Otevřený dopis generálního ředitele České televize Jiřího Balvína zaměstnancům ČT

radiotv222V Praze dne 17. listopadu 2002

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na zasedání Rady ČT dne 13. 11. 2002 někteří její členové, pod vedením předsedy Jana Mrzeny, svými výroky zásadním způsobem poškodili dobré jméno České televize, a tím i výsledky práce všech zaměstnanců. Považuji proto za nutné Vás seznámit se zásadním stanoviskem ke kritickým hodnocením, resp. dezinformacím, ba dokonce i nepravdám, které od některých členů Rady ČT zazněly během jednání, stejně jako k závěrečnému zápisu Rady ČT. Reagovat musím zejména na následující oblasti:

Program

Česká televize písemně formulovala svou programovou strategii s konkrétními představami o tvorbě a výrobě programů, která po výkyvech v posledních letech nastavuje pravidelný rytmus tvorby a výroby. Letos se konečně zastavil pád sledovanosti ČT, která klesala od roku 1997 až do roku 2001. Sledovanost ČT2 se stále zlepšuje. Opět se nastartovala výroba původní české tvorby.

Výroba

Letos došlo k podřízení techniky výrobě pořadů a technologické zázemí výroby je zajišťováno na základě požadavků Ředitelství programu. Vznikem Center byly řádně nastaveny organizační procesy při výrobě pořadů. Zásadní je v této souvislosti též centralizace plánování výroby, která umožňuje maximální využití všech výrobních technologií. Byly zásadně posíleny odpovědnosti a pravomoci při výrobě pořadů, zvláště v oblasti kontroly nákladů tzv. systémem „dvou podpisů, čtyř očí“, což bylo vyjádřeno změnou organizačního a podpisového řádu. V roce 2002 došlo k průkaznému snížení nákladů na minutu výroby a tento trend je razantně posílen i pro rok 2003.

Zpravodajství

Zpravodajství výrazně profilovalo svou službu veřejnosti 11. září 2001, kdy v době útoku na USA nabídlo divákům dosud nevídaný rozsah vysílání. Této zkušenosti pak bylo využito hlavně v době letošních ničivých povodní, kdy zpravodajství ČT přineslo mnohadenní kontinuální zpravodajský servis. Vznikem Událostí, komentářů na ČT1 se výrazně zlepšila sledovanost večerního zpravodajství. V současné době vedení zpravodajství a vedení programu vyhodnocují tyto trendy a připravují další rozšíření zpravodajství na obou okruzích. Také se připravují speciální diskuzní formáty k volbě prezidenta a další pořady reflektující vstup ČR do EU.

Regiony

Navzdory nepříznivé ekonomické situaci se ztrojnásobila plocha regionálního vysílání v tzv. trhacích časech. Posílily se kapacity některých krajských redakcí a pro příští vysílací schéma je reálně připravován  další nedělní regionální magazín na ČT1.

Hospodaření

Hospodaření ČT za léta 2001 a 2002 spolu s návrhem rozpočtu na rok 2003 vykazuje pozitivní změnu trendu. Kladný výsledek hospodaření se v letech 1997­–99 snižoval, v letech 2000 a 2001 se ČT propadla do ztráty. V roce 2002 však bude tato ztráta nižší než v roce 2001 a rozpočet na rok 2003 je navrhován s ještě nižší ztrátou. Přílišný tlak na vyrovnanost rozpočtu pro rok 2003, prosazovaný Radou ČT, je již kontraproduktivní – může se odrazit např. ve zničujícím technologickém manku, anebo (v rozporu s posláním vysílání veřejné služby) může vést k rušení některých formátů. Přestože se celkové výnosy ČT sice mírně snižují, resp. stagnují, celkové náklady klesají rychleji a razantně. Tyto pozitivní trendy v provozním hospodaření ČT však nemohou principiálně řešit financování televize veřejné služby s parametry obvyklými ve všech zemích EU. Rada ČT však tyto dva hospodářské jevy neodděluje a svou snahou o řešení obou jevů zároveň v rámci aktuálního hospodaření často nutí ČT k dlouhodobě špatným operativním krokům. Navíc je nutno zdůraznit, že řízení ČT po jakékoli stránce vůbec nespadá do kompetence Rady ČT.

V souvislosti se středečními výroky J. Mrzeny a některých členů Rady ČT bych také rád komentoval ještě následující čtyři skutečnosti:

Studie KPMG

Ihned po ustavení řádně vybraného managementu byly zahájeny práce na restrukturalizaci ČT. Toto vedení nechalo s vědomím Rady ČT provést zásadní audit stavu ČT, nejrozsáhlejší za dobu existence této instituce. Otevřené pojmenování problémů nezávislým subjektem je právě jednoznačným důkazem snahy se dlouho neřešenými problémy zabývat. Studie přináší i postupy ke zlepšení tohoto stavu a právě současný management, který se o tuto otevřenost zasadil, je připraven ji uvést do praxe a dosáhnout tolik potřebné efektivity fungování ČT. Studie potvrdila, že prvotní klíčová rozhodnutí uskutečněná na jaře vedla dobrým směrem. Nespuštění projektu KPMG by v případě výměny vedení ČT vedlo k opětovnému zásadnímu oddálení restrukturalizace ČT. K odpovědnosti za to se však potom musí přihlásit sama Rada ČT.

Dlouhodobé koncepce

Rada se naprosto v rozporu s ustanovením  zákona o ČT nezabývá předloženými dlouhodobými koncepcemi – vedení ČT například předložilo koncepce digitalizace, programu či dlouhodobého financování, ke kterým Rada ČT nepřijala jednoznačný závěr a vždy se skryla za alibistické vyjádření „Rada bere na vědomí“.

TS Brno a výběrové řízení na ředitele Z. Drahoše

V případě obsazení pozice ředitele TS Brno jsme svědky hrubé manipulace, překrucování faktů a účelového vykládání zákonů. Skutečností je, že ČT postupovala v tomto případě plně v souladu se zákoníkem práce a se zákonem o ČT, jiný postup ani není právně možný. Odmítám jednat pod nátlakem a trvám na dodržování zákonných pravidel.

Odchodné v manažerských smlouvách

V této souvislosti došlo též k hrubým dezinformacím o obsahu tzv. manažerských smluv. Chci zdůraznit, že Rada ČT mne naopak před časem vyzvala, abych podle své manažerské smlouvy upravil i smlouvy ostatních ředitelů na prvním stupni řízení. Praxi odchodného zde nastavili již předchozí generální ředitelé ČT a tento princip je plně v souladu se zákoníkem práce. Navíc odchodné náleží manažerům jen v případě odvolání před skončením řádného funkčního období, k čemuž předpokládám nebude muset dojít, neboť byli zodpovědně vybráni pro práci v ČT, nikoliv za účelem propuštění. Uvedení těchto dezinformací vnímám jako snahu o podkopání pozic celého vedení ČT.

V posledních dnech jsme rovněž svědky opětovného ohrožení nezávislosti České televize. Nelze přehlédnout situaci, kdy předseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek  jedná s některými členy Rady ČT a v zápětí část Rady navrhuje odvolání generálního ředitele. Tomu navíc před časem předcházely jeho velmi neuvážené výroky v tisku,  ve kterých uvedl, že nastal čas, aby politici jednali o krocích, které povedou k personálním změnám na vedoucích místech v České televizi, a zmínil se také o tom, že se politikům nepodařilo dosadit politickou cestou funkční Radu.

Někteří členové Rady ČT se navíc pokoušejí destabilizovat situaci právě v době, kdy ČT stojí před úkolem dostát svým programovým závazkům při pokrývání summitu NATO, prezidentských voleb a procesu informování o problematice EU před blížícím se referendem. Je třeba se ptát, proč se tak děje právě v době, kdy je připravena zásadní novela zákona 483/91 Sb. o České televizi, jejímž důsledkem mimo jiné bude i ukončení funkčního období stávající Rady ČT přibližně v polovině příštího roku, tedy po nabytí účinnosti této novely. Tyto snahy navíc přicházejí v okamžiku vrcholících příprav rozpočtu pro rok 2003, který bude mít klíčový význam pro další fungování a existenci ČT.

Jsem přesvědčen, že nejde o názory většiny členů Rady ČT, a věřím, že Rada rozhodne ve prospěch zahájených kroků, které povedou ke skutečně efektivnímu fungování ČT. Česká televize zcela naplňuje úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání. V případě odvolání generálního ředitele po pouhém roce by Rada ČT naopak prokázala vlastní nekompetentnost a selhání právě v klíčových oblastech dlouhodobých strategií, a sama by tak před sebe postavila otázku své další existence.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

těším se na naši další dlouhodobou společnou práci v posilování pozice České televize jako renomované televize veřejné služby v ČR.

Jiří Balvín
generální ředitel České televize

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .