RadioTV představuje: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

radiotv222Když se zeptáte na ulici, co je to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Rada Českého rozhlasu nebo Rada České televize, zjistíte, že to téměř nikdo neví. A ti, kteří vědí co to je, zase většinou neví, co mají Rady za úkol, kdo ji vůbec tvoří atd. RadioTV přináší podrobný seznam pro ty čtenáře, kteří si chtějí doplnit znalosti. Dnes nabízíme informace o RRTV. Po prostudování snad budete moci říci: Už vím, co je to Rada.

Působnost Rady

 • je správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání (dále jen: „vysílání“) a převzatého vysílání
 • dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti vysílání a převzatého vysílání
 • dbá na obsahovou nezávislost vysílání a převzatého vysílání (vše: § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.; kde nadále není zákon blíže určen, jde vždy o tento zákon)
 • dohlíží na dodržování právních predpisu v oblasti vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udelení licence ci v rozhodnutí o registraci (§5 písm. a); zejména též dohlíží na dodržování zákona c. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, pokud jde o reklamu rozširovanou v rozhlasovém a televizním vysílání a sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání (§ 7 písm. a cit. zákona),
 • uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání (§ 5 písm. b),
 • vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání (§ 5 písm. c),
 • vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání (§5 písm. d),
 • pravidelně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled žádostí o licenci a registraci a přehled udělených licencí a jejich změn, registrací a jejich změn a přehledy využívání kmitočtů kmitočtového spektra určeného pro vysílání (§ 5 písm e),
 • monitoruje vysílání (§ 5 písm. g),
 • upozorňuje provozovatele vysílání a provozovatele převzatého vysílání na porušení povinností stanovených zákonem č. 231/2001 Sb. nebo podmínek udělené licence a stanoví mu lhůtu k nápravě (§ 59 odst. 1),
 • ukládá sankce (§ 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.; část sedmá tohoto zákona; § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb.),
 • uděluje souhlas Českému telekomunikačnímu úřadu k vydávání povolení k provozování vysílačů pro jiné radiokomunikační služby v části kmitočtového spektra určené pro vysílání (§ 5 písm. h),
 • zpracovává v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem část plánu přidělení kmitočtového spektra určeného pro vysílání (§ 5 písm. i),
 • dává předchozí souhlas Českému telekomunikačnímu úřadu k vyhrazení kmitočtů pro Českou televizi k provozování vysílání dvou celoplošných televizních programů, umožňujících pokrytí území České republiky prostřednictvím pozemních vysílačů, popřípadě jiných technických prostředků (§ 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi)
 • stanoví soubor technických parametrů, které jsou součástí oprávnění k provozování vysílání pro provozovatele vysílání podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) (§ 5 písm. j),
 • podílí se svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje (§ 5 písm. k),
 • vydává statut a jednací řád Rady (§ 5 písm. l),
 • vydává organizační řád Úřadu Rady (§ 5 písm. l); Úřad Rady je orgánem Rady a zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady (§ 11 odst.2),
 • hospodaří s vlastním rozpočtem (§ 11 odst. 1); předkládá návrh svého rozpočtu a závěrečného účtu Ministerstvu financí a příslušnému orgánu Poslanecké sněmovny (§ 5 písm. m),
 • zveřejňuje usnesení Rady, výroční zprávu Rady, zápisy z jednání Rady, a případně další informace způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 písm. n),
 • zveřejňuje rozhodnutí soudu o opravném prostředku a žalobě proti rozhodnutí Rady (§ 5 písm. o),
 • předkládá Poslanecké sněmovně každoročně výroční zprávu o své činnosti a o stavu v oblasti vysílání (§ 6 odst. 1),
 • je oprávněna vydávat vládě a orgánům státní správy svá stanoviska a požadovat jejich součinnost ve věcech vysílání; vláda a orgány státní správy spolupracují s Radou ve věcech vysílání a jsou zejména povinny, jde-li o věci vysílání, vyžádat si vždy stanovisko Rady a v mezích své působnosti poskytnout Radě potřebnou součinnost (§ 6 odst. 4),
 • jmenuje a odvolává vedoucího Úřadu Rady, který je podřízen předsedovi Rady (§ 11 odst. 3).

Členové RRTV

Milan Jakobec (1951) – bývalý člen Rady (1992). Mediální odborník, jenž byl vedoucím úřadu Rady v letech 1993 – 1994. V současné době ředitel Diplomatické akademie a zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů MZV, v letech 1994 až 1998 působil i na českém velvyslanectví v Londýně. Je členem společnosti Jana Masaryka a Vědecké rady ministerstva zahraničních věcí. Nominován US-DEU.

Eva Kantůrková (1930) – spisovatelka. Signatářka Charty 77 a zakládající členka Občanského fóra (1990). V období 1990 až 1992 byla poslankyní České národní rady za OF a později za Občanské hnutí. Od dubna 1994 byla dva roky předsedkyní rady Obce spisovatelů a v letech 1998 až 2000 vedla odbor literatury a knihoven na ministerstvu kultury. Nominována ČSSD.

Petr Kolář (1941) – redaktor náboženského vysílání Českého rozhlasu, publicista, překladatel teologických textů. Jezuita Kolář část života strávil v zahraničí – řadu let působil v Paříži, dále například ve Vatikánu, Německu či USA. Nominován KDU-ČSL.

Jan Kostrhun (1942) – spisovatel a politik. Od června 1992 do konce téhož roku byl poslancem Federálního shromáždění za Liberálně sociální unii. V roce 1996 se stal členem Poslanecké sněmovny za ČSSD a ve sněmovně pracoval až do voleb 2002. Mimo jiné byl členem stálé komise pro sdělovací prostředky (1998 až 2002). Na svém kontě má řadu povídek, románů i filmových námětů. Nominován ČSSD.

Dalibor Matulka (1953) – bývalý poslanec KSČM (1992 až 2002). V letech 1994 až 1998 byl členem stálé sněmovní komise pro sdělovací prostředky. V současné době působí jako asistent soudce Nejvyššího soudu v Brně. V letech 1990 až 1992 byl členem brněnského zastupitelstva. Nominován KSČM.

Daniel Novák (1952) – bývalý člen Rady (2001 až 2003). Řadu let působí vědecky a pedagogicky na Univerzitě Karlově, má advokátní kancelář v Praze. Působí, popřípadě působil, v Ústřední volební komisi a výborech České advokátní komory. Nominován KSČM.

Irena Ondrová (1949) – bývalá senátorka za ODS, volební obvod Zlín – východ (1996 až 2002). V Senátu zastávala funkci místopředsedkyně výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Od roku 1994 náměstkyně zlínského primátora. Původním povoláním učitelka v mateřské škole. Nominována ODS.

František Pejřil (1947) – bývalý poslanec ODS (1998 až 2002). Ve sněmovně působil v petičním a volebním výboru. Je dlouholetým starostou obce Mokrá-Horákov nedaleko Brna. Nominován ODS.

Petr Pospíchal (1960) – předseda Helsinského občanského shromáždění a do roku 1998 velvyslanec České republiky v Bulharsku. Vyučený tiskař, signatář Charty 77. Spoluzakládal Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných a Československo-polskou solidaritu. Byl několikrát vězněn. Po listopadu 1989 byl členem Koordinační rady Občanského fóra, působil také v Kanceláři prezidenta republiky. Nominován ČSSD.

Jiří Šenkýř (1952) – bývalý lidovecký senátor za obvod Žďár nad Sázavou (1996 až 2002). Do politiky vstoupil v roce 1990, kdy se stal tajemníkem ONV a žďárským místostarostou. V Senátu byl šest let předsedou klubu KDU-ČSL, působil v ústavně-právním a petičním výboru. Nominována KDU-ČSL.

Katarína Vaculíková (1948) – dramaturgyně a publicistka, zaměstnankyně České televize. Od roku 1991 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky. Byla mluvčí ČT v letech 1993 – 1995. Nominována ČSSD.

Václav Žák (1945) – publicista a politik. Po listopadu 1989 patřil k předním představitelům Občanského fóra, posléze Občanského hnutí a Svobodných demokratů. Poslanec České národní rady (1990-1992) a její místopředseda (1990-leden 1991). Od roku 1998 je šéfredaktorem časopisu Listy. Nominován ČSSD.

Kontakt

Adresa: Krátká 10, 100 00 Praha 10, telefon: 274 813 830, 274 811 826, fax: 274 810 885, email: info@rrtv.cz, Internet: http://www.rrtv.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .