RadioTV představuje: Asociace televizních organizací

radiotv222Po delší přestávce je tu opět rubrika RadioTV, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost o sdruženích, o kterých se toho moc neví. Tentokrát jsme se rozhodli představit Asociaci televizních organizací (ATO), která mj. provádí elektronické měření sledovanosti.

Úvodem chceme poděkovat Daniele Keltové z ATO, která nám požadované informace poskytla.

Co je ATO?

Asociace televizních organizací byla založena 1. března 1997 Českou televizí, Českou nezávislou televizní společností, spol s r.o. a Společností Premiéra TV, a.s. a je zájmovým sdružením právnických osob. Hlavním důvodem pro který byla ATO založena, bylo zahájení prvního výzkumu elektronického měření sledovanosti televize v České republice (peoplemetrový výzkum) a koordinace tohoto peoplemetrového výzkumu s jeho realizátorem, firmou Taylor Nelson Sofres Media pro období let 1997 – 2002.

V průběhu existence ATO byla její činnost rozšířena o zajišťování a ochranu společných zájmů členů sdružení i v dalších oblastech souvisejících s provozováním televizního vysílání. Zároveň došlo ke změně členské základny. V současné době jsou řádnými členy ATO – Česká televize, FTV PREMIÉRA spol.s r. o., CET 21 spol.s.r.o. a Asociace komunikačních agentur České republiky.

Elektronické měření sledovanosti televize v ČR metodou TV metrů 2002 – 2007

Měření sledovanosti televize metodou TV metrů je v současné době v České republice prováděno společností Mediaresearch a. s. Podkladem pro výpočty a analýzy sledovanosti jsou data, která jsou získávána ze vzorku nejméně 1 200 domácností denně (celková velikost vzorku je 1 333 domácností vlastnících televizní přijímač). Tento vzorek nazýváme panelem a byl sestaven na základě rozsáhlého výzkumného šetření tzv. Zaváděcího výzkumu, jehož cílem bylo především určit nejdůležitější rozlišovací charakteristiky vzhledem ke sledování televize, a který byl proveden na podzim roku 2001 ve více jak 12 000 domácnostech ČR. Panel reprezentuje 3,9 milionu domácností s TV přijímačem v České republice.

Aby byla reprezentativnost panelu zachována po celou dobu realizace měření, je struktura panelu pravidelně kontrolována a to jak z hlediska socio-demografického složení, tak vzhledem k případným změnám v charakteristikách, které ovlivňují sledovanost televize populace ČR, ty jsou ověřovány pravidelným statistickým výzkumem tzv. kontinuálním výzkumem na vzorku nejméně 6 000 domácností ročně.

Struktura panelu je pak průběžně upravována tak, aby profil panelu neustále odpovídal aktuálnímu profilu jednotlivců a domácností v České republice. Pro zachování platnosti údajů v TV metrovém systému je prováděna obměna 25 % panelových domácností ročně (v prvním a posledním roce je obměna procentuálně nižší). Jako nové panelové domácnosti jsou vybrány domácnosti rekrutované na základě výběru dle kontrolních charakteristik aktuálního kontinuálního výzkumu.

V každé panelové domácnosti je sledování resp. užívání televize elektronicky monitorováno pomocí TV metrového systému. Systém automaticky identifikuje a zaznamenává sledované kanály včetně kabelových či satelitních, užívání teletextu a používání videa (nahrávání i přehrávání). U každé aktivity je vždy zaznamenán přesný čas jejího začátku a konce (např. zapnutí a vypnutí videa). . Všichni stálí členové domácností i hosté v domácnostech hlásí své sledování televize pomocí tlačítka na speciálním dálkovém ovladači.

Během každého dne měřící systém sbírá všechny informace o sledování a ukládá je do své paměti.Zaznamenaná data z domácnosti jsou pak do Mediaresearch a.s. elektronicky přenášena prostřednictvím SMS. Počet SMS a frekvence jejich zasílání závisí na intenzitě využívání televize v dané domácnosti.

Data naměřená v domácnostech panelu jsou zpracovávána každý den ráno ve společnosti Mediaresearch, kde jsou také spojena s informacemi o vysílaných programech s popisy jednotlivých pořadů (vysílací protokoly), které dodávají jednotlivé televize (ČT, Nova a Prima).

Zpracovaná data jsou pak okamžitě (nejdéle do 9 hodin) předána uživatelům (k nimž patří zejména televizní stanice a mediálním agentury). Ty je pak analyzují pomocí speciálních softwarových nástrojů a získávají tak informace o sledovanosti televizního vysílání. Jsou projektována do sekundových časových úseků. Hodnoty vztažené k pořadům a reklamnímu vysílání jsou dostupné přidáním dat o vysílaných programech. Projekce sledovanosti jsou přepočítány na 88 diváckých kategorií. Výsledky jsou upřesňovány vážením. Váhy umožňují vyjádřit a upřesnit výsledky vzhledem ke skutečné populaci.

S domácnostmi, které spolupracují na měření, komunikuje v případě potřeby speciální oddělení společnosti Mediaresearch tzv. Správa panelu. Domácnosti, které se účastní měření mají zaručenu anonymitu a za spolupráci jsou odměňovány dárky.

Základní pojmy

“TV metr” je elektronické zařízení, které slouží zejména k zaznamenávání sledovanosti televize jednotlivých členů, resp. hostů televizní domácnosti. K přenosu dat ze zařízení je využíváno GSM komunikace – SMS zpráv. Výrobcem tohoto zařízení je společnost ELVIA, spol. s r.o.

“Opora výběru pro Zaváděcí a Kontinuální výzkum (dále jen “opora výběru”)” je databáze 250 000 originálních bytových adres získaných terénním sběrem v 1 700 výběrových bodech na území České republiky na začátku zaváděcího období realizace projektu. Sběr adres je reprezentativní z hlediska regionu, okresu a velikosti místa bydliště. Slouží ke statistickým výběrům adres domácností exkluzivně pro Zaváděcí a Kontinuální výzkumy v rámci projektu.

“Zaváděcí výzkum” je kvantitativní dotazníkové šetření realizované na velkém výběrovém vzorku (min. 12 000 domácností vybraných z opory výběru) v zaváděcím období realizace projektu. Cílem Zaváděcího výzkumu je analýza aktuální sociálně-demografické struktury domácností České republiky společně s údaji o sledování televize za jednotlivé členy domácnosti a s dalším popisem televizního chování. Zpracování Zaváděcího výzkumu a následné stanovení norem panelu bude sloužit jako zdroj pro rekrutaci televizních domácností, které budou zapojeny do projektu elektronického měření sledovanosti televize.

“Kontinuální výzkum” je kvantitativní dotazníkové šetření na výběrovém vzorku domácností z opory výběru, které slouží především k získávání informací o změnách v populaci, jež by mohly mít vliv na zachování reprezentativnosti panelu po celou dobu projektu a k rozšíření zdroje pro rekrutaci televizních domácností v rámci obnovy panelu. V průběhu realizace projektu tento výzkum proběhne celkem ve 12 vlnách po minimálně 2 000 úplných rozhovorech v jedné vlně tak, aby bylo vždy za rok (12 měsíců) dotázáno min. 6 000 domácností.

“Domácnost” tvoří osoby ve smyslu §115 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, které skutečně trvale a společně bydlí v jednom bytě. V rámci realizace projektu se pracuje s domácnostmi v obcích s více než 50 domácnostmi.

“Televizní domácnost” je domácnost vybavená alespoň jedním funkčním televizorem.

“Panel” je reprezentativní vzorek televizních domácností v České republice o velikosti 1 333 televizních domácností, který bude použit pro elektronické měření sledovanosti televize metodou TV metrů denně.

“Správa panelu” je soubor činností, jejichž cílem je, aby panel fungoval správně a byl reprezentativní, tj. zejména jeho kontrola, komunikace s domácnostmi týkající se především jejich fungování v panelu a jejich odměňování, jeho obměna.

“Funkční panel” je ta část panelu, ze které jsou denně dodávána data o sledovanosti televize, a která nebude nižší než 1 200 televizních domácností.

“Datové soubory” jsou elektronické soubory obsahující data, která jsou hlavním výsledkem realizace projektu, a která jsou denně, resp. týdně dodávána oprávněným uživatelům.

“Projektem” se rozumí výzkum sledovanosti televize v České republice elektronickým měřením metodou TV metrů.

“TV metrový systém” je komplexní soubor hardware (zejména TV metrů a serverů) a software umožňující realizaci projektu. Jeho výsledným produktem jsou především data o sledovanosti televize.

“XML” je jazyk standardizovaný pro použití v internetovém prostředí pro komunikaci softwarových aplikací, který se používá při vzájemné výměně dat mezi aplikacemi pracujícími na různých softwarových i hardwarových platformách. Jeho definice je dána specifikací konsorcia W3C. XML formát má minimálně shodnou použitelnost jako doposud užívaný ASCII formát. Jeho výhodou je, že je navíc novější, univerzálnější a srozumitelnější. XML s redukovanou délkou datové věty je podoba XML, kdy dokumenty plně odpovídají specifikaci XML, ale data na nejnižší úrovni hierarchického uspořádání jsou uložena v prostorově úsporné podobě, nestrukturované z hlediska jazyka XML. K datům na nejnižší úrovni hierarchického uspořádání existuje popis v jiném dokumentu XML. Pro pojem XML s redukovanou délkou datové věty je používána zkratka XML‘ („XML s čárkou“). XML‘ vyhovuje všem popisům a doporučením XML podle specifikace konsorcia W3C.

“Oprávnění uživatelé” jsou subjekty, které mají určitá práva a povinnosti v rámci projektu. Jako oprávněný uživatel se rozlišují následující subjekty:

  • ATO
  • Člen ATO – provozovatel televizního vysílání
  • Člen ATO – Asociace komunikačních agentur – AKA
  • Uživatel definovaný ATO nebo jeho členy

“Výsledky projektu” jsou primární data a výstupy, které získá realizátor z kompletních dat během provádění projektu, a další zprávy a analýzy.

Definice dat

Kompletní data jsou veškeré informace o sledování televize, které jsou realizátorem získávány denně z funkčního panelu a ostatních zdrojů. Zachycují všechny stavy TV metrů a jejich změny (tzv. provozní data), stavy sociodemografie domácností a jednotlivců, informace z programových, upoutávkových a komerčních vysílacích protokolů poskytovaných televizními kanály. Tato data vstupují pouze do systému zpracování (produkčního systému), nejsou dodávána žádným uživatelům.

Primární data vznikají denně zpracováním kompletních dat v produkčním systému. Obsahují záznamy o sledování televizních kanálů členy panelu a hosty, jejich sociodemografii a denní váhy. Dále obsahují informace o sledovanosti jednotlivých časových úseků, pořadů, spotů a upoutávek cílovými skupinami, popisy a charakteristiky potřebné k výpočtu diváckého odhadu. Primární data jsou dodávána oprávněným uživatelům a rozlišují se na individuální a agregovaná:

Individuální data obsahují údaje zachycující sledovanost televizních kanálů členy panelu a hosty, jejich sociodemografii, denní váhy a charakteristiky panelu potřebné k výpočtu diváckého odhadu. Vznikají v systému na zpracování dat prostřednictvím procesů, které mimo jiné zahrnují algoritmy čištění a vážení.

Agregovaná data jsou údaje o sledovanosti jednotlivých časových úseků, pořadů, spotů a upoutávek předem vybranými cílovými skupinami a charakteristiky panelu potřebné k výpočtu diváckého odhadu. Vznikají z individuálních dat v systému zpracování pomocí agregačních procesů a agregačních úprav.

“Druhá televizní domácnost” je místo, kam členové domácnosti opakovaně jezdí o prázdninách, o víkendech apod., a které je vybaveno alespoň jedním funkčním televizorem. Jedná se tedy zejména o chaty, chalupy, ale i domy příbuzných a známých, kam členové domácnosti opakovaně jezdí.

“FTP server” je zařízení, které umožňuje přenos souborů po internetu v souladu s obecně uznávanými standardy.

“GOLEM” je program pro analýzu dat souvisejících se sledovaností televize, který vyvíjí a dodává společnost LERACH, s.r.o.

“Software pro základní analýzu dat” je redukovaná verze programu.
“Kodex ESOMAR” obsahuje mezinárodně platná pravidla a etické zásady pro realizaci marketingových a sociologických výzkumů.

“Pořad” je ucelená část vysílání televizního kanálu s určitým konkrétním obsahem či sdělením. Pořad má svůj vlastní název a je vysílán v určitém čase. Doba vysílání pořadu je určena s přesností na jednu sekundu. Pořad může být:

  • samostatný – ohraničený začátkem a koncem.
  • složený – ohraničený začátkem a koncem, v jeho rámci je však odvysíláno několik vnořených pořadů, tzv. vstupů. Pro rozlišení složeného pořadu jako celku a jednotlivých vstupů slouží kód složeného pořadu, který zároveň určuje pořadí vstupu. Jednotlivé vstupy na sebe nemusí navazovat, součet jejich délek je menší nebo roven délce složeného pořadu jako celku.
  • vnořeným pořadem (vstupem) nesmí být další složený pořad.

U samostatných pořadů nesmí dojít k časovému překrytí jejich začátků a konců.

“Reklamní blok” je vysílání jednoho reklamního spotu nebo několika bezprostředně po sobě následujících reklamních spotů ohraničených na začátku a na konci znělkou, která je součástí reklamního bloku.

“Programový vysílací protokol” obsahuje seznam odvysílaných pořadů a reklamních bloků včetně informací detailně popisujících pořady/bloky charakteristikami časového, obsahového či produkčního charakteru. Reklamní bloky odvysílané v průběhu pořadu jsou definovány jako součást pořadu. Začátek a konec pořadu nebo jeho částí, resp. bloku je určen s přesností na jednu sekundu.

“Reklamní spot” je krátká část vysílání, jejímž obsahem je reklama či reklamní sdělení (vyjma teleshoppingu a sponzorského vzkazu).

“Komerční vysílací protokol” obsahuje seznam odvysílaných reklamních spotů včetně informací detailně popisujících spoty charakteristikami časového, obsahového či produkčního charakteru. Začátek a konec reklamního spotu je určen s přesností na jednu sekundu.

“Upoutávka” je krátká účelová část vysílání, jejímž cílem je upozornit na připravovaný pořad nebo blok pořadů (např. letní filmy).

“Upoutávkový vysílací protokol” může obsahovat seznam odvysílaných upoutávek včetně informací detailně popisujících upoutávky charakteristikami časového, obsahového či produkčního charakteru. Začátek a konec upoutávky je určen s přesností na jednu sekundu.

TV rating – TVR (sledovanost) – TV rating pro určitou minutu, určitou cílovou skupinu diváků a kanál (nebo skupinu kanálů) je poměr počtu diváků dané cílové skupiny a diváků sledujících tento kanál (nebo skupinu kanálů) v této minutě k celkovému počtu osob v této cílové skupině, vyjádřený v procentech, nebo tisících.TV rating pro delší časové úseky jako čtvrthodiny, části dne, dny, týdny, jednotlivé pořady, pro reklamu atp., v rámci zkoumané cílové skupiny diváků je průměrem jednotlivých dílčích minutových hodnot TVR uvnitř daného časového úseku.

Share kanálu (podíl kanálu) – Share kanálu (nebo skupiny kanálů) pro určitou minutu, určitou cílovou skupinu diváků a kanál (nebo skupinu kanálů) je podíl počtu diváků z této cílové skupiny sledujících určitý kanál (nebo skupinu kanálů) v této minutě k celkovému počtu diváků z této cílové skupiny sledujících televizi na všech sledovaných kanálech v této minutě, vyjádřený v procentech. Share kanálu (nebo skupiny kanálů) pro delší časové úseky, čtvrthodiny, části dne, dny, týdny, jednotlivé pořady, pro reklamu atp., je poměr součtu jednotlivých minutových údajů o počtu diváků sledující daný kanál (nebo skupinu kanálů) v dané cílové skupině k součtu jednotlivých minutových pořadů o počtu diváků v dané cílové skupině, sledující všechny sledované kanály během zkoumaného období, vyjádřený v procentech.

Reach – Reach určitého časového úseku vysílání kanálu (nebo skupiny kanálů) v určité cílové skupině diváků , je počet diváků této cílové skupiny, kteří sledují daný kanál (nebo skupinu kanálů) během zkoumaného časového úseku alespoň po dobu předem určeného počtu minut, nebo procent tohoto časového úseku, vyjádřený v procentech této cílové skupiny, nebo v tisících.

“ATS (Average Time Spent) – Hodnota ATS udává průměrnou denní délku sledovanosti televize jednotlivcem v minutách.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .