Stížnost na vedoucího úřadu RRTV Miloslava Kučeru

radiotv22Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

K rukám předsedy pana Pospíchala

V Praze dne 18. 6. 2003

Věc: Oznámení skutečností nasvědčujících vyloučení Mgr. Miloslava Kučery, vedoucího úřadu Rady, z projednávání a rozhodování ve věci M-Publicity s.r.o. a možnosti nahlížet do spisu společnosti.

K našemu požadavku na vyloučení pana Mgr. Kučery z projednávání věci M-Publicity s.r.o. nás vedou následující skutečnosti, které chceme stručně v bodech shrnout takto:

 1. Společnost M-Publicity s.r.o. obdržela rozhodnutím Rady ze 5.11.2002 licenci k rozhlasovému vysílání na Rádio Sázava. Tuto licenci převzala dne 19.12.2002 neoprávněná osoba – pan Petr Laštovka, vybaven neplatnou plnou mocí. Sám pan Mgr. Kučera tomuto „zmocněnci“ tentýž den poblahopřál k vysílání a nijak ho neznepokojilo, že licenci převzala naprosto neznámá osoba a v naprostém rozporu s telefonickými dotazy a přáním pana Fišera a ani si neověřil u p. Fišera zda je to v pořádku. Pan Fišer mnohokráte telefonicky informoval úřad, že si licenci chce vyzvednout výlučně jen on sám – domluvené datum bylo na den 20.12.2002.
 2. Namísto aby pan Kučera a tehdejší Rada problém s vydáním licence neoprávněné osobě nějakým způsobem řešili, do dnešního dne (!!!) nemá společnost M-Publicity s.r.o. jedinou odpověď na písemná podání a své žádosti. Namísto odpovědí jen Rada vydala 2 tiskové zprávy, kde sama sebe a veřejnost ubezpečila, že s aktem předání licence je vše v nejlepším pořádku a že licenci převzala ta správná osoba a není tedy co řešit.
 3. Z důvodu uvedeného konání Rady, vedoucího jejího úřadu a též z důvodů, že Rada rozhodla o převodu Obchodního podílu na společnost AUTOCENTRUM Šternberk s.r.o., (a to i s ohledem na písemně deklarovaný nesouhlas společnosti s tímto úkonem) podala společnost M-Publicity s.r.o. dne 24. 2. 2003 stížnost na činnost Rady Parlamentu ČR – Komisi pro sdělovací prostředky.
 4. Následně, s ohledem na naprostou nečinnost Rady a její postup proti společnosti podal dne 25. 3. 2003 pan Ing. Miroslav Pýcha stížnost premiérovi vlády ČR, parlamentu a dalším státním orgánům ČR, kde odhalil praktiky Rady při udělovaní rozhlasových licencí a následné praktiky úřadu při paralyzování společnosti M-Publicity s.r.o. I v důsledku této komplexní stížnosti byla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nakonec dne 2. 4. 2003 odvolána.
 5. Po zvolení nové Rady se společnost M-Publicity s.r.o. obrátila na Radu okamžitě /dne 15.5.2003/ s naléhavou prosbou o co nejrychlejší řešení situace a zejména o revokaci sporného usnesení Rady, na základě kterého vznikl současný složitý stav a jen díky existenci tohoto rozhodnutí se neustále prohlubuje stávající problém. Do dnešního dne /tedy celkem 35 dní od podání žádosti/ však nemáme opět z úřadu jedinou reakci na naše podání a máme v naší věci pocit, že vedoucí Kučera naše podněty bagatelizuje, zlehčuje a neinformuje Radu v celé šíři problému. Též máme pocit, že je snaha naprosto odpreparovat z problému Rádia SÁZAVA společnost GES Holding, která za celou kauzou stojí, a naopak spor prezentovat jen jako spor dvou jednatelů. Pochopitelně z měřítka dnešní situace se o to urputně snaží sám GES Holding, snaží se popírat veškeré souvislosti na něj a naopak se snaží vzbudit dojem, že jde pouze o jakýsi blud. /V této souvislosti poukazujeme zejména na řadu článků v odborném tisku od r. 2001 např. „Provázanost čistě náhodná I.-IV.“ a další, ale též na samotný vývoj okolo udělování licencí výlučně skupině GES – licence pro rádia: Fajront Ostrava, Špica Brno, Ton Praha (dnes vše přejmenováno rádia HEY), …a k tomu pro GES „nepodařený“ Benešov/.

  Nyní konkrétně naše výtky k vedoucímu úřadu Rady panu Mgr. Miloslavu Kučerovi:

 6. Dne 21.2.2003 se dostavili zástupci společnosti M-Publicity s.r.o. /pp. Fišer, Pýcha a Mgr. Sedláčková/ za účelem návštěvy právního oddělení k nahlédnutí do spisu. Po příchodu na úřad Rady však vedoucí úřadu vyzval zástupce, aby se dostavili přímo do jeho kanceláře, kde proběhla naprosto absurdní diskuze a pan vedoucí úřadu následně zakázal právoplatně jmenovanému jednateli společnosti M-Publicity s.r.o. panu Pýchovi vstup do právního oddělení a odmítl mu přístup do spisu. Toto své počínání nebyl schopen nijak odůvodnit, ale s ohledem na to, že jsme nechtěli použít fyzického násilí jsme vedoucího úřadu byli nuceni uposlechnout.
 7. Dne 26.2.2003 se opět dostavili zástupci společnosti M-Publicity s.r.o. spolu s notářem, k pořízení opisu spisu. Zde opět zakročil pan Kučera a opět bez jakéhokoliv smysluplného zdůvodnění zakázal oprávněnému jednateli p. Pýchovi přístup do úřadu /viz částečný OPIS notářského zápisu/.
 8. Naproti tomuto fyzickému zabraňování vstupu oprávněných zástupců společnosti do spisu Rada umožnila svým rozhodnutím přístup do spisu přímo společnosti AUTOCENTRUM Šternberk s.r.o. (!!!), jakkoli je tento postup v dosavadní praxi v Radě nevídaný a neaplikovaný. Podotýkáme, že spol. AUTOCENTRUM Šternberk s.r.o. není ani nemůže být doposud společníkem a umožnění přístupu do spisu považujeme za úřední povolení úniku informací protistraně – skupině GES Holding.
 9. Dne 17.6.2003 nahlížel oprávněný zástupce do spisu společnosti M-Publicity s.r.o. a zjistil, že stejně tak jako do dnešního dne nedostal nikdo z oficiálních zástupců společnosti M-Publicity s.r.o. žádnou odpověď /na žádné z podání od počátku ledna 2003!!!/ Pan Kučera velmi čile koresponduje se skupinou GES Holding a její právní kanceláří. Jako důkaz přikládáme dopisy, kterými pan Kučera informuje AK Hartmann a zasílá jí dokumenty týkající se společnosti M-Publicity s.r.o.
 10. Konkrétně k bodu 9. – Několik dní po odvolání Rady – dne 9.4.2003 obdržel úřad Rady žádost o vydání duplikátu rozhodnutí Rady č.j. Rz/42/03 – souhlas s převodem obchodního podílu a již dne 10.4.2003 sám pan vedoucí úřadu Kučera toto sporné rozhodnutí odesílá, nikoliv však na adresu sídla společnosti M-Publicity s.r.o. ale přímo na adresu AK Hartmann a partneři. Jinými slovy úřad Rady, jménem svého vedoucího předává právnímu zástupci protistrany do rukou dokumenty, které následně slouží jako důkazy k paralyzování společnosti M-Publicity s.r.o.!!!! (Zde lze srovnat přístup a rychlost s naší žádostí o vydání rozhodnutí o udělení licence ze dne 7.1.2003 – dosud bez odpovědi, viz výše). /Zajímavostí na tomto dopise je jistě i to, že v textu dopisu není ani zmínka o tom, že by odpověď na dopis měla být odeslána na adresu AK Hartmann a nikoliv do sídla společnosti M-Publicity s.r.o. – že by trpěl vedoucí úřadu vrozenou intuicí?/
 11. Na činnost AK Hartman byla podána stížnost k České advokátní komoře. Tato činnost vedoucího úřadu, spolu s chováním a praktikami skupiny GES Holding a jejích právních zástupců je zejména o tom, že AK Hartman zastupuje všechny strany sporu. Důkazy proti jednomu svému klientovi tak získává tato AK pro druhého svého klienta prostřednictvím nezákonných praktik na úřadu!!! /Až nápadně tento postup úřadu připomíná konání a praktiky ředitele TV Nova versus ČNTS, známé z tisku, kdy si pan ředitel Železný objednával od úřadu potřebné dopisy a druhý den mu je úřad odesílal. Inu stejní lidé, stejné zvyklosti!/
 12. Posledním důkazem konání p. Kučery je zmizení plné moci, která byla vystavena spol. M-Publicity s.r.o. pro pana Miroslava Pýchu a která byla založena do spisu dne 20.12.2002 a ze spisu záhadně zmizela. Není to proto, aby pan Kučera mohl lépe zabraňovat vstupu pana M.Pýchy do spisu /pozn. Pokud by se pan M. Pýcha neprokázal platnou plnou mocí dne 20.12.2002, asi těžko by jej úředníci nechali nahlížet do spisu společnosti M-Publicity s.r.o. a vkládat do tohoto spisu dokumenty – např. doklad o odvolání jednatele Michalčáka/. O této plné moci pan Kučera velmi dobře ví, neboť se o ní sám zmiňoval při jednání dne 21.2.2003.

Všechny výše uvedené důvody a k nim přiložené důkazy nás bohužel vedou k tomu, že nemůžeme do spisu společnosti zakládat některé další dokumenty, jako například doklad o jmenování dalšího jednatele, který byl jmenován počátkem dubna, neboť okamžitě po vložení tohoto dokumentu do spisu by jej /prostřednictvím praktik pana vedoucího/ získala AK Hartmann a partneři a u soudu by se opět domáhala předběžných opatření proti tomuto novému jednateli.

Proč vedoucí Kučera neustále volá po rozhodnutích soudu? Není to i proto, že sám poskytuje pro tato řízení u soudu AK důkazy? Tuto absurdní situaci nebude možné řešit dříve, dokud bude mít vedoucí úřadu Rady kompetence nahlížet do spisu společnosti M-Publicity s.r.o. a bude mít možnost nakládat volně s informacemi v tomto spise obsaženými.
Také do doby, než Rada pro rozhlasové a televizní vysílání neučiní krok, vedoucí buď k revokaci sporného rozhodnutí Rady o převodu obchodního podílu na AUTOCENTRUM Šternberk s.r.o. /tj. na skupinu GES Hoding/ nebo pokud úřad Rady jasně neodpoví na otázku, zda je nebo není toto rozhodnutí v právní moci, nebude možné situaci uspokojivě vyřešit.

Proto žádáme tímto Radu o oficiální odpověď na následující dotazy:

 1. kdy bylo vydáno rozhodnutí č.j. Rz/42/03 o převodu obchodního podílu
 2. kdy toto rozhodnutí bylo odesláno společnosti
 3. kdy se vrátila zpět doručenka úřadu Rady
 4. zda je nebo není veden proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek u soudu
 5. zda toto rozhodnutí nabylo nebo nenabylo právní moci, popřípadě kdy se tak dle úřadu rady stalo.

Odpovědi na tyto otázky prosíme zaslat výlučně na adresu sídla společnosti M-Publicity s.r.o. a prosíme, aby tyto odpovědi byly zaslány pokud možno co nejdříve.
Věříme, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a její členové pochopí, že v osobě pana Kučery a jeho konání lze nalézt skutečně pokračování praktik bývalé Rady, kvůli kterým byla nakonec bývalá Rada odvolána. K napsání této stížnosti nás vedou bohužel naše konkrétní nedobré zkušenosti s podjatým konáním pana vedoucího a obáváme se, že jak s ohledem na cenzorskou minulost tohoto pána, ale zejména pak na jeho aktuální možnosti manipulace s informacemi obsaženými v našem spise je zřejmě možnost vyřešení naší situace skutečně velmi obtížná.

S pozdravem

Za M-Publicity s.r.o.

Přílohy:

-žádost o doručení písemného vyhotovení rozhodnutí č. Ru/259/02 –udělení licence /dodnes ponechána bez jakékoliv odpovědi Rady/

– Žádost M-Publicity s.r.o. o vydání duplikátu rozhodnutí ze dne 9.4.2003

– Dopis pana Kučery ze dne 10.4.2003 – odpověď na dopis, adresovaná AK Hartmann a partneři

– Dopis pana Kučery ze dne 25.4.2003 – podání ve věci mandanta AUTOCENTRUM Šternberk s.r.o. adresovaná AK Hartmann a partneři

– Částečná kopie notářského zápisu – OPIS spisu, pořízená dne 26.2.2003 na úřadu Rady

– Kopie „záhadně zmizené“ plné moci, založené do spisu společnosti M-Publicity s.r.o. dne 20.12.2003

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .