Zápis z jednání RRTV o odebrání licence RTV Galaxii, a.s.

radiotv2222. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 18. a 19. prosince 2001

Bod 3: Kontrola úkolů, plán práce a organizační záležitosti
c) TV 3 – intervence evropského úředníka

Rada – poté, co bude znát výsledek projednávání 113. bodu 43. schůze PSP – zašle dopis komisaře E. Landaburu na vědomí ministru Kavanovi, návrh průvodního dopisu projedná na příštím zasedání.

Bod 17: TV3, a.s. – upozornění na porušení zákona za přerušení vysílání bez předchozího souhlasu Rady (tv vysílání programu TV 3 cz prostřednictvím družice a kabelových systémů – TKR) LO/246/01

Rozprava a hlasování k bodu byla spojeny s rozpravou a hlasováním k bodům 32 a 33.

Bod 26: RTV Galaxie, a.s. – zpětvzetí žádosti o změnu licenčních podmínek (vypuštění podmínky přebírání programu TV3 cz) LO/253/01
Rada bere zpětvzetí žádosti na vědomí a zastavuje správní řízení, výsledek hlasování
8 – 1 – 0.

Bod 33: RTV Galaxie, a.s. – žádost o prodloužení lhůty uložené rozhodnutím čj. Rup/37/01 ze dne 20. 11. 2001 k odstranění nedostatků PR/251/01

Rada vedla společnou rozpravu k bodům 17, 32 a 33.

Rada v úterý dne 18. 12. 2001 projednala poznatky, získané v průběhu souvisejících správních řízení:

Trojan zformuloval otázky:

(1) Kontroloval Martin Kindernay dříve a kontroluje RTV Galaxie, a.s. nyní provozování vysílání podle licence? Jak tomu bylo zejména v období od 6. 11. do 5. 12. 2001?

(2) Dopustila se TV3 a.s. v téže době neoprávněného terestrického vysílání?

(3) Jsou dány podmínky pro odnětí licence? Neboli: Dosáhl udělení licence na základě nepravdivých údajů v žádosti? Opakovaně zvlášť závažným způsobem porušuje licenční podmínky?

Wagner předkládá procedurální návrh nepokračovat dále v rozpravě a hlasovat o odnětí licence; návrh nebyl přijat, výsledek hlasování 3 – 1 – 7.

Štěpánek předkládá procedurální návrh přerušit projednávání tohoto bodu o 1. dnu tohoto zasedání v úterý 18. 12., návrh byl přijat.

Rada pokračovala v projednání bodů 17, 32 a 33 ve středu 19. 12. 2001 společnou rozpravou:
Rada konstatuje, že TV3 Praha a TV3 Hradec Králové nadále nevysílají podle schváleného programového schématu a neplní licenční podmínku ( převzaté vysílání TV 3 CZ). Toto konstatování se týká pouze terestrického vysílání, v TKR a satelitním vysílání program TV3 není dodáván vůbec.

Muchka dává procedurální návrh vyzvat TV3 a.s. k vyjádření před uložením pokuty za neoprávněné vysílání (k bodu 17), návrh byl přijat. Rada vyzve TV3 a.s. k vyjádření před uložením pokuty za neoprávněné vysílání, výsledek hlasování 12 – 0 – 0.

Novák předkládá návrh hlasovat o zamítnutí žádosti dle bodu 33 pro nesplnění lhůty k dodání přislíbených podkladů provozovatelem, návrh byl přijat. Rada zamítá žádost dle bodu 33 jednak pro nesplnění lhůty k dodání přislíbených podkladů provozovatelem a dále pro nesplnění termínu obnovení vysílání v plném rozsahu k 19. 12. 2001, jak bylo provozovatelem uvedeno do protokolu při ústním jednání dne 12. 11. 2001; výsledek hlasování 11 – 0 – 0.

Wagner předkládá procedurální návrh hlasovat ihned o odnětí licencí RTV Galaxie, a.s.; návrh byl přijat, výsledek hlasování 7 – 1 – 3.

Rada odnímá RTV Galaxie, a.s., licence k terestrickému vysílání v Praze a v Hradci Králové, výsledek hlasování 9 -3 – 0.

Odlišné stanovisko Štěpánka: „Rozhodnutí Rady respektuji, ale distancuji se od něj, neboť po formálně právní i obsahově právní stránce se jedná o rozhodnutí vadné.“

Odlišné stanovisko Nováka: „Respektuji rozhodnutí Rady, ale podle mého názoru ke dni rozhodnutí nebyly dány všechny předpoklady pro jeho vydání.“

Návrh textu správního rozhodnutí o odnětí licencí připraví pracovní skupina Foltán, Macková, Muchka, Musil, Novák a PRV Návrh textu předloží pracovní skupina členům Rady k připomínkám do 6. 1. 2002.

Rada dále rozhodla zahájit správní řízení s TV3 a.s. (dle návrhu dle bodu 17), Rada stanovuje lhůtu k nápravě 4. 1. 2002, výsledek hlasování 10 – 0 – 0.

Bod 39: RTV Galaxie, a.s. – řízení o registraci (převzaté vysílání šířené prostřednictvím družice) LO/238/01 (oběžníková metoda z 5. 12. 01)
Rada bere výsledek hlasování na vědomí.

Celý zápis z 22. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je k dispozici zde.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .