Nová verze Statutu České televize

radiotv221Česká televize vysílá program svobodně a nezávisle. Do jeho obsahu mohou jiné subjekty zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích.

Posláním České televize je sloužit veřejnému zájmu, přispívat k utváření demokratické společnosti a podporovat začleňování České republiky do evropských struktur.

Vysílání musí odrážet názorovou pluralitu společnosti a ve svém celku nesmí preferovat pouze jednu názorovou orientaci, jedno náboženské vyznání nebo světový názor, ani zájem jedné politické strany, hnutí, skupiny nebo části společnosti.

Česká televize je povinna poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace tak, aby si diváci mohli svobodně vytvářet názory a postoje.

Dále je povinna zprostředkovávat duchovní, vědecké, umělecké a další pozitivní hodnoty a tím se podílet na všestranném rozvoji jedince, rodiny, společenství a lidských vztahů.

Rozvíjí kulturní identitu českého národa, národnostních a etnických menšin, které žijí v České republice.

Podporuje ekologické myšlení i jednání občanů.

Slouží všeobecné vzdělanosti a výchově, zejména mladé generace.

Přispívá k všestranné a vkusné zábavě diváků.

ČLÁNEK I

1) Česká televize byla zřízena jako právnická osoba ke dni 1. ledna 1992 zákonem ČNR č. 483/1991 Sb.
2) Česká televize vyvíjí svou činnost zejména na základě zákona č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi (oba ve znění pozdějších předpisů).
3) Sídlem České televize je Praha, Kavčí hory.
4) Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu.
5) Svou povahou je Česká televize veřejnoprávní institucí.

ČLÁNEK II

1) Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky, přičemž usiluje o to, aby byly dostupné každému občanovi.
2) Česká televize dále zejména:
a) zřizuje síť vlastních zpravodajů, vytváří archivní a programové fondy, podílí se na jejich využívání jako součásti národního kulturního bohatství, podporuje rozvoj audiovizuální tvorby,
b) je oprávněna vykonávat podnikatelskou činnost, která souvisí s předmětem její činnosti a která nesmí ohrozit její poslání.

ČLÁNEK III

1) Statutárním orgánem České televize je generální ředitel, který je ze své činnosti odpovědný Radě České televize.
2) Generální ředitel jmenuje a odvolává odborné ředitele po projednání s Radou České televize, a to na základě výběrových řízení.
3) Generální ředitel může určit pro případ své nepřítomnosti svým zástupcem s pravomocemi generálního ředitele kteréhokoli z odborných ředitelů.
4) Generální ředitel předkládá Radě České televize:
a) návrh na jmenování a odvolání ředitelů televizních studií,
b) návrh Statutu České televize a jeho změn,
c) návrh rozpočtu a závěrečného účtu České televize,
d) návrh na zatížení nebo pronájem na dobu delší tří měsíců nebo zcizení nemovitostí České televize nebo jejich částí.
5) Generální ředitel má právo předkládat Radě České televize návrhy na zřízení a zrušení televizních studií.
6) V pracovněprávních úkonech vůči zaměstnancům sekretariátu Rady České televize respektuje Česká televize v mezích Zákoníku práce usnesení Rady České televize, přijatá v této věci.

ČLÁNEK IV

1) Základem organizační struktury České televize jsou tyto útvary:
1. Televizní studio Brno
2. Televizní studio Ostrava
3. Ředitelství programu
4. Redakce zpravodajství
5. Producentské centrum uměleckých pořadů
6. Producentské centrum publicistiky a dokumentaristiky
7. Producentské centrum převzatých pořadů
8. Redakce sportu
9. Ředitelství pro strategický rozvoj
10. Ředitelství výroby a techniky
11. Ředitelství financí
12. Právní a smluvní útvar
13. Sekretariát generálního ředitele
Útvary pod číslem 3.-13. lze považovat za Televizní studio Praha.
2) Televizní studio Brno a Televizní studio Ostrava mohou být zrušeny pouze zákonem. Ze zákona také televizní studia spoluvytvářejí archivní fondy České televize a podílejí se na jejich údržbě. Ředitel televizního studia je oprávněn činit jménem České televize právní úkony týkající se televizního studia, s výjimkou zcizení a zatížení nemovitosti. Ředitel televizního studia je za činnost televizního studia odpovědný generálnímu řediteli.
3) V čele útvarů uvedených v odstavci 1) tohoto článku jsou vedoucí zaměstnanci v přímé řídící působnosti generálního ředitele České televize.
4) Podrobnou organizační strukturu České televize, rozsah činnosti útvarů a jejich vzájemné vztahy stanoví Organizační řád České televize.

ČLÁNEK V

1) Stálými poradními orgány generálního ředitele jsou Kolegium, Programová rada,
Ekonomická rada, Programově finanční rada, Etický panel a Občanský panel.
2) Generální ředitel je oprávněn zřizovat i další poradní orgány, zpravidla však na dobu určitou.

ČLÁNEK VI

1) Česká televize jako právnická osoba hospodaří s vlastním majetkem podle vnitřně stanovených pravidel v rámci obecně platných předpisů.
2) Finančními zdroji České televize jsou:
a) výnosy z televizních poplatků,
b) příjmy z vlastní podnikatelské činnosti.

3) Česká televize sestavuje plány a rozpočty na kalendářní rok. Příjmy z podnikatelské činnosti může použít pouze k financování činnosti stanovené zákonem.
4) Samostatnou kapitolou rozpočtu České televize je rozpočet Rady České televize, z něhož se hradí náklady spojené s činností Rady.
5) Česká televize účtuje v soustavě podvojného účetnictví podle účtové osnovy platné pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Česká televize může zřizovat účelové fondy z čistého zisku.
6) Účetní uzávěrka České televize za kalendářní rok prochází nezávislým finančním auditem.
7) Dodržování práv a povinností České televize, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo uložených na jejich základě, mohou kontrolovat státní orgány jen na základě zákona a v jeho mezích.

ČLÁNEK VII

Přílohy Statutu tvoří Kodex České televize, který stanoví zásady zpravodajství a programové tvorby, a Strategie České televize, která stanoví její cíle, principy a základní postupy v příštích třech letech. Před jejich uplynutím bude Statut včetně příloh znovu projednán Radou České televize.

ČLÁNEK VIII

Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení Radou České televize.

Zdroj: www.czech-tv.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .