Komunikace Dozorčí komise s Radou ČT

radiotv2221. Základním prvkem vzájemné komunikace DK a Rady ČT jsou zápisy z jednání. Členové Dozorčí komise obdrží zápis z veřejných zasedání Rady ČT a členové Rady ČT obdrží zápis ze schůzí DK. V zápisech DK jsou uvedena upozornění na nedostatky, které komise zjistila v činnosti ČT, a návrhy na odstranění zjištěných nedostatků formou doporučení.

2. Zástupci DK se oficiálně zúčastňují jednotlivých zasedání Rady ČT, jsou-li k tomu vyzváni písemně (faxem, e-mailem) předsedou Rady ČT. V takovém případě zastupují DK na jednání Rady ČT předseda, případně z jeho pověření jiný člen DK. Člen DK, který ji oficiálně zastupuje na jednání Rady ČT odpovídá za to, že na tomto jednání bude věrně tlumočit stanoviska projednaná a schválená DK.

3. Jednání DK se může zúčastnit každý člen Rady ČT. Rada ČT může na DK vznášet požadavky o stanovisko a/nebo doporučení v dalších otázkách souvisejících s hospodařením České televize a jeho kontrolou. Pro analýzu a návrh řešení určitých problémů může Rada ČT sestavit pracovní skupinu z několik svých členů a členů Dozorčí komise jako konzultantů. Při jednání Rady ČT o skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly mohou být členové DK zbaveni mlčenlivosti předsedou Rady ČT.

4. V obecných otázkách zvláštní závažnosti týkajících se hospodaření ČT a jeho kontroly DK může, buď po dohodě s Radou ČT nebo i z vlastní iniciativy, zpracovat obsáhlejší memoranda. Tato memoranda postupuje k projednání Radě ČT buď ve formě přílohy k zápisu ze svého jednání, nebo i jako samostatný dokument. .

5. Po předchozí dohodě s předsedou Rady ČT se pracovníci DK podílejí na specializovaných seminářích, věnovaných aktuálním tématům souvisejícím s hospodařením ČT a jeho kontrolou.

6. Dozorčí komise podává Radě ČT za každé kalendářní čtvrtletí o své činnosti písemnou zprávu, a to vždy do desátého dne druhého měsíce po skončení čtvrtletí. Rada ČT tuto zprávu projedná a vyjádří se k ní po jejím obdržení. Stanovisko Rady ČT je zachyceno ve formě usnesení v zápisu z příslušného jednání.

7. V případě, že ve svém stanovisku ke zprávě DK vyjádří Rada ČT k její práci výhrady, nebo zprávu odmítne, sejdou se nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo toto stanovisko zveřejněno v zápisu z jednání Rady, její předseda, případně i další členové nominovaní Radou ČT, se všemi členy DK k projednání tohoto stanoviska v termínu dohodnutém mezi předsedou Rady ČT a DK.

8. Do 30. června každého kalendářního roku Dozorčí komise předloží Radě ČT rozbor hospodaření ČT jako podklad pro výroční zprávu o hospodaření České televize.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .