Zápis z jednání Rady ČT o stíhání Jiřího Balvína

radiotv22Zápis ze 16. jednání Rady České televize dne 5. 6. 2002

Přítomni: B. Fanta, Z. Forman, H. Fibingerová, M. Knížák, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Šilerová, J. Presl, L. Weissová, P. Žáček

Omluveni: M. Horálek, Z. Hůlová

J. Kamicová, L. Slezáková – sekretariát Rady ČT

Předsedající: J. Mrzena

Hosté: J. Balvín, P. Klimeš, M. Tajč, P. Koliha, J. Hlavinka

bod 4) Trestní stíhání GŘ – informace
Usnesení č. 248/16/02: Rada obdržela v souladu s usnesením č. 225/15/02 od GŘ 16.5.2002 písemné doklady, týkající se nákupu digitálního přenosového vozu, včetně dokladů vztahujících se k výběrovému řízení na tento nákup (seznam viz příloha). Tyto podklady projednala dne 23.5.2002 Dozorčí komise Rady ČT.

a) Rada požaduje od GŘ J. Balvína hodnověrné zdůvodnění jeho rozhodnutí nezaplacení faktury na částku 50.242.500,- mil Kč v termínu splatnosti. Termín: 7.6. 2002 písemnou formou.

b) Rada ukládá GŘ zvážit vhodnost další spolupráce s externí právní kanceláří AKK – JUDr. P. Kačírek. Termín dalších informací: 21.6.2002

c) Rada ukládá GŘ, aby zajistil prostřednictvím finančního ředitele kontrolu náležitostí faktur při jejich likvidaci, tak aby byl zajištěn soulad mezi příslušnou smlouvou a údaji ve fakturách.

d) Rada ukládá GŘ, aby v souladu se zákonem o účetnictví zajistil doúčtování penalizační faktury ve výši 2.562.367,50 Kč do nákladů roku 2001. Termín: 7.6.2002

e) Rada ukládá GŘ, aby podnikl všechny dostupné právní kroky, které by vedly k zamezení popř. minimalizaci vzniku škody případným zaplacením penalizační částky.

f) Rada ukládá GŘ, aby požádal auditora o co nejúplnější informaci o nedostatcích kontrolního systému ČT v dopisu auditora vedení ČT, v souvislosti s auditem účetní závěrky za rok 2001. Termín: 1.7.2002

Usnesení č. 249/16/02: Rada bere na vědomí konstatování DK, že z předložených materiálů ani z jednáních vedených s pracovníky ČT nevyplývá skutečnost, že by Rada ČT jako orgán nebo jednotliví její členové byly oficiálně informováni o souvislostech nákupu PV. V původním rozpočtu ČT na rok 2001 předloženém Radě, který nebyl Radou ČT schválen, nebyla tato investice zařazena.

Usnesení č. 250/16/02: Rada ukládá GŘ, aby jí do 12. 6. 2002 hodnověrným způsobem písemně vysvětlil:

a) důvody nákupu digitálního přenosového vozu, jakož i odpovědnosti jednotlivých pracovníků ČT, kteří specifikovali požadavky tohoto nákupu,

b) proč částka ve výši 57,750.000,- Kč bez DPH nebyla v rozpočtu na rok 2001, předloženém Radě ČT,

c) proč byla Rada obcházená v této věci a proč jí v té době prozatímní ředitel neseznámil s tímto nákupem.

Usnesení č. 251/16/02: Rada vyslechla informace GŘ o rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze, které zrušilo usnesení policejního rady Policie České republiky, Útvaru pro odhalování korupce a závažné hospodářské činnosti, služby kriminální policie a vyšetřování ze dne 13.5.2002, kterým bylo zahájeno trestní stíhání obviněného J. Balvína pro trestné činy porušení závazných pravidel hospodářského styku a porušování povinností při správě majetku.

Rada hlasovala o usnesení 248 – 251/16/02 jako o celku (12:0:0)

P. Kučera byl telefonicky vyzván Policií ČR, aby jí podal vysvětlení v kauze nákupu přenosového vozu v r. 2001 J. Balvínem. H. Fibingerová sdělila na telefonickou žádost Policie ČR, že nemá k této kauze co říci a o ničem neví.
Usnesení č. 252/16/02: Rada žádá P. Kučeru, aby neprodleně předal kopii protokolu své výpovědi pro potřeby Rady. (11:1:0)

Usnesení č. 253/16/02: Rada jako orgán volený PSP ČR dle zákona č. 483/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje hluboké znepokojení nad postupem Policie ČR v kauze trestního stíhání GŘ J. Balvína na základě nestandardního získávání informací o činnosti Rady ČT. Rada je ochotna kdykoliv podat bližší informace. (11:0:1) zdržel se P. Kučera

Usnesení č. 254/16/02: Rada žádá, aby veškeré materiály od GŘ související s touto kauzou analyzovala DK. (12:0:0)

H. Fibingerová a M. Knížák vyzvali P. Kučeru, aby zvážil své setrvání v Radě.

Celý zápis je k dispozici na webových stránkách České televize zde.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .