyloučit všechny činnosti, které by jej mohly kompromitovat nebo vést ke konfliktu zájmů.

Pro zaměstnance České televize (i pro ty, kteří nejsou členy Syndikátu novinářů) je navíc závazné Rozhodnutí generálního ředitele ČT č. 30, ze dne 14. 6. 2002 o zamezení střetu zájmů a o pravidlech chování zaměstnance ČT, v němž je zmiňováno jednání, ke kterému dochází, nebo o kterém se dá důvodně předpokládat, že při něm dojde k poškození ČT anebo jejích zájmů.

Ve středu se písemným vyjádřením šéfredaktora Bohuše zabývala porada vedení TSO, která přijala tyto závěry:

1. Vedení TSO souhlasí s přijatým opatřením, při němž až do odvolání bude Šárka Bednářová pracovat v  rámci svého pracovního zařazení a nebude se věnovat  politickým tématům a moderování pořadů Report a Regiony.
2. Vedení TSO si dále vyžádá materiály, které dokladují střet zájmů a jimiž, jak sám ve svém písemném vyjádření tvrdí, šéfredaktor disponuje. Vyžádá si dále podrobnou analýzu jak těchto dokumentů, tak i zpravodajských příspěvků Š. Bednářové z období od června  do listopadu 2002. O tuto analýzu požádá Centrum mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vyžádá si rovněž stanovisko Etické komise Syndikátu novinářů.
1. V rámci Televizního studia Ostrava přijal ředitel TSO opatření, na základě kterého si výpis z telefonního účtu (v případě podezření z nadužívání pro soukromé účely) může vyžádat šéfredaktor či vedoucí pracovní skupiny pouze se souhlasem ředitele nebo pracovníků na 2. řídicím stupni.

Výsledky analýzy budou poté předloženy  Kolegiu generálního ředitele ČT  a projednány s redakcí zpravodajství Televizního studia Ostrava. Tato opatření jsou vedena snahou věcně a bez emocí posoudit stávající situaci, dočasným opatřením ve zpravodajské redakci zamezit dalším spekulacím o možných politických vlivech a nezávislou analýzou prověřit zveřejněná tvrzení.

Pro bližší tiskové informace prosím kontaktujte:
Richard Klatovský, vedoucí PR & Promotion a tiskový mluvčí, ČT
tel.: 261 134 005, fax: 261 218 599, mobil: 602 21 95 71
email: richard.klatovsky@czech-tv.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .