Hojgr: Poptávka po tématických kanálech poroste

Další neúspěšný žadatel o digitální licenci Galaxie sport uspěl s odvoláním u Městského soudu v Praze. Ten zdůvodnil své rozhodnutí stejně jako v případě TV Nova. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) i v tomto případě nedostatečně odůvodnila zamítavá stanoviska a nelze transparentně prozkoumat, proč neúspěšní žadatelé licenci nezískali. Své stanovisko poskytli RadioTV jednatelé Galaxie sport Martin Rajman a Jiří Hojgr.

TV Galaxie rovněž uspěla u soudu se svou stížností. Mohl byste v krátkosti říci, o jaký projekt šlo?


Šlo o projekt placeného celoplošného sportovního kanálu, jakousi obdobu našeho stávajícího programu, ale dostupnou i pro diváky bez kabelové přípojky či satelitního přijímače.


 


Placené kanály se ale v českém prostředí netěší příliš velkému zájmu. Jakým způsobem jste chtěli prolomit onen stereotyp?


Dovolil bych si vašemu tvrzení oponovat. Asi 85 % domácností, které mají vybudovanou kabelovou přípojku, služeb kabelových televizí skutečně využívá. Z této skupiny ji má 45 % domácností předplacenou a odebírá nabídku placených a prémiových kanálů – a toto číslo se díky rostoucí životní úrovni zvyšuje. Stejně tak rostoucí počet předplatitelů individuálního satelitního příjmu programu Galaxie sport dokládá zájem o monotematické programy a platba za program není překážkou. Domníváme se, že do budoucna poptávka po tematických kanálech i nadále poroste.


 


Ptáte-li se, čím chceme získat zájem diváků o placený kanál, tak samozřejmě atraktivním programem. Když už ale hovoříme o placených kanálech, dovolím si jednu poznámku… Rada v licenčním řízení hodnotila negativně to, že se v našem případě jedná o „placený kanál, a to s ohledem na další rozvoj digitálního vysílání“. Ponechávám stranou, že tuto skutečnost Rada hodnotit neměla, neboť nebyla kriteriem výběrového řízení – já se domnívám, že pokud dostanou licenci pouze neplacené programy, budou si lidé i nadále pořizovat nejprimitivnější set-top-boxy. Až se pak budou v dalším kole rozdávat licence i pro placené kanály, budou mít doma set-top-boxy, které jejich příjem neumožňují. Jenže ony neumožňují ani doplňkové služby, o kterých se při diskusích o digitalizaci tolik hovoří.


 


Zmínil byste ještě další výhrady k práci Rady a představu funkčního mediálního trhu a ochrany investic ze strany státu?


Nechci práci Rady příliš kritizovat, skutečností je, že pracuje v nedokonalém a neustále se měnícím právním prostředí. Na druhou stranu je tato skutečnost stejná u všech orgánů státní správy. U zásadních událostí, jako je třeba právě licenční řízení, je proto nutné důsledně se řídit platnými právní předpisy a úzce spolupracovat s právníky. Na práci Rady se také určitě negativně projevuje i ta skutečnost, že její členové jsou nominováni politickými stranami.


 


Naše žaloba byla založena na mnoha skutečnostech, zejména na faktu, že Rada před závěrečným hlasováním o jednotlivých projektech stanovila takzvané žádoucí portfolio digitálních kanálů, kde pro sportovní kanál nebylo vůbec místo. Pokud by to bylo známo již před vyhlášením licenčního řízení, tak bychom se samozřejmě s projektem sportovního kanálu nepřihlásili. To, že se pravidla měnila v průběhu hry, se pochopitelně soudu nemohlo líbit. Rada také při hodnocení jednotlivých projektů stanovila hlasováním míru splnění jednotlivých zákonných kriterií – jako splněno/částečně splněno/nesplněno – aniž by svůj názor jakkoliv dokládala či uvedla, jak toto kriterium hodnotila. Neúspěšní žadatelé tak dodnes netuší, jak si vedli ve srovnání s úspěšnými žadateli. Pokud by míra splnění jednotlivých zákonných kriterií byla opravdu seriózně hodnocena a doložena tak, aby rozhodnutí Rady bylo přezkoumatelné, došlo by se zcela jistě k jiným závěrům.


 


Například v našem případě Rada konstatovala, že kriterium transparentnosti vlastnických vztahů je pouze částečně splněno, přitom všechny změny vlastnických vztahů schválila, a těžko může mít někdo transparentnější vlastnické vztahy než my. Již více než rok vlastní naši společnost nepřímo přes několik mezičlánků CME, Ltd, kotovaná na americké burze NASDAQ a pražské burze BCPP. Vlastnické vztahy jsou Radě známy a jsou dokonce volně dostupné na internetu. Rada též konstatovala jen částečné splnění kriteria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin a kriterium zajištění titulků pro sluchově postižené. Nás by ale zajímalo, jak jsme si v zajištění těchto kriterií vedli v porovnání s úspěšnými uchazeči. Ve všech ostatních kriteriích Rada konstatovala splnění zákonných požadavků. My jsme přesvědčeni, že náš projekt je velmi atraktivní a těžko může někdo pochybovat o naší ekonomické, technické a organizační připravenosti v situaci, kdy již čtyři roky vysíláme a 12 let vysílá sesterská TV Nova.


 


Otázku ochrany investic ze strany státu bych ponechal raději právníkům. Pokud narážíte na prohlášení některých účastníků o tom, že budou v arbitráži žalovat stát, tak se domnívám, že jde pouze o mediální nátlak. Předpokládám, že všichni ti, jímž byla licence udělena, četli platné zákony a měli by tedy vědět, že rozhodnutí Rady nemusí být definitivní.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .