ČT vypisuje veřejnou obchodní soutěž na dodavatele regionálního zpravodajství

radiotv221ČESKÁ TELEVIZE
Sídlo: Kavčí hory, 140 70 Praha 4

(dále jen ‚ČT‘)

prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských činností GORDION

vyhlašuje dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ‚zákon‘)

obchodní veřejnou soutěž

na veřejnou zakázku na výrobu aktuálně-publicistického televizního pořadu – magazínu o životě v regionech

Podmínky soutěže (§ 5, odst. 1 zákona):
I. Vymezení plnění obchodní veřejné soutěže (§ 5, odst. 1, písm. a zákona). Plněním veřejné zakázky je dodávka aktuálně-publicistického televizního pořadu – magazínu – složeného z jednotlivých reportáží v rozsahu 00,20´ až cca 07.00´ na jednu reportáž, a to samostatně pro region (1) Čechy, (2) Jižní Morava, (3) Severní Morava a Slezsko (viz níže). Stopáž pořadu je 25 minut. Počet vydání pořadu 119 z každého regionu. Periodicita – týdeník vysílaný v neděli. Předmětem pořadu je všeobecná reflexe života v regionech, resp. vyšších územně správních celcích, informace ze společenského života, politického, kulturního a ekonomického dění. Součástí zpracování jsou i reportáže, které porovnávají život občanů jednotlivých regionů s životem v sousedních zahraničních regionech, zvláště s ohledem na připravovaný vstup České republiky do Evropské unie. Pořad není provázen moderátorem z televizního studia, vystupování jednotlivých reportérů se předpokládá pouze v jednotlivých příspěvcích nebo jako dílčí moderátorské vstupy z terénu. Bližší specifikace plnění veřejné zakázky včetně technických požadavků je obsažena v zadávací dokumentaci. ČT v souladu se zněním zákona č. 483/1991 Sb., o ČT, v platném znění, rozděluje zakázku na dílčí plnění (viz níže).
Dodavatel převede na ČT práva výrobce zvukově obrazového záznamu ke každému dílu se zcela vypořádanými majetkovými autorskými právy dle zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění.

II. Doba a místo plnění veřejné zakázky (§ 5, odst. 1, písm. b zákona)
Zahájení plnění: 3. 11. 2002 (předpokládaný termín zahájení plnění)
Ukončení plnění: smlouva na dobu určitou – 28 měsíců.
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení, je zadavatel oprávněn ho posunout na jinou dobu. Smlouva bude v případě, že dojde k posunu termínu zahájení (vysílání 1. vydání pořadu neproběhne dne 3. 11. 2002) uzavřena na dobu určitou 28 měsíců ode dne vysílání 1. vydání pořadu.
Místo plnění: ČT Praha, Kavčí hory, Praha 4, pro region Čechy; ČT Televizní studio Brno, Běhounská 18, 658 88 Brno, pro region Jižní Morava; ČT Televizní studio Ostrava, Dvořákova 18, 729 20 Ostrava, pro region Severní Morava a Slezsko.

III. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů (§ 2b, § 2c zákona)
Kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dle § 2b zákona, způsobem uvedeným v § 2c zákona. Kvalifikační předpoklad stanovený v § 2b odst. 1 písm. g) prokáže uchazeč čestným prohlášením. Předkládá-li nabídku více osob společně, bude v nabídce doložena smlouva o sdružení za účelem splnění veřejné zakázky. Smlouva o sdružení musí stanovit, který právní subjekt (účastník sdružení) je oprávněn zastupovat sdružení ve věci podání nabídky a jednáních s tím souvisejících, a dále vymezit odpovědnost jednotlivých účastníků sdružení za plnění veřejné zakázky. Každá z osob, které podávají nabídku společně, prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu § 2b způsobem uvedeným v § 2c zákona.
Kvalifikační předpoklad stanovený v § 2b odst. 1 písm. g) prokážou všechny tyto osoby, které předkládají nabídku společně, čestným prohlášením. Kvalifikační předpoklad stanovený v § 2b odst. 1 písm. a) prokážou osoby, které předkládají nabídku společně, v rozsahu, ve kterém se budou na plnění veřejné zakázky podílet.
Jestliže uchazeč předpokládá splnění zakázky s pomocí jiných osob a jeho oprávnění k podnikání se nevztahuje na celý rozsah veřejné zakázky, doloží ve své nabídce seznam těchto jiných osob se specifikací činností, kterými se budou podílet na plnění veřejné zakázky, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Tyto jiné osoby, pomocí nichž uchazeč předpokládá splnění veřejné zakázky, prokážou splnění kvalifikačního předpokladu dle § 2b odst. 1 písm. a), včetně výpisu z obchodního rejstříku, jsou-li do tohoto rejstříku zapsány. Tyto jiné osoby, pomocí nichž uchazeč přepokládá splnění veřejné zakázky, doloží příslušné oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku, jsou-li do tohoto rejstříku zapsány, v originále nebo stejnopisu s ověřením jeho pravosti.

IV. Způsob hodnocení nabídek (§ 6 zákona)
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické vhodnosti nabídek v souladu s následujícími kritérii seřazenými v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje:
A. Umělecké a dramaturgické ztvárnění pilotního pořadu, včetně jeho technické úrovně.
Váha: 36 %
B. Reference a odborná způsobilost uchazeče (významné obdobné zakázky uskutečněné uchazečem v posledních třech letech, realizované zakázky v současné době, počet zaměstnanců a jejich profesní skladba, kteří se budou podílet na realizaci této veřejné zakázky).
Váha: 34 %
C. Výše nabídkové ceny.
Váha: 30 %

Podrobný popis způsobu hodnocení nabídek obsahuje zadávací dokumentace.

V. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek (§ 5, odst. 1, písm. e zákona)
Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky v souladu s podmínkami soutěže a zadávací dokumentací, a to jako cenu za 1 vydání pořadu dle specifikace požadované v zadávací dokumentaci, jako cenu za jeden měsíc (4 vydání pořadu) a jako cenu za celé jedno dílčí plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude uvedena jako cena ‚nejvýše přípustná‘. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínek níže uvedených.

Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada za plnění dle objednávek zadavatele bude prováděna na základě daňových dokladů vystavených uchazečem vždy měsíčně pozadu se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Dodavatel má nárok na úhradu ceny pouze za dodané vydání pořadu.

Další požadavky zadavatele na platební podmínky obsahuje zadávací dokumentace.

VI. Soutěžní lhůta (§ 7 zákona) a místo otevírání obálek s nabídkami
Soutěžní lhůta počíná běžet dnem vyhlášení obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami dne 13. srpna 2002 v 10.00 hodin v sídle zadavatele. Sraz uchazečů v severní vrátnici ČT (hlavní vrátnice).

VII. Zadávací lhůta (§ 8 zákona)
Zadávací lhůta je stanovena na 90 (devadesát) kalendářních dnů.

VIII. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně (§ 9 zákona)
Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě, v českém jazyce spolu s přiloženým nosičem se záznamem pilotního pořadu. Nabídku lze podat dle § 9 zákona osobně v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hodin v sídle pověřené osoby (v recepci v mezaninu) nebo doporučeně poštou na adresu pověřené osoby. Doručení požadujeme v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou, a označených zřetelně ‚NEOTEVÍRAT‘ a SOUTĚŽ – na výrobu aktuálně-publicistického televizního pořadu – magazínu – o životě v regionech.

V poslední den soutěžní lhůty se nabídky odevzdávají pouze v sídle zadavatele, v době od 8.00 do 9.00 hodin v sekretariátě ředitele zpravodajství ČT, budova zpravodajství, kontaktní osobou pro příjem obálek s nabídkami je paní Daniela Vítová, linka 5500, tel.: (02) 6113 5500.

IX. Základní informace o zadavateli a pověřené osobě (§ 5, odst. 1, písm. i, § 69 zákona)
Zadavatel: ČESKÁ TELEVIZE
se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4
IČ: 00027383
zastoupená generálním ředitelem panem Jiřím Balvínem

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech obchodních:
pan Ing. Zbyněk Honys, ředitel zpravodajství
tel.: (02) 6113 5500, fax: (02) 6113 5565,
e-mail: zbynek@.honys@czech-tv.cz

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických:
Zdeněk Staněk, vedoucí techniky objektu zpravodajství
tel.: (02)61135008, e-mail: zdenek.stanek@czech-tv.cz

Pověřená osoba: GORDION, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 74479
sídlo: Komunardů 16, 170 00 Praha 7-Holešovice
IČ: 26147921, DIČ: 007-26147921
zastoupená Mgr. Pavlem Robkem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pověřené osoby pro věci organizační:
Mgr. Pavel Robek
tel./fax: (02) 8387 0101, tel./fax: (02) 6671 2774,
e-mail: robek@gordion.cz

X. Zadávací dokumentace (§ 2h zákona)
Zadávací dokumentaci si zájemce vyžádá na základě závazné písemné objednávky, která musí být doručena osobně, poštou nebo faxem na adresu pověřené osoby v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. Na písemné objednávce bude uvedena obchodní firma nebo jméno zájemce, číslo oddílu a vložky, pod kterými je zájemce zapsán v obchodním rejstříku u příslušného rejstříkového soudu, je-li do obchodního rejstříku zapsán, IČ, DIČ,
odpovědná osoba pro tuto soutěž a její telefonické a faxové spojení a e-mail. Písemná objednávka bude doručena pověřené osobě do 15. 7. 2002 do 12.00 hodin. Zadávací dokumentace bude zájemcům vydávána od 22. 7. 2002 do 24. 7. 2002 včetně, vždy v době od 10.00 do 16.00 hodin v sídle pověřené osoby (v recepci v mezaninu). V případě, že bude zadávací dokumentace objednána v jiném než stanoveném termínu, musí mít písemná objednávka všechny náležitosti shora uvedené a musí být doručena pověřené osobě nejméně 2 pracovní dny před termínem vyzvednutí zadávací dokumentace, který je zájemce povinen v písemné objednávce uvést. Zadavatel požaduje od zájemců úhradu nákladů za použití reprodukční techniky při poskytnutí zadávací dokumentace ve výši 500,- Kč vč. DPH. Úhrada těchto nákladů bude provedena hotovostně před vlastním odběrem zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace jsou ‚Pokyny pro zpracování nabídky‘. Zadávací dokumentace je nutná pro zpracování nabídky.

Prohlídka místa plnění se nekoná.

XI. Požadavek na poskytnutí jistoty včetně její výše
K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z účasti v obchodní veřejné soutěži je požadována jistota (§ 23 zákona) ve výši 100 000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Jistota může být uchazečem poskytnuta jednou z forem uvedených v § 24 zákona. Účet zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky je vedený u ČSOB, a.s., Praha 1, č. účtu: 7026-1800060583/0300, variabilní symbol: 324400813, specifický symbol: IČ uchazeče. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek. Bankovní záruka musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce soutěžní lhůty. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nesmí být její platnost kratší než zadávací lhůta prodloužená o devadesát kalendářních dnů. V případě složení peněžní částky na účet zadavatele uvede uchazeč v nabídce bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

XII. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny (§ 5, odst. 1, písm. l zákona)
Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny z důvodu změny předpisů upravujících výši DPH. Zadavatel dále připouští překročení nabídkové ceny za provedené práce o skutečnou míru inflace zveřejněnou ČSÚ. Jakékoliv další překročení nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky požadované v podmínkách soutěže, resp. v zadávací dokumentaci, zadavatel nepřipouští.

Další podmínky soutěže (§ 5, odst. 2 zákona):

XIII. Ostatní údaje, které uchazeči ve svých nabídkách doloží

XIII.1. Uchazeči ve svých nabídkách doloží údaje o:
a) zakázkách obdobného charakteru uskutečněných uchazečem ve třech letech, s uvedením charakteru zakázky, rozsahu zakázky a kontaktu na objednavatele,
b) zakázkách obdobného charakteru realizovaných uchazečem v současné době s uvedením údajů dle bodu a),
c) údaje o počtu zaměstnanců, kteří se budou podílet na realizaci
této veřejné zakázky, a jejich profesní skladbě.

Uchazeč v nabídce doloží pilotní pořad v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci, který odpovídá rozsahu plnění veřejné zakázky a ostatním podmínkám soutěže. Na nosiči uvedeném v zadávací dokumentaci.

XIII.2 Uchazeč dále v nabídce doloží výpis ze živnostenského rejstříku (originál nebo úředně ověřenou kopii). Z výpisu bude zřejmé, kdo vykonává činnost odpovědného zástupce uchazeče ve smyslu § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, pro živnosti dokladované uchazečem v souvislosti s plněním veřejné zakázky. V případě, že je uchazeč fyzickou osobou a není povinen odpovědného zástupce ustanovit, sdělí tuto skutečnost v nabídce formou čestného prohlášení. Není-li uchazeč do živnostenského rejstříku zapsán, sdělí tuto skutečnost formou čestného prohlášení v nabídce. Předkládá-li nabídku více osob společně, doloží každá z osob, které podávají nabídku společně, výpis ze živnostenského rejstříku způsobem výše uvedeným.

XIII.3. Součástí zadávací dokumentace je vzor smlouvy o výrobě a převodu práv k pořadu. V uvedeném vzoru uchazeči vyznačí zřetelně (způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci) požadované změny a doplnění. Takto doplnění vzor podepíše osoba oprávněná za uchazeče jednat a označí ho jako návrh smlouvy. Návrh smlouvy vloží do nabídky v souladu s ‚Pokyny pro zpracování nabídky‘, které jsou součástí zadávací dokumentace (viz níže). Návrh smlouvy musí obsahovat závazek převést veškerá práva výrobce pořadu jako obrazově zvukového záznamu na ČT prostá jakýchkoliv majetkových závazků, vyjma vypořádání s vyjmenovanými kolektivními správci (zejména OSA a INTERGRAM). V návrhu smlouvy musí být obsažen závazek splnění dramaturgického zadání, technických parametrů dodaného materiálu a dodržení termínu pravidelného předávání díla. Dodavatel se dále ve smlouvě musí zavázat, že dílo bude zcela v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem v platném znění, zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zák. č. 40/1961 Sb., trestním zákonem, v platném znění. Součástí návrhu smlouvy musí také být závazek dodavatele nahradit ČT škodu, která by jí vznikla v důsledku rozporu díla s právními předpisy.

XIV. Požadavky na rozdělení zakázky na dílčí plnění
Zadavatel požaduje rozdělení veřejné zakázky na dílčí plnění. Dílčím plněním veřejné zakázky je samostatná dodávka aktuálně-publicistického televizního pořadu – magazínu pro region:

1. Čechy zahrnující následující kraje: Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj

2. Jižní Morava zahrnující následující kraje: Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj vyjma okresu Vsetín a dále zahrnující okres Prostějov Olomouckého kraje

3. Severní Morava a Slezsko zahrnující následující kraje:
Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj vyjma okresu Prostějov a dále zahrnující okres Vsetín Zlínského kraje.

Uchazeči jsou oprávněni nabídnout pouze jedno dílčí plnění veřejné zakázky.

XV. Dodací podmínky
Plnění předává dodavatel na nosiči formátu Betacam SP. Plnění je vždy jednou týdně dodáváno ke schválení a případným úpravám nejpozději ve čtvrtek (před nedělním vysíláním) do 18.00 hodin. Plnění podléhá koordinaci ČT, včetně práva průběžné dramaturgické úpravy v souladu s rozsahem a podmínkami původního zadání obchodní veřejné soutěže. Za koordinaci odpovídá pověřený pracovník ČT. Technické podmínky zadání jsou vymezeny v zadávací dokumentaci.

XVI. Práva zadavatele
Zadavatel omezuje soutěž na tuzemské osoby. Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit podmínky soutěže do konce soutěžní lhůty. Zadavatel si vyhrazuje právo obchodní veřejnou soutěž zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzniklé účastí v soutěži. Zadavatel vylučuje ve smyslu ustanovení § 2g zákona variantní řešení.

XVII. Způsob zpracování nabídky a další pokyny
Popis způsobu zpracování nabídky včetně požadavků na řazení nabídky obsahují ‚Pokyny pro zpracování nabídky‘, které obsahují také vzorové formuláře pro doplnění požadovaných údajů.

Uchazeč jako součást nabídky předloží rovněž nabídku v elektronické podobě na vhodném médiu ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Microsoft Excel. V případě pochybností nebo rozporů se považuje za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

Jiří Balvín
generální ředitel České televize

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .