Otevřený dopis Petra Kršáka Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

radiotv221Vážený pan
ing. Martin Muchka
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

V Praze dne  24.1. 2002

Otevřený dopis Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

Vážený pane předsedo,
obracím se na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání jako regulační orgán České republiky, který podle mého názoru v případě TV Nova soustavně nerespektuje právní řád České republiky a schvaluje, případně nečinně přihlíží k porušování zákona.

Jako řádně zvolený jednatel a zakládající společník spol. CET 21, spol. s r.o. – držitele licence na vysílání TV Nova – jsem povinen upozornit vás na četná pochybení v rozhodnutích a postojích Rady pro RTV vůči TV Nova a společnosti CET 21, spol. s r.o., a to zejména v posledních třech letech.

Činím tak ve chvíli, kdy se dr. Vladimír Železný spolu s neprůhlednými akciovými společnostmi EDIKON a MEF Holding pokouší dosud bezprecedentním způsobem o faktický převod licence, která společnost CET 21 spol. s r.o. opravňuje k televiznímu vysílání v České republice. Navíc jen několik hodin poté, co Rada pro RTV rozhodla o prodloužení licence pro CET 21 spol. s r.o. o dalších dvanáct let.

Rada pro RTV přitom učinila toto rozhodnutí, aniž by o prodloužení licence společnost CET 21 spol. s r.o. fakticky požádala. Takovou žádost by totiž musela projednat a schválit valná hromada společnosti, jenomže ta se v této věci k jednání nikdy nesešla, ani nebyla svolána. Nepochybuji o tom, že Radě pro RTV musí být jako státnímu orgánu České republiky známo ustanovení § 122 odst. 1 obchodního zákoníku, podle kterého společníci společnosti vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě.  Proč se Rada pro RTV vysílání nezeptala osob, které vystupovaly jménem CET 21 spol. s r.o., na tak závažnou skutečnost?

Ačkoli jsem přesto osobně i jménem společnosti CET 21, spol. s r.o. prodloužením licence potěšen, cítím povinnost upozornit vás na špatný postup v této věci. Nikoli však překvapivý – Rada pro RTV obdobně postupovala a postupuje zřejmě běžně. Vždyť:

1. Rada pro RTV akceptovala odvolání mé osoby z funkce jednatele CET 21, spol. s r.o. a jmenování dr. Šmuclerové do funkce jednatelky společnosti přesto, že k takovému rozhodnutí je oprávněna pouze valná hromada spol. CET 21, spol. s r.o., která se však k jednání v této věci nikdy nesešla. Svolané jednání valné hromady z 23.6.2000, na kterou se dr. Železný odvolává, nedošla v programu jednání dále, než k prezenci účastníků (viz přílohu 1 – zápis z „valné“ hromady). Nemohlo na ní tedy dojít k rozhodování o změnách ve statutárních orgánech společnosti. Omílaná demagogie dr. Železného, podle které proti usnesení této valné hromady nebylo podána žaloba u soudu, je lichá – zejména z toho důvodu, že § 131 obchodního zákoníku umožňuje podat žalobu toliko vůči usnesení valné hromady o jeho neplatnost. Ale Rada pro RTV má k dispozici notářský zápis z uvedeného dne, ze kterého jednoznačně vyplývá, že VH nemohla žádné usnesení přijímat, protože program jednání nepokročil dále, než k prezentaci jejích účastníků. Z tohoto formálního důvodu jsem ani nemohl podávat žalobu na určení neplatnosti usnesení valné hromady, když žádné usnesení ve skutečnosti přijato nebylo a ani být přijato nemohlo. Proč se tím Rada pro RTV nezabývala?

2. Rada pro RTV akceptovala JUDr. Aleše Rozehnala jako právního zástupce spol. CET 21 spol. s r.o. a současně jako jednatele spol. CET 21 spol. s r.o., což zákon výslovně nepřipouští. Veškerá rozhodnutí, která Rada učinila na návrh JUDr. Rozehnala jako právního zástupce CET 21 spol. s r.o. – advokáta jsou proto neplatná pro konflikt zájmů.

3. Rada pro RTV připustila, aby společníci CET 21 spol. s r.o. prof. Josef Alan, MUDr. Peter Hunčík a Mgr. Vlastimil Venclík uskutečnili transakci, jejímž cílem mělo být vložení jejich obchodních podílů v CET 21, spol. s r.o. do zcela neprůhledné akciové společnosti VILJA, jejímž předmětem činnosti je dle výpisu z obchodního rejstříku pouze pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb. Za připomenutí jistě stojí i to, že v dozorčí radě VILJA a.s. jsou – jak jinak – právníci Vladimíra Železného Edita Panušková a Lucie Dědová. Zvláštní, že?  Proč Rada pro RTV trpí záměry převodů obchodních podílů v CET 21 spol. s r.o. na takovéto účelové a zcela neprůhledné společnosti?

4. Rada pro RTV akceptovala převod podílů v CET 21, spol. s r.o. na zcela neprůhledné, účelově založené akciové společnosti EDIKON a MEF holding, ačkoli jí bylo známo, že přednostní právo při převodech obchodních podílů a při navyšování základního kapitálu v CET 21 mají stávající společníci. Přitom Rada pro RTV byla mnou informována,  že jsem jako společník tohoto práva plně využil. Na písemné upozornění v této věci (viz přílohu 2) mi Rada pro RTV dodnes neodpověděla. Proč?

5. Rada pro RTV tiše přihlíží k vysílání obsahově nevyváženého pořadu „Volejte řediteli“, ve kterém dr. Železný útočí nevybíravým způsobem na své skutečné i domnělé oponenty a jednostranně v něm komentuje dokonce i vlastní soukromé trestně právní kauzy.  Připomínám, že podle platného tzv. mediálního zákona (§ 4 odst. 2) je Rada „správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání a dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost.“ Zde tedy dle mého názoru Rada pro RTV opětovně selhala, i když jsem jí opakovaně na obsahové vady pořadu „Volejte řediteli“ upozorňoval.

Vážený pane předsedo,

vyzývám Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání k revizi svých chybných rozhodnutí.

Vyzývám Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, aby v žádném případě neakceptovala současné pokusy dr. Železného prodat svůj obchodní podíl v CET 21, spol. s r.o., aniž by předtím doložil, že svůj podíl nejprve v souladu se zákonem nabídl stávajícím společníkům.

Chybná rozhodnutí a nečinnost Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání dovedla Českou republiku až k mezinárodní arbitráži, ve které každému občanovi České republiky hrozí, že se budou nemalými částkami podílet na splácení účelových kroků dr. Železného vůči CME, o které se, pokud vím, zajímá i Policie ČR. Pokud Rada pro rozhlasové a televizní vysílání své dosavadní postoje nepřehodnotí, budu nucen postupovat obdobně – prostřednictvím žaloby na stát.

Mgr. Peter Kršák
společník a jednatel CET 21, spol. s r.o.

(0603/467989)

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .