Doplnění návrhu Valc Media o nové skutečnosti

radiotv22Městský soud v Praze

Hybernská 18

111 21 Praha 1

Brně dne 11. dubna 2003

Navrhovatel: VALC Media, spol. s r.o. (dříve Radio Brno VALC, spol. s r.o.)

Žalovaný: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Doplnění návrhu
(licenční řízení Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW)
(rozhodnutí Rady č.j. Ru/259/02/3143 ze dne 5.11.2002)

I.
Navrhovatel setrvává na všech svých dosud vyjádřených tvrzeních.

II.
Navrhovatel se ve svém návrhu ze dne 16.1.2003 mimo jiné domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného č.j. Ru/259/02/3143 ze dne 5.11.2002, kterým byla společnosti
M-Publicity s.r.o. se sídlem Praha 1, IČO 26500612, udělena licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Sázava s využitím kmitočtu Benešov – Kozmice
89,3 MHz/5 kW.

Navrhovatel dále odůvodňuje svůj návrh v této věci o další skutečnosti, které nastaly v mezidobí od podání žaloby.
Navrhovatel tvrdí, že licence společnosti M-Publicity s.r.o. s programem Rádio Sázava byla udělena v rozporu se zákonem na základě nepravdivých informací. Jeví se, že nepravdivé informace ze strany úspěšného žadatele na tuto licenci byly dány s cílem uvést v omyl žalovaného i další účastníky napadeného správního řízení. Celé licenční řízení ve vztahu žalovaného a M-Publicity s.r.o. doprovázel klientismus a silné podezření z korupčního jednání.
Navrhovatel toto své tvrzení opírá o stížnost na činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 24. března 2003, kterou vypracoval Ing. Miroslav Pýcha a zaslal Vládě České republiky, poslancům PČR, předsedovi PČR panu Zaorálkovi, ministrovi kultury ČR panu Dostálovi a dalším. Tato stížnost byla projednávána na 15. schůzi PS PČR dne
2. dubna 2003 při bodu jednání “odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání”. Na klientismus žalovaného v diskusi s odkazem na dopis pana Pýchy upozornil pan Zaorálek, pan Dostál, paní Marvanová. Je veřejně známo, že na tomto jednání PS PČR doporučila předsedovi vlády ČR panu Špidlovi odvolat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, což se následně stalo.
Celý obsah stížnosti pana Pýchy je velmi závažný a zasahuje do poctivosti, resp. nepoctivosti žalovaného při udělování licencí v r. 2001 a 2002, velmi podrobně je zde popsán nezákonný mechanismus, jak obdržela licenci společnost M-Publicity s.r.o. v napadeném správním řízení.

Důkaz: stížnost na činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 24. března 2003
svědek: Ing. Miroslav Pýcha, 143 00 Praha 4, Branišovská 187/16
další svědci: poslanci PS PČR Zaorálek, Dostál, Marvanová
záznam z 15. schůze PS PČR ze dne 2. dubna 2003 (na vyžádání soudu u PS)

V návaznosti na tento skutkový stav byla celá problematika medializována např.
na ČT 2 v diskusním pořadu o rozhlasovém a televizním vysílání dne 7. dubna 2003 ve 20.00 hodin, dále na ČT 1 v pořadu Fakta dne 7. dubna 2003 v 21,35 hodin.
Celá problematika nezákonné napadené licence na technický prostředek
Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW je rovněž středem pozornosti tištěných médií, taktéž web prezentacích.

Důkaz: článek “O Rádio Sázava se bojuje přímo v éteru”, LN 11.4.2003

článek “ČTÚ nařídil zastavení vysílače Rádia Sázava” www.radiotv.cz

článek “Fišerova Sázava vyhrála bitvu, válka pokračuje” www.radiotv.cz.

článek “Rádio Sázava – podrobný vývoj celé kauzy” www.radiotv.cz

článek “Pýcha vysílá pirátsky” www.radiotv.cz

článek “Frekvence Presstonu ožila, vysílá Pýchova strana” www.radiotv.cz

článek “O licenci Rádia Sázava se vedou tvrdé boje” www.radiotv.cz

článek “Nevysíláme jen kvůli Radě, která nám nechce vydat licenci” www.radiotv.cz

videozáznam diskuse na ČT 2 od 20.00 hodin ze dne 7.4.2003

videozáznam pořadu Fakta, ČT 1, 21.35 hodin ze dne 7.4.2003

Celou problematikou se na svém 5. a 6. zasedání rovněž zabývala nyní odvolaná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dne 4.3. a 18.3.2003. Sám žalovaný na svém zasedání dne 4.3.2003 projednal podnět ve své rozpravě pod bodem 23 o řízení o odnětí licence společnosti M-Publicity s.r.o., neboť tato společnost dosáhla licence na základě nepravdivých údajů v žádosti o licenci podle § 14 odst. 4 odporujících ustanovení
§ 17 odst. 1, písm. a), b) zákona č. 231/2001 Sb. Žalovaný sám sebe tudíž usvědčil, že vydal nezákonnou licenci společnosti M-Publicity s.r.o. na technický prostředek Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW.

Důkaz: zápis z 5. zasedání Rady ze dne 4.3.2003

zápis ze 6. zasedání Rady ze dne 18.3.2003

svědek vedoucí Úřadu RRTV p. Kučera, Praha 10, Krátká 10

Navrhovatel tvrdí, že žalovaný nejméně od r. 2001 do data svého odvolání,
tj. do 4. dubna 2003, uděloval licence v rozporu se zákonem č. 231/2001 Sb. Toto své tvrzení navrhovatel mimo jiné opírá o argumentaci bývalého radního Petra Žantovského, kterou zveřejnil dne 11.4.2003 na serveru www.ceskamedia.cz pod názvem “Statistika udělených rozhlasových FM licencí za 2001 – 2002”. Zmíněný radní argumentuje tím, že RRTV nijak nezvýhodňovala skupinu GES, která tajemně stojí za udělením napadené licence společnosti M-Publicity s.r.o., ale taktéž za udělením licencí v r. 2002 na technickém prostředku Ostrava 94,7 MHZ/1 kW společnosti FAJRONT BS s.r.o., na technickém prostředku Brno-Medlánky 96,8 MHz/1 kW společnosti Star Promotion, s.r.o., na technickém prostředku Praha-Petřín 95,7 MHz/500 W společnosti Czech Radio Praha s.r.o. Zmíněný radní tímto přiznal, že Rada rozhodovala podle “klíče”, kde ta která stanice, které je udělena licence, má být obchodně zařazena, zda do obchodního zastoupení RRM nebo Kiss ne MMS nebo GES. Ba dokonce pan Žantovský tato obchodní zastoupení nazývá jako sítě, resp. rozhlasové sítě. Zákon 231/2001 Sb. ve svém smyslu a účelu jasně definuje, proč jsou rozhlasové licence a jak tyto licence mají být po právu udělovány. Zákona zcela jasně pracuje se základními termínu plurality (programová vyváženost na daném regionu) a dualita (vztah soukromých médií k veřejnoprávním). Nikde v tomto zákoně ani v jiném souvisejícím právním předpisu není uvedeno, že by správní orgán Rady pro rozhlasové a televizní vysílání měl rozhodovat na základě toho, do které obchodní skupiny (rozuměj obchodní skupiny, která prodává reklamu rádiím u ní smluvně vázaných) právě licencované rádio má nebo bude patřit. Jedná se o zcela nepřípustný jev v licenčních řízeních, jedná se o porušení práva rovnosti účastníků v tom kterém licenčním řízení, jedná se o nezákonný postup žalovaného. Žalovaný tímto přístupem zcela překroutil smysl a účel zákona č. 231/2001 Sb. ve prospěch lobistických obchodních skupin zabývajících se prodejem reklamy, současně otevřel dveře politického lobingu přes program té které takto do vazalství získané stanice.
Bývalý radní Petr Žantovský však tímto článkem veřejně přiznal, že v napadeném licenčním řízení RRTV věděla, že Rádio Sázava společnosti M-Publicity bude součástí “rozhlasové sítě” GES. Rozhodnutí žalovaného v této věci nutně muselo být na objednávku, což potvrzují i související důkazy shora citované.

Důkaz: článek “Statistika udělených rozhlasových FM licencí za 2001 – 2002” www.ceskamedia.cz
svědek Petr Žantovský, bývalý člen RRTV

Takovýto postup žalovaného a jeho jednotlivých členů nemůže mít žádnou oporu v zákoně, neboť je v rozporu s dobrými mravy, způsobuje a způsobil škodu všem účastníků licenčních řízení v r. 2001 – 2002, je flagrantním zneužíváním pravomoci veřejného činitele, a to způsobem na bázi klientismu zasahující korupční jednání jak shora již prezentováno.

III.
Je na místě, a to ve veřejném zájmu, aby byla odložena vykonatelnost rozhodnutí žalovaného č.j. Ru/259/02/3143, kterým byla udělena licence společnosti M-Publicity s.r.o. se sídlem Praha 1, Spálená č. 85/7, PSČ 101 00, IČO 26500612 k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Sázava s využitím kmitočtu Benešov-Kozmice
89,3 MHz/5 kW, a to s odůvodněním jak shora uvedeno.
Jak okolnosti, úspěšný žadatel M-Publicity, s.r.o. i žalovaný sami osvědčují (důkazy viz shora), napadená licence byla společnosti M-Publicity udělena v rozporu se zákonem. Tím, že společnost M-Publicity nyní vysílá, vysílá v rozporu se zákonem a pokud prodává reklamy, bezdůvodně se obohacuje, a to na úkor státu. Je zcela logické, že další účastníci řízení, kterým byla nezákonným způsobem zamítnuta žádost na udělení předmětné licence se v případě úspěchu budou domáhat náhrady škody po státu, který je jediný odpovědný za chování svého regulačního orgánu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Je tudíž ve veřejném zájmu, aby soud takovému stavu zabránil vydáním předběžného opatření – odkladu vykonatelnosti, čímž bude alespoň zmírněn současný stav v tom, že společnost
M-Publicity s.r.o. se nebude bezdůvodně obohacovat.
Jak se ze současného stavu na kótě Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW podává, viz důkazy shora, na tomto technickém prostředku současně vysílají dvě vysílačky, neboť není zřejmé, kdo společnost M-Publicity vlastně vlastní a kdo za ni jedná. Tímto je však rovněž ohrožován veřejný zájem na čistotu éteru a kmitočtového spektra, neboť v důsledku vysílání dvou vysílaček na témže kmitočtu 89,3 MHz dochází k interferencím do jiných kmitočtových pásem, a to do rozhlasových i televizních, čímž je znemožňován na Benešovsku solidní příjem rozhlasového a televizního vysílání; nežádoucími interferencemi může být narušeno i kmitočtové spektrum pro letecký provoz s potenciální hrozbou leteckých havárií či jiné strategické potřeby státu v kmitočtovém spektru ČR.
Vysíláním společnosti M-Publicity s.r.o. na technickém prostředku Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW je způsobována vážná a stěží nahraditelná újma osobám, které mají ve vztahu ke kmitočtu Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW právem chráněná práva i právem chráněné zájmy.
Nepochybně jsou naplněny důvody § 73 s.ř.s. na odkladný účinek ve věci napadené licence pro společnost M-Publicity s.r.o. na technický prostředek Benešov – Kozmice
89,3 MHz/5 kW.

IV.
V návaznosti na shora uvedené navrhovatel setrvává na svém žalobním petitu, resp. návrhu na odklad vykonatelnosti a opravných prostředcích.

V úctě

Ing. Zdeněk V a l c , CSc.

jednatel společnosti

JUDr. Zdeněk C h m e l í č e k

jednatel a právník společnosti

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .