Zápis jednání Rady ČT o stíhání Jiřího Balvína

radiotv222Zápis z 15. jednání Rady České televize dne 15. 5. 2002

Přítomni: Z. Forman, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler,
J. Mrzena, J. Šilerová, L. Weissová, P. Žáček, část M. Knížák

Omluveni: B. Fanta, J. Presl

J. Kamicová, L. Slezáková – sekretariát Rady ČT

Předsedající: J. Mrzena

Hosté: J. Balvín, P. Klimeš, M. Tajč, J. Jeřábková, P. Koliha, D. Jirušek, T. Typoltová

Usnesení č. 224/15/02: Rada na základě dohody s GŘ souhlasí s omezením pravomocí GŘ tak, že do doby pravomocného ukončení trestního stíhání budou veškeré závazky, které dle podpisového řádu uzavírá GŘ podepisovány vždy GŘ a zaměstnancem schváleným Radou ČT. (1:7:3)

GŘ s tímto usnesením zásadně nesouhlasil. Usnesení nebylo přijato.P. Kučera hlasoval pro.

Usnesení č. 225/15/02: Rada vzala na vědomí informace o zahájení trestního stíhání GŘ ČT obviněného z trestného činu porušování závazných pravidel hospodářského styku a dále trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, kterých se údajně dopustil v souvislosti s nákupem přenosového vozu v roce 2001 a v souvislosti se vznikem penalizační povinnosti z včasného neproplacení faktur. Současně Rada vzala na vědomí informace o písemném vysvětlení J. Balvína a návrhu jeho obhájce v této věci. Rada konstatuje, že se v uvedené kauze bude řídit zásadou neovlivňování a nevměšování do zahájeného trestního stíhání, zásadou presumpce neviny a důvěry v orgány trestního řízení, ale i důvěry, kterou dala J. Balvínovi při zvolení do funkce GŘ.

Rada ukládá GŘ, aby jí předložil všechny písemné doklady, kterými informoval policii ČR, které mají vztah k předmětnému výběrovému řízení, příslušné uzavřené smlouvy, odmítnutí penále, jakož i všechny související doklady, včetně podílu jednotlivých zaměstnanců a komisí, které se zúčastnili veškerých souvisejících procesů. Doklady budou předány Radě a DK v termínu do 16.5.2002.

Rada ukládá ve smyslu znění zákona o ČT Dozorčí komisi, aby ověřila předané podklady, aby vedla nutné informativní rozhovory pro vyjasnění souvislostí celého procesu uvnitř ČT a aby prověřila u členů Rady případné předchozí znalosti o uvedeném pořízení. Zprávu o svém zjištění předá DK Radě do 27.5.2002. Rada projedná a zaujme své stanovisko k této věci na svém jednání 29.5.2002. (10:0:1)

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .