Vyjádření TV3, a.s. ke zprávě RRTV pro mediální komisi

radiotv22Toto vyjádření bylo zpracováno ze strany TV3, a.s. („TV3“) a European Media Ventures, S.A. („EMV“), za podpory právních zástupců a nezávislých právních odborníků, v reakci na zprávu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání („Rada“) pro Stálou komisi PSP ČR pro sdělovací prostředky („mediální komise“). Tato zpráva, byť si sama položila za cíl sdělit „základní právní a věcné údaje“ o kauze TV3, obsahuje zkreslující, místy nepravdivé údaje a řadu nepodložených právních závěrů. Účelem tohoto vyjádření je proto identifikovat tyto nepřesnosti a nepodložené závěry a tam, kde je to možné, je uvést na pravou míru, tak aby mediální komise obdržela vyvážené a objektivní informace.

Zprávu Rady uzavírá konstatování, že „České republice nehrozí riziko prohry v případném mezinárodním arbitrážním řízení“, neboť investor v daném případě vložil prostředky do TV3 a nikoliv do provozovatele vysílání s licencí. Podle Rady investor k licenci neměl a dosud nemá žádný vztah a jakákoliv analogie s případem TV Nova (a souvisejícími arbitrážemi) je proto bezpředmětná. Zejména konstatování o neexistenci rizika prohry v případném rozhodčím řízení je předmětem tohoto vyjádření, nicméně následující body jsou pro snazší orientaci řazeny v pořadí odpovídajícím jednotlivým bodům zprávy Rady.

1. Licence k vysílání v Hradci Králové byla Martinovi Kindernayovi udělena v roce 1996. V té době lucemburská společnost EMV skutečně neexistovala a neměla – slovy Rady – „jakýkoliv vztah k licenci.“ Jak je však uvedeno dále, pro případné rozhodčí řízení mezi investory TV3 a Českou republikou („ČR“) podle dohod o ochraně investic, tj. pro porušení ustanovení zaručujících investorům jednoho státu ochranu před „neoprávněnými nebo diskriminačními“ opatřeními druhého státu, jakož i pro případná soudní řízení vedená proti nezákonnému postupu Rady, tato skutečnost je nerozhodná.

2. EMV nebyla investorem TV3 ani v době rozšíření licence M. Kindernaye o 11. kanál v Praze v roce 1999. Obdobně jako v předchozím případě, vzhledem k  nezákonným rozhodnutím Rady nehraje tato skutečnost roli. (Nicméně, i kdyby okamžik investice EMV do TV3 ve vztahu k rozhodnutím Rady ohledně licence měl význam – což popíráme – tak v době, kdy Rada prodloužila licenci M. Kindernaye o dalších 7 let, tj. v červnu t.r., EMV byla již přes rok smluvním partnerem M. Kindernaye, investorem TV3 a zdrojem financí pro výrobu a vysílání programu TV3 CZ, které M. Kindernay na základě smluv a v souladu s podmínkami licence udělené Radou v nezměněné podobě šířil.)

3. Provozovatelem terestrického vysílání programu TV3 CZ byl od roku 1996 do 23.10.2001 M. Kindernay (tj. nikoliv do 9.10.2001, jak chybně uvádí Rada, neboť rozhodnutí o převodu licence na společnost RTV Galaxie, a.s. mohlo nabýt účinnosti až doručením, tj. 23.10. – viz bod 9 zprávy Rady). To je zdánlivě nesporné, ovšem uvedené rozhodnutí bylo napadeno žalobou u soudu pro věcnou nezákonnost i vážná procesní pochybení Rady. Je tedy možné, že dosud nenabylo právní moci, příp. že bude pro nezákonnost zrušeno. (Pozn.: tento dokument úmyslně hovoří o možnosti zrušení rozhodnutí Rady, které je výlučně v pravomoci soudu; činí tak ve snaze vyhnout se kategorickým prohlášením podobným těm, jaké činí Rada, která předjímá soudní rozhodnutí a rozhodčí nálezy bez bližšího právního odůvodnění.)

4. TV3 je držitelem registrace k provozovaní vysílání s názvem TV3 CZ šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů. Program TV3 CZ je dále terestricky šířen v Praze a Hradci Králové, a to právě na základě smlouvy mezi TV3 a M. Kindernayem (o souhlasu k šíření vysílání a o výrobě zpravodajských relací) ze dne 31.3.2000 a v souladu s podmínkami licence M. Kindernaye stanovenými rozhodnutím Rady (viz násl. bod).

5.  Licence M. Kindernaye (která byla rozhodnutím Rady převedena na RTV Galaxie, a.s., pokud toto rozhodnutí nebude zrušeno soudem) ukládá držiteli licence, s výjimkou krátkých časů pro lokálních zpravodajství, vysílat v reálném čase, v úplné a nezměněné podobě program TV3 CZ vyráběný TV3. Podle prohlášení Rady držitel licence nedávno podal žádost o změnu licenčních podmínek spočívající ve vypuštění povinnosti vysílat program TV3 CZ. Rada na svém zasedání dne 20.11. t.r. o žádosti nerozhodla a uložila žadateli žádost doplnit. Podání této žádosti je porušením veškerých smluv, které M. Kindernay uzavřel s TV3 i EMV a pokud by Rada žádosti vyhověla, byl by to definitivní konec projektu TV3.

6.  EMV skutečně nevznikl právní nárok na licenci k televiznímu vysílání. Rada však dále nepochopitelně dovozuje, že „tedy EMV nemohla nikdy mít ani kontrolu nad licencí Martina Kindernaye“ a následně tudíž nemůže uspět v rozhodčím řízení. Podobně jako ad 1 a 2 výše, tato skutečnost je z pohledu případného rozhodčího řízení nepodstatná. Podstata sporu a případného nároku na náhradu škody spočívá ve dvou nezákonných rozhodnutích Rady, jimiž  Rada nejprve zamítla žádost M. Kindernaye o převod licence na lucemburskou společnost KTV, S.a.r.l. („KTV“) a následně schválila převod na RTV Galaxie, a.s. („RTV Galaxie“), založenou za zády EMV. Snaha spojit úspěch či neúspěch EMV v případném rozhodčím řízení s tím, zda investoři měli či neměli nárok na licenci, či jakousi „kontrolu nad licencí“, je účelová a nemá jakoukoliv právní oporu, a to ani v oblasti mediálních předpisů, ani v oblasti předpisů o ochraně investic či náhradě škody způsobené nesprávným úředním postupem.

7. M. Kindernay uzavřel dne 31.3.2000 (ve znění dodatku ze dne 22.6.2001) smlouvu, v níž se zavázal požádat Radu o převod licence na KTV a učinit veškeré kroky a poskytnout Radě veškerou součinnost k tomu, aby Rada žádosti vyhověla a licenci převedla na KTV; pokud Rada žádosti o převod licence na KTV nevyhoví z jakéhokoliv důvodu, zavázal se M. Kindernay požádat Radu o převod licence „na českou společnost, kterou po předchozím souhlasu a podle instrukcí společnosti (EMV) sám založí nebo v níž získá 100% majetkovou účast“ . Možnost převodu licence z fyzické na právnickou osobu upravuje zák. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání (dále „vysílací zákon“) . Přesné znění smluv i zákona je v této souvislosti důležité, neboť M. Kindernay i někteří členové Rady se snaží si uvedenou smlouvu i zákon vykládat v rozporu se skutečným zněním,  podle vlastní potřeby.

8. Dne 28.8.2001 M. Kindernay a zástupci EMV osobně informovali Radu o úmyslu převést licenci na KTV (o tomtéž již předtím M. Kindernay informoval Radu písemně dopisem z 28.6. t.r.). Následně sám M. Kindernay oznámil Radě možnost převodu na jakousi českou společnost, kterou založil v Hradci Králové, k čemuž zástupci EMV před všemi přítomnými členy Rady uvedli, že o této společnosti slyší poprvé a že nebyla založena s jejich souhlasem za účelem převodu licence (tj. v souladu se smlouvou – viz bod 7 výše).  M. Kindernay poté podal žádost na Radu o převod licence na KTV, kterou Rada přes splnění zákonných podmínek zamítla. Podle názoru EMV i TV3, potvrzeného stanoviskem legislativní rady vlády ČR, je uvedené rozhodnutí Rady nezákonné a jako takové bylo napadeno ze strany KTV správní žalobou u Městského soudu v Praze dne 8.10.2001 (přičemž kopii žaloby Rada obdržela téhož dne). Argument Rady o tom, že toto (nezákonné) rozhodnutí M. Kindernay akceptoval dopisem ze dne 17.10.2001 (tj. o den dříve, než mu bylo  doručeno – viz bod 8 zprávy Rady, což samo o sobě je s podivem), je z pohledu zkoumání soudu bez významu.

9. Zde se tvrzení Rady zcela rozchází se skutečností. Za prvé, M. Kindernay požádal o převod licence na RTV Galaxie předtím, než byl zamítnut převod na KTV (tj. žádost o převod na RTV Galaxie podal 17.9., přičemž zamítavé rozhodnutí ve věci KTV bylo Radou schváleno až 26.9.a doručeno M. Kindernayovi až 18.10. – viz bod 8 zprávy Rady). Tím se dopustil prvého porušení smlouvy s EMV uvedené ad 7 výše. Za druhé, M. Kindernay požádal o převod na společnost, kterou založil bez předchozího souhlasu a instrukcí EMV, za jejími zády (což ani nepopírá). Tím smlouvu s EMV porušil podruhé. O porušení smlouvy EMV i KTV opakovaně Radu informovaly (dopisy ze dne 17.9., 19.9., 3.10. a 8.10.) a s ohledem na žalobu proti prvnímu rozhodnutí o zamítnutí převodu licence na KTV žádaly, aby Rada převod licence na RTV Galaxie zamítla nebo odložila a aby s KTV bylo v souladu se zákonem jednáno jako s účastníkem řízení. Bez ohledu na uvedené Rada převod licence na RTV Galaxie schválila. Podle názoru EMV i TV3, potvrzeného stanoviskem V. Mikuleho z legislativní rady vlády ČR a Právnické fakulty UK je i toto rozhodnutí Rady nezákonné a KTV jej proto dne 20.11.2001 rovněž napadla správní žalobou u Městského soudu v Praze. Pokud soud žalobě vyhoví, bude i toto rozhodnutí zrušeno.

10. Rada správně konstatuje, že v KTV i RTV Galaxie má M. Kindernay 100% majetkovou účast, jak požaduje § 68 odst. 6 vysílacího zákona. Tato majetková účast je jedinou podmínkou pro převod licence (viz analýza V. Mikuleho) a Rada tím sama potvrzuje, že jediná podmínka pro převod na KTV byla splněna.

11. Rada dále zdůvodňuje svůj postup ze žaloby KTV proti rozhodnutí o zamítnutí převodu licence na tuto společnost (ad 8 výše). Rada zde laicky směšuje subjektivitu M. Kindernaye jako fyzické osoby se subjektivitou právnické osoby, v níž je M. Kindernay 100% akcionářem. O žalobě rozhodlo představenstvo KTV, jehož je M. Kindernay členem. Jeho osobní tvrzení, že nebude dané rozhodnutí napadat, je z pohledu soudu bez významu. Rovněž konstatování Rady, že v KTV nerozhoduje 100% majitel společnosti, je nepravdivé. Pravomoc M. Kindernaye jako 100% akcionáře KTV není žádným způsobem omezena, což dokazují zakladatelské dokumenty KTV. V této souvislosti je třeba uvést veřejná prohlášení některých členů Rady, že Rada měla výhrady ke složení představenstva KTV, které je složeno ze 4 ředitelů – dvou „A“ a dvou „B“ ředitelů. Za společnost jednají vždy pouze dva nebo tři ředitelé společně a M. Kindernay, který je B ředitelem, nemůže jednat za společnost samostatně. To údajně svědčí o jeho omezené pravomoci. Tento argument podle názoru EMV vypovídá o účelovém a diskriminačním přístupu Rady ke KTV, jinak by Rada následně nemohla bez výhrad převést licenci na RTV Galaxie, v jejíchž orgánech není M. Kindernay vůbec. Konečně, i kdyby absence rozhodovací pravomoci byla důvodem k následnému odnětí licence (jak Rada uvádí v závěru bodu 11 zprávy), nemá Rada stejně jako jakýkoliv jiný státní orgán právo učinit nezákonné rozhodnutí, aby předešla rozhodnutí jinému.

12.  Stanovisko Ústavu státu a práva AV ČR ze dne 29.10.2001 nemá TV3 ani EMV k dispozici a nemůže se k němu vyjádřit. V médiích se pouze objevily informace o stanovisku legislativní rady vlády, podle něhož Rada rozhodnutím o zamítnutí převodu licence na KTV porušila zákon.

Na základě uvedených skutečností je třeba upřesnit závěrečná konstatování Rady následujícím způsobem:

1. Společnost KTV mohla být poškozena rozhodnutími Rady, neboť i podle nezávislých právních expertů je důvod se domnívat, že na převod licence je při splnění zákonných podmínek právní nárok a přijatá rozhodnutí Rady jsou tudíž v rozporu se zákonem.

2.  TV3 ani EMV sice nikdy nebyly držitelem licence k terestrickému vysílání, nicméně projekt TV3, do níž EMV vložila přibližně 15 mil. USD, je díky podmínkám licence udělené Radou a uzavřeným smlouvám založen na využití licence M. Kindernaye. Tuto licenci se M. Kindernay zavázal převést na KTV (a následně, prostřednictvím podílu v KTV, na EMV), což  Rada znemožnila nezákonným rozhodnutím. Dalším nezákonným rozhodnutím Rada převedla licenci na RTV Galaxie, kterou M. Kindernay založil za zády investorů, o čemž Rada věděla. Nyní Rada rozhoduje o změně podmínek licence spočívající ve vypuštění podmínky vysílat program TV3. Schválení této změny ukončí projekt TV3 a dokončí znehodnocení veškerých investic EMV v České republice (přičemž tyto investice ztratily značnou hodnotu již probíhajícími spory v důsledku dosavadního postupu Rady).

3. Na základě nezákonných rozhodnutí Rady mají EMV, příp. KTV a TV3 možnost uplatnit u soudu v ČR nárok na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem podle zák. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. EMV a její investoři mají dále možnost uplatnit nárok proti ČR na náhradu škody u příslušného rozhodčího soudu v souladu s dohodami o ochraně investic, v případě EMV podle Článku 8 Dohody mezi ČR a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic (vyhlášené pod č. 574/1992 Sb.) pro nedostatečnou ochranu před „neoprávněnými nebo diskriminačními“ opatřeními českého státu. Nezákonné rozhodnutí Rady o zamítnutí převodu na KTV může být považováno za neoprávněné i diskriminační, zejména s ohledem na nedávné xenofobní výroky o investorech, které veřejně pronesl jeden z místopředsedů Rady.

4. Není proto vůbec zřejmé, jak Rada dospěla ke kategorickému závěru, že České republice nehrozí riziko prohry v případném arbitrážním řízení. EMV investovala do TV3 (neboť nelze vložit prostředky do fyzické osoby), jejíž projekt je postaven na podmínkách licence M. Kindernaye stanovených Radou a na uzavřených smlouvách. Jak bylo uvedeno, Rada nejprve v rozporu se zákonem znemožnila smluvně dohodnutý převod licence na KTV a následně nezabránila, resp. umožnila M. Kindernaye všechny smlouvy porušit a převést licenci na společnost založenou za zády investorů. Rada rovněž  vede řízení o změně licenčních podmínek, která může vést k zániku celého projektu TV3. Postoj Rady k TV3 a jejím investorům ilustruje i řízení proti TV3 pro podezření z neoprávněného vysílání TV3, zahájené dne 20.11. t.r., přičemž tentýž den jeden z místopředsedů Rady sdělil médiím (bez ohledu na to, že v řízení nebyl dosud proveden jediný úkon ke zjištění skutečného stavu a TV3 neměla zákonem stanovené právo se k věci vyjádřit), že TV3 vysílá „pirátsky“ a měla by vysílání ukončit (což by obdobně jako v předchozím případě byl konec celého projektu).

Jiří Hrabovský
Managing Partner
EWING PUBLIC RELATIONS
Tynsky Dvur 10, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Phone   +420 2 2482 8065
Fax       +420 2 2482 8456
Mobile   +420 603 291 008

jhrabovsky@ewingpr.cz
www.ewingpr.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .