Skandál? Nova mi ukradla logo, myslí si Beránek

radiotv22Začíná nový skandál? TV Nova téměř tři měsíce používá nové logo. Hlavní změnou kromě typu písma je nové „O“. Změnil se styl spirály. Nyní se ozval Roman Beránek, reklamní grafik, který vytáhl do boje. Říká: Ukradli mi spirálu! Nova nesouhlasí. Kde je pravda?

„V roce 1995 jsem se zúčastnil veřejné soutěže o novou podobu loga Českého rozhlasu. Můj návrh se umístil jako třetí nejlepší a byl jsem za něj vedením Českého rozhlasu a sponzorem soutěže (společností Phillips) odměněn,“ píše Beránek (mj. někdejší moderátor Evropy 2 a Radia Impuls) na svých internetových stránkách a pokračuje: „Po téměř deseti letech se můj návrh objevil v souvislostech, které mi nejsou nikterak milé. Právní oddělení společnosti CET 21 argumentuje náhodou a použitím obecné spirály…“

Beránek se domnívá, že byl poškozen. TV Nova podle něj porušila autorské právo. „Paragraf 4 a 9 Autorského zákona říká, že autorské právo k dílu vzniká okamžikem jeho zveřejnění v jakékoli objektivně vnímatelné podobě,“ argumentuje Beránek a dodává: „To jsem v roce 1995 bezpochyby učinil veřejnou prezentací před výběrovou komisí Českého rozhlasu.“ Nakonec se ptá: „Podivná náhoda, že?“

TV Nova ihned reaguje: „Zásadně nesouhlasíme s názorem pana Beránka, že nové logo TV Nova je plagiátem, tj. autorským dílem vzniklým zpracováním originálního vytvořeného díla pana Beránka z důvodů, které jsou dále uvedeny,“ říká stanovisko TV Nova její tiskový mluvčí Dan Plovajko.

Stanovisko TV Nova

Nova se domnívá, že se plagiátorství nedopustila na základě těchto argumentů:

Kolize práv by teoreticky přicházela v úvahu u výtvarného prvku loga – grafické podoby písmena „O“. Pokud by užití písmena „O“ v logu TV Nova mělo být zásahem do autorských práv jiného autora, muselo by se jednat o užití originálního díla, které požívá autorskoprávní ochrany podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon). Podle ustanovení § 2 odst. 1 Autorského zákona předmětem práva autorského obecně může být pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora.

Z autorskoprávní ochrany je pak ustanovením § 2 odst. 6 Autorského zákona výslovně vyňat námět, myšlenka, postup, princip. Autorské právo tedy nechrání samotný nápad, myšlenku, ale pouze jejich jedinečné tvůrčí zpracování.

Pokud tedy grafická podoba písmena „O“ v novém logu TV Nova vychází z námětu spirály, nemůže být užití tohoto námětu považováno za porušení autorských práv pana Beránka. Ostatně ve svém sdělení sám pan Beránek užívá termín „motiv“.

Jak je jistě panu Beránkovu s ohledem na jeho profesi známo, uvedený motiv je v současné době v počítačové grafice poměrně běžně užíván a podle našich zjištění vznikl již dříve, rozhodně před datem vzniku zpracovaného loga panem Beránkem.

S ohledem na shora uvedené společnost CET 21 spol. s r.o. nemůže na nesouhlas pana Beránka s užíváním nového loga TV Nova brát zřetel a toto logo bude i nadále užívat.

Nové stanovisko Romana Beránka

Moc nerozumím tomu, proč TV Nova vydala tuto tiskovou zprávu. Daniel Plovajko v ní pouze přetlumočil dopis, který jsem obdržel z právního oddělení TV Nova před několika týdny. Podepsaný byl pí Dr. Alenou Kroupovou a odpověděl jsem na něj takto:

Vážená paní doktorko, děkuji za Vaše vyjádření k mému dopisu ohledně zásahu do mých autorských práv v souvislosti se zveřejněním nového loga TV Nova. Přes Vaše vysvětlení trvám na tom, že symbol použitý v logu TV Nova je mým autorským dílem a že v tomto směru je nové logo TV Nova plagiátem.

Ke svému tvrzení mám následující důvody:

Kdybyste ve své odpovědi ocitovala první odstavec §2 Zákona č. 121/2000 Sb. celý a ne pouze jeho část, zněl by takto: „Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“)“ – konec citátu.

Důležité je právě to, co jste vynechala – tedy „vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické.“ Odvoláváte se dále na stejný paragraf a jeho odstavec 6. Myšlenkou, námětem či postupem je podle něj například tento nápad: „Jako písmeno O použijeme kouli vytvořenou z pásky.“ Bez toho, aby byl tento prvek vyjádřen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, se samozřejmě nemůže stát samo použití obecné spirály předmětem práva autorského, v tom s Vámi souhlasím.

Ve svém vyjádření ale nehovoříte o velmi důležitém faktu, který jsem ve svému dopisu uváděl. Své dílo jsem nevytvářel „do šuplíku“, ale v roce 1995 bylo vytvořeno pro prezentaci při výběrovém řízení na nové logo Českého rozhlasu a bylo komisí vyhodnoceno jako třetí nejlepší. Své dílo jsem tedy nejen vyjádřil v objektivně vnímatelné podobě, ale také jej veřejně prezentoval. Tím jsem naplnil §4 odstavec 1 Autorského zákona (Prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti je dílo zveřejněno.) a zároveň §9 odstavec 1 stejného zákona (Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě).

Pokud nahradíte písmeno O v logu TV Nova tímto mým dílem, pochybuji, že někdo bude objektivně vnímat nějaký rozdíl (viz priloha1.pdf). Toto dílo je navíc používáno jako nosný prvek celého nového vizuálu TV Nova, nejen jejího loga. Nové logo TV Nova bylo přihlášeno na Úřadu průmyslového vlastnictví do databáze ochranných známek dne 13.2.2004 pod číslem přihlášky 343113. Moje prezentace proběhla prokazatelně v září 1995. Stav řízení ochranné známky loga TV Nova je „podaná“ a čeká ji nezbytná procedura včetně zveřejnění ve Věstníku s možností podání námitek. Přestože nemám v úmyslu celou politováníhodnou záležitost zbytečně skandalizovat, nejsem Vaším postojem vůbec nadšen a jsem i nadále odhodlán své autorské právo bránit všemi dostupnými prostředky.

Na tento dopis mi pí doktorka odpověděla, že přes uvedené skutečnosti trvá na svém stanovisku. Další kroky tedy řeším se svými právníky a nechápu, k čemu je tato akce v „hluché“ době dobrá.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .