Otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR

radiotv221Vážené poslankyně, vážení poslanci,
zaměstnanci České televize, zastoupeni Nezávislou odborovou organizací ČT v Praze, Odborovou organizací ČT – TS Brno a  Základní odborovou organizací ČT – TS Ostrava, jsou pobouřeni, že Rada ČT zveřejnila a předložila Poslanecké sněmovně PČR Zprávu o činnosti ČT v roce 2001 ve znění, které nebylo všemi členy Rady řádně projednáno a odsouhlaseno.
Vzhledem k tomu, že se dnes máte zabývat mimo jiné i touto výroční zprávou, dovolujeme si vás upozornit na některé závažné skutečnosti, bez kterých by těžko mohlo být vaše hodnocení zmíněného dokumentu objektivní.
Především byste měli vědět, že tato zpráva není výsledkem společného úsilí všech členů Rady ČT, ale představuje pocity a postoje pouze několika z nich. Neumíme si takový postup vysvětlit, a jakkoli jde o záležitost nanejvýš absurdní, buďte ujištěni, že odpovídá skutečnému stavu věcí.
Důkazem je například postoj pana prof. Koháka, který se od obsahu zprávy distancoval, případně podiv paní Hůlové a pana Formana, kteří se s některými formulacemi měli možnost seznámit až na zasedání FITESu dne 8.4.2002.
Jenom tímto neobyčejně nestandardním způsobem vypracování zprávy se do ní mohlo dostat tolik omylů, polopravd, lží a pomluv.
Uvedeme jenom některé z nich:
* ČT není dítětem komunistického režimu, byla založena 1.1.1992.
* Odborové organizace zdůvodněnému a promyšlenému snižování počtu zaměstnanců nikdy nebránily a stejně tak s pochopením vítaly ty změny v podniku, které vedly ke zvýšení kvality a efektivity jeho činnosti. Jako ilustraci stačí uvést snížení počtu zaměstnanců z původních 4309 na dnešních 2851, to je o 39%, a rozsáhlou restrukturalizaci, probíhající v letech 1993-1994.
* Jako vyslovenou lež, a tedy pomluvu, musíme chápat nařčení odborových organizací, působících v ČT, že překročily v minulosti rámec vymezený jim zákonem, a tohoto jednání že se dopouštějí dodnes. Toto tvrzení není ve zprávě jakkoli doloženo, neboť ani býti nemůže.
* Ve zmíněné zprávě je veřejnost lživě informována i o nákladech stávky, do kterých byla započtena i částka na řádné mzdy zaměstnanců. Tu by bylo nutné vyplatit i v případě, že by k žádným mimořádným událostem nedošlo. Naopak zaměstnanci se vzdali části svých mzdových nároků na úhradu auditu, který sami požadovali.
Skutečnost, že tak závažný dokument je předložen Poslanecké sněmovně ve znění, se kterým bylo na poslední chvíli účelově manipulováno, nás šokuje. Rada ČT by měla zjistit a zveřejnit, kdo je autorem dodatečných úprav.
Zároveň si klademe následující otázky:
* Kolikrát se v uplynulém období do oficiálních prohlášení a zpráv Rady ČT dostaly výroky, které nevyjadřovaly skutečný názor rady, ale pouze názor jednotlivých členů?
* Komu má prospět, že ČT je před veřejností neprávem ostouzena?
* Jaké kroky podnikne Poslanecká sněmovna, pokud se přesvědčí o námi zmiňovaných skutečnostech?
V Praze dne 9. dubna 2002
Antonín Dekoj v.r.
předseda NOO ČT v Praze
Ing. Jan Chládek v.r. 
předseda OO ČT TS Brno
Pavel Pernička v.r.
předseda ZOO ČT TS Ostrava

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .