Návrh Kodexu České televize

radiotv222Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění zákona               č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb. schvaluje tento Kodex České televize předložený Radou České televize:

I. Obecné zásady

I.1  Česká televize je zřízena zákonem o České televizi jako provozovatel televizního vysílání poskytující službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů. S vědomím svého postavení a v souladu s právním řádem České republiky vyvíjí činnost jako nezávislé a nestranné médium.

I.2   Smíšený způsob financování zavazuje Českou televizi k tvorbě pořadů a vysílání takové skladby programu, které nelze očekávat od médiích komerčních. Smyslem televize veřejné služby proto musí být tvorba pestré a ve svém celku vyvážené programové nabídky tak, aby v přiměřeném vysílacím čase uspokojila potřeby, zájmy a vkus různých skupin diváků.

I.3   Ze závazku poskytovat veřejnou službu v oblasti televizního vysílání pro Českou televizi vyplývají zejména následující povinnosti:

a)   být jedním z šiřitelů a tvůrců  společensky významných hodnot, integrujícím prvkem a prostorem celospolečenské diskuse o široké škále témat, společensky rozporuplná témata nevyjímaje;

b)  zajistit veřejnosti zdroj informací, umělecké tvorby a zábavy, chráněný před lobbyistickými tlaky;

c)   přispívat k uskutečňování svobody slova, myšlení či tvorby a za tímto účelem upřednostňovat ve vysílání pořady, které otevírají prostor pro svobodné vytváření názorů.

I.4  Nejvyšším a společným kritériem tohoto Kodexu, k němuž Českou televizi zavazuje humanistická tradice v tomto nejširším slova smyslu, je imperativ lidské důstojnosti, který spočívá v úctě k veškerým projevům existence. Takový požadavek je základním interpretačním vodítkem zde uvedených pravidel a současně i nejvyšší normou pro všechny pracovníky České televize v každé situaci. Ti jsou povinni dbát důstojnosti člověka ale také úcty k svébytnosti každého a všeho, s kým spolupracují a s čím nakládají.

I.5   Základními hodnotami, ze kterých činnost České televize a jejích pracovníků vychází, jsou především: soužití ve svobodě, demokracii a spravedlnosti, úcta k pravdě a otevřenosti, poctivost a slušnost, péče o uchování kulturní dědictví, schopnost stále se učit a zdokonalovat.

I.6  Pracovníci České televize musejí vedle odborných požadavků splňovat také požadavky mravní. Mají za povinnost počínat si tak, aby dostáli odpovědnosti, která je spojena se skutečností, že oslovují statisíce lidí v nepřetržitém procesu tvorby a vysílání pořadů.

I.7  Česká televize se jako instituce musí zdržet zveřejňování vlastních stanovisek k záležitostem veřejného zájmu, vyjma záležitostí dotýkajících se činnosti vymezené jí zákonem a regulace televizního vysílání. Právo na vyjádření autorů a novinářů v rámci vysílaných pořadů tím není při zachování v oboru obecně uznávaných pravidel profesní etiky dotčeno.

II. Zásady tvorby programu

II.1   Program České televize musí vycházet z výše obsažených obecných zásad tohoto Kodexu. Česká televize tak působí jako sjednocující společenský fenomén, který spoluvytváří základní hodnotovou orientaci občanů a přispívá k upevňování pocitu sounáležitosti celé společnosti.

II.2  Česká televize poskytuje svou službu veřejnosti zejména v oblasti zpravodajství, aktuální publicistiky, umělecké a dokumentární tvorby, pořadů pro děti a mládež, vzdělávání, sportovního vysílání a zábavných pořadů.

II.3  Prvořadým a nezastupitelným úkolem České televize je poskytovat v rámci spektra zpravodajských pořadů především informace hodnotově významné. Ve zpravodajství a aktuální publicistice dbají pracovníci České televize na přesnost a objektivitu, která spočívá především v metodě zjišťování a ověřování skutečnosti, nikoliv na uveřejňování soudů, jejichž původ nelze určit. Zpravodajství a aktuální publicistika pokrývají důležité oblasti života společnosti. Pořadí témat ve zpravodajské agendě se řídí vahou předpokládaných dopadů na život obyvatel České republiky. V případě vážného ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo majetku obyvatelstva musí Česká televize přednostně svým vysíláním napomáhat záchraně lidských životů, zdraví a majetkových hodnot, a to až do doby, než naléhavé nebezpečí pomine.

II.4  V rámci mapování vývoje demokratické společnosti Česká televize uvádí publicistické pořady věnující se ochraně zájmů občanů. Tyto pořady se zabývají problematikou životního prostředí, etnických menšin, zdravotně postižených nebo jiných přesně určených cílových skupin, jako jsou například senioři, spotřebitelé či lidé v obtížné sociální situaci. Spektrum zmíněných pořadů odpovídá aktuálním potřebám společnosti, které jsou poznávány mimo jiné z výsledků reprezentativních sociodemografických výzkumů.

II.5  Domácí i světovou uměleckou tvorbu Česká televize představuje a rozvíjí v několika podobách. Jednak sama vyrábí a vysílá původní česká dramatická díla a televizní adaptace českých i zahraničních literárních předloh, jednak podporuje a uvádí tuzemskou filmovou tvorbu a zprostředkovává divákům dění na domácí divadelní a hudební scéně. Výtvarné umění jako umění vizuální poskytuje České televizi četné možnosti představení domácí i zahraniční výtvarné tvorby. Nabídkou záznamů i přímých přenosů jevištních produkcí, koncertů, filmů a v cyklech dokumentů o umění seznamuje diváky s klasickou a soudobou světovou uměleckou tvorbou.

II.6   Česká televize podporuje domácí autorskou dokumentární tvorbu. Vedle vlastní dramaturgie a výroby systematicky spolupracuje s dalšími producenty.

II.7   Program České televize neopomíjí zábavné pořady, při jejichž výběru a zpracování pracovníci České televize dbají, aby užité tvůrčí postupy nesměřovaly k bulvárnosti a pokleslým žánrům.

II.8    Česká televize je zavázána k soustavné produkci pořadů pro děti a mládež. Dětské pořady a filmy z domácích zdrojů, obstojí-li svoji kvalitou, převažují v programové nabídce nad produkcí převzatou ze zahraničí. Vysílání pro děti nejrůznějšího věku se zaměřuje na výchovu dětského diváka k pozitivním hodnotám. Česká televize má za povinnost u každého pořadu předjímat možné negativní dopady na dětského diváka a počínat si tak, aby případné negativní důsledky minimalizovala.

II.9    Česká televize vyčleňuje v programovém schématu stabilní místo pro vzdělávací a osvětové pořady určené různým věkovým i zájmovým skupinám. Důležité místo náleží pořadům přispívajícím k jazykové vzdělanosti.

II.10  Ve vysílání České televize nacházejí prostor pořady se sportovní a tělovýchovnou tématikou. Pozornost je věnována nejenom přiblížení špičkových zahraničních a domácích výkonů nebo akcí, ale také představování projevů rekreačního a mládežnického sportu. Prezentace sportu v České televizi staví vždy na první místo hodnoty fair play.

II.11  Forma ztvárnění pořadů musí odpovídat smyslu, zaměření a významu pořadu. Česká televize je zavázána s přihlédnutím ke svým finančním možnostem poskytovat divákům služby za pomoci technických zařízení a technologií odpovídajících úrovni dosaženého pokroku v oboru.

III. Zásady výkonu televizních činnosti

III.1  Česká televize vytváří prostor pro uplatnění práva svobodně se vyjadřovat, šířit, vyhledávat a přijímat informace. Ve shodě s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod se k tomuto právu váží odpovědnost a povinnosti. Při střetu základního práva na informace a jejich šíření s právem na ochranu osobnosti a soukromého života, tedy základních práv, která stojí na stejné úrovni, je vždy nutné vzhledem k okolnostem každého jednotlivého případu pečlivě zvážit, zda jednomu právu nebyla neodůvodněně dána přednost před právem druhým.

III.2   Pracovníci České televize respektují neveřejnost lidského soukromí a právo každého učinit předmětem svobodného rozhodnutí, co ze svého soukromí zpřístupní jiným osobám. Jestliže však původně soukromé počínání může ovlivnit věci veřejného zájmu (například výkon funkce, dodržování právních nebo obecně uznávaných etických pravidel), mohou po zvážení všech okolností nabýt oprávnění o takovém jednání informovat, a to zvláště ve vztahu k osobám veřejného zájmu (například politici a veřejní činitelé).

III.3  Česká televize přistupuje k divákům jako k rovnocenným partnerům v komunikaci témat,  která určují její program, což především znamená, že diváka nepodceňuje ani ho nesmí nepřímo urážet ponižujícími a vulgárními pořady. Česká televize se zabývá každým vážně míněným diváckým podnětem a jsou-li náležitě uvedeny kontaktní údaje, zodpoví jej.

III.4   Pracovníci České televize jsou povinni vystříhat se projevů diskriminace, základní složku této povinnosti při tvorbě pořadů představuje zdržení se předsudků v popisování příslušníků jednotlivých společenských skupin.

III.5   Vysílané pořady České televize nesmějí propagovat válku nebo líčit krutá nebo jinak nelidská jednání zlehčujícím, omlouvajícím způsobem nebo je schvalovat, ani v náznaku nesmějí podněcovat k nenávisti z důvodů rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatelstva. Pořady České televize dále nesmějí obsahovat podprahová sdělení. Je také zakázáno zařazovat do vysílání pořady, které mohou vážným způsobem narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii nebo hrubé a samoúčelné násilí. Vysílání České televize nesmí obsahovat bezdůvodné zobrazování umírajících osob nebo osob vystavených těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím jejich důstojnost.

III.6  Česká televize vysílá pouze takové informace, jejichž původ je jejím pracovníkům znám a které byly získány poctivými postupy při zachování v oboru obecně uznávaných pravidel profesní etiky. Pracovníci České televize jsou povinni respektovat autorská práva a jiné právním řádem chráněné duševní vlastnictví.

III.7   Při plnění informační povinnosti jsou pracovníci České televize povinni jednoznačně oddělit skutková tvrzení od komentáře. Informace, které Česká televize vysílá, musí být ověřené. Při práci s informacemi je nezbytné postupovat s dostatečnou péčí tak, aby výsledkem byla přesná a divákovi pohotově předaná zpráva. Zamlčet podstatnou informaci nebo zfalšovat určitý dokument znamená vážné porušení povinností.

III.8   Pořady České televize se musí vyznačovat úctou k jazyku jako klíči ke kulturnímu dědictví, jehož je sám jazyk základní součástí. Pracovníci České televize mají za povinnost vždy s ohledem na žánr a téma uvážlivě volit a pečlivě užít jazykových prostředků. Moderátoři a redaktoři ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech se musí vyjadřovat spisovným jazykem.

III.9   Česká televize bez zbytečného odkladu opraví hrubé chyby nebo hrubé nepřesnosti, pokud by se jich ve vysílání dopustila.

III.10   Česká televize musí dostát požadavkům nestrannosti a objektivity.  V celku svých pořadů nezvýhodní žádnou politickou stranu nebo hnutí ani jejich názory. Česká televize přispívá k volné soutěži politických uskupení vlastní demokratickému státu tím, že divákům zprostředkovává důležité události na tomto poli a současně působí jako jeden z nástrojů veřejné kontroly nad dodržováním demokratických pravidel. Nedílnou součástí veřejné diskuse jsou také aktivity nevládních organizací a dalších občanských iniciativ, o jejichž významných počinech Česká televize vyváženě informuje. Při zpracovávání zpravodajských a aktuálně publicistických pořadů je Česká televize povinna dát prostor k vyjádření hlavním dotčeným účastníkům, ledaže tomu brání překážky, jejichž překonání nelze rozumně předpokládat.

III.11  Střet zájmů je v České televizi zakázaný, proto musí pracovníci České televize vyloučit, aby osobní zájem ovlivňoval vysílání nebo nevysílání určitých sdělení či pořadů. Každý, kdo by se mohl vystavit pochybám o možné předpojatosti v určité otázce, je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému a vyčkat jeho rozhodnutí. Střetu zájmů má Česká televize za povinnost předcházet již tehdy, jestliže by divácká veřejnost či osoby, o nichž přináší informace, mohly nabýt důvodné podezření o možné předpojatosti, a to i kdyby dotčený pracovník jednal v dobré víře. Využití interních informací k vlastnímu hospodářskému prospěchu je přísně zakázáno. Zneužití prostředků České televize k osobním nebo skupinovým zájmům není dovoleno.

III.12  Vysílat reklamu a další zákonem dovolené formy komerční prezentace (sponzoring a teleshopping) lze pouze tak, aby divák mohl nesporně rozeznat, že jde o komerční projevy osob odlišných od České televize. Ve všech pořadech se Česká televize musí vyvarovat skryté reklamy. Česká televize nezařadí do vysílání reklamu, o které by její pracovníci věděli, že je v rozporu se zákonem nebo je jinak způsobilá přivodit vážnou újmu lidem nebo přírodě.

III.13   Česká televize si musí počínat hospodárně, šetrně využívat zdrojů a chovat se ohleduplně k životnímu prostředí. Pracovníci České televize jsou povinni jednat ekonomicky výhodně pro Českou televizi. Nedílnou součástí každého provozního rozhodnutí je ekonomická rozvaha. Přiměřenost nákladů se posuzuje ve vztahu ke kvalitě, které má být prostřednictvím pořadů České televize dosahováno a k finan-čním možnostem České televize.

IV. Etický panel

IV.1   Na pomoc posuzování otázek, které vyplynou z uplatňování tohoto Kodexu, se zřizuje Etický panel České televize. Etický panel tvoří pět členů, které po dohodě s Radou České televize jmenuje a odvolává generální ředitel České televize. Účelem Etického panelu je posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup České televize k otázkám profesní etiky a jejího dodržování. S tím souvisí úkol chránit před vnějším nátlakem především svobodu projevu a potřebné pracovní podmínky pro nezávislou žurnalistiku, ale také všechny ostatní složky výroby a vysílání televize veřejné služby. Funkce člena Etického panelu je čestnou funkcí, za kterou nepřísluší odměna.

IV.2   Etický panel se řídí vlastním statutem a jednacím řádem, který bude přijat na zasedání Etického panelu a následně schválen generálním ředitelem České televize.

V. Závěrečná ustanovení

V.1    Česká televize vydá formou interního předpisu nejpozději do 6 měsíců od schválení tohoto Kodexu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR manuály konkretizující zde uvedená pravidla pro potřeby jednotlivých útvarů podílejících se na tvorbě pořadů (redakce a producentská centra).

V.2    Při výkladu ustanovení tohoto Kodexu se přednostně uplatní požadavek souladu s právním řádem České republiky a respektu k obecně v oboru uznávaným pravidlům profesní etiky.

V.3   Česká televize je povinna seznámit s tímto Kodexem nově přijímané pracovníky ještě před započetím jejich práce v České televizi. Tuto skutečnost pracovníci stvrzují podpisem.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .