Peoplemetre podľa televízie Markíza

radiotv22Návrh TV Joj, ktorý v poslednom období medializujú jej predstavitelia a ktorý preferuje založenie združenia vysielateľov, bol predmetom našej diskusie asi pred rokom. Podľa nás je reálny až po výbere realizátora elektronického merania sledovanosti.

TV Markíza si nekladie otázku, či peoplemetre áno alebo nie. Nespochybňujeme výhody elektronického merania, ako sú vyššia presnosť, rýchlosť, sofistikovanejší nástroj zhodnocovania vysielacieho času televízií. Peoplemetre posunú kvalitatívne náš trh dopredu. Chceme však iniciovať vznik takého projektu, ktorý bude garantovať stabilnú televíznu menu (one currency) na báze modernej technológie a s podporou rozhodujúcich subjektov slovenského mediálneho trhu.

Skôr ako popíšeme náš návrh na spôsob zavedenia peoplemetrov, chceme zdôrazniť, že týmto krokom  nezačne televízny výskum na Slovensku od bodu nula. V súčasnosti sa realizuje na našom území na najvyššej profesionálnej úrovni  denný kontinuálny výskum formou denníčkov, ktorý nám poskytuje nielen údaje o sledovanosti, ale aj okamžitú spätnú väzbu pre tvorbu vysielacej štruktúry, charakteristiku typových diváckych skupín, zmeny diváckeho správania v priebehu rôznych časových celkov atď. Každý výskumník vie, že základom objektívneho výskumu je adekvátne vybraná reprezentatívna výberová vzorka. Aj denníčkový aj peoplemetrový výskum sú založené na rovnakom princípe výberu a rovnako nesú v sebe istú dávku subjektivizmu.

Projektom zavedenia elektronického výskumu v oblasti sledovanosti médií – peopelemetrami, sa TV Markíza zaoberá prakticky od svojho vstupu na mediálny trh, intenzívnejšie od jari 2000. Od začiatku úvah nad peoplemetrami sme sa snažili, aby projekt vznikol dohodou všetkých relevantných účastníkov mediálneho trhu na Slovensku, to znamená, aby sa na jeho tvorbe a realizácii zúčastňovali vysielatelia, mediálne agentúry i zadávatelia reklamy, a aby v ňom boli uplatnené globálne skúsenosti z realizovaných projektov tohto druhu v iných krajinách.

V rámci rozhovorov, ktoré prebehli v predchádzajúcich dvoch rokoch sme spolu s ostatnými vysielateľmi (STV, TV Luna, TA3, TV Global), mediálnymi agentúrami zastúpenými mediálnou komisiou KRASu a Asociáciou značkových výrobcov, riešili kontinuálne problémy súvisiace s projektom peoplemetrov, ako napríklad právnu podobu vyhlasovateľa a organizátora projektu, vlastníctvo dát, kľúč rozdelenia nákladov medzi všetky zúčastnené strany, metodológia a technológia výskumu, atď. V súčasnosti považujeme tieto problémové okruhy za predbežne uzavreté. Na tému  účastníkov týchto diskusií ešte poznamenávame, že TV Global sa aktívne zúčastňovala rozhovorov o zavedení peoplemetrov na Slovensku až dovtedy, kým do MAC TV nevstúpil nový investor – Česká produkční invest, t.j. do jesene minulého roka.  Od tohoto obdobia sa TV Global z vlastného rozhodnutia prestala zúčastňovať ďalšej diskusie, rovnako ako aj TA3.

Koncom minulého roku sa vysielatelia zaoberali  spôsobom vstupu STV do projektu, pretože podľa zákona o STV táto televízia nemôže vytvárať a ani vstupovať do žiadnych iných právnych subjektov a akékoľvek výberové konanie na dodávateľa môže realizovať len na základe zákona o verejnom obstarávaní, čo však nie je prijateľné pre ostatných vysielateľov a mediálne agentúry. Riešením tejto situácie je návrh ustanovenia zadávateľskej platformy pre výberové konanie prevádzkovateľa peoplemetrového prieskumu,  vytvorenej na báze združenia právnych kancelárií, ktoré budú zastupovať vysielateľov.

O tomto návrhu boli 8. apríla t.r. informovaní zástupcovia mediálnych agentúr a zadávatelia reklamy v SR. TV Markíza sa súčasne zaviazala, že spolu s STV ako dvaja najsilnejší a najstabilnejší vysielatelia, dokončia rozhovory o spoločnom postupe pri zavedení peoplemetrov  a do 30.4. 2002 pripravia  návrh, ktorý bude v konkrétnych krokoch riešiť ustanovenie zadávateľskej platformy, prípravu a priebeh výberového konania. Začiatkom mája sme všetkým vysielateľom a mediálnym agentúram, ktoré sa  zúčastňovali rozhovorov o peoplemetroch, zaslali na oponovanie dva materiály: Návrh postupu Slovenskej televíznej spoločnosti, s.r.o., a Slovenskej televízie k zavedeniu elektronického systému merania sledovanosti televízií v SR a Podmienky výberového konania – tendra. Do tejto chvíle sme dostali odpoveď od mediálnych agentúr, ktoré prostredníctvom advokáta formulovali z právneho hľadiska niektoré metodické výhrady k obsahu materiálu, a tie sú predmetom ďalšej rozpravy.

Podstatou návrhu STV a STS, s.r.o., je, že právnické kancelárie zastupujúce vysielateľov založia spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej cieľom bude špecifikácia podmienok tendra na realizátora a prevádzakovateľa peoplemetrového výskumu sledovanosti televízií v SR a jeho realizácia najneskôr do 31. augusta 2002. Spoločnosť bude disponovať obchodnými podielmi, ktoré ponúkme všetkým účastníkom projektu (vysielatelia, mediálne agentúry, Asociácia zadávateľov). Ako sme už zdôraznili, verejnoprávna STV, napojená na štátny rozpočet,  musí zabezpečovať služby pre svoje potreby vždy na základe vyhlásenia výberového konania, v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, a pre tento účel nesmie vytvárať žiadne združenia, či iné právnické spojenia Takouto službou je aj realizácia peoplemetrového merania sledovanosti, ktoré bude uskutočňovať spoločnosť vybraná z externého prostredia. Preto navrhujeme, aby bol prvotný výber realizátora uskutočnený prostredníctvom zastúpenia právnickou kanceláriou.

Vzhľadom k objektivite vstupuje aj STS, s.r.o., do novozaloženej spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným) prostredníctvom právnickej kancelárie, a navrhuje to aj ostatným relevantným účastníkom.

Návrh, ktorý formulovali TV Markíza a STV, predpokladá, že na zavedení peoplemetrov sa budú podieľať aj ostatní vysielatelia, zabezpečuje im rovnoprávnosť v rámci projektu a predovšetkým transparentný proces prípravy. Rovnako vstupujú do projektu aj mediálne agentúry a zadávatelia reklamy na Slovensku, ktorým vzlášť záleží na tom, aby bol zavedený taký elektronický systém sledovanosti televízií, ktorý vyplýva z medzinárodných štandardov ESOMAR-u a vykazuje princípy objektivity a dôveryhodnosti. Z tohto hľadiska sme presvedčení, že náš návrh organizácie zadávateľskej platformy, ako i spôsob  obsahovej prípravy zavedenia peoplemetrov na slovenskom mediálnom trhu je voči všetkých účastníkov tohoto procesu prístupný a transparentný.

Návrh TV JOJ, ktorý v poslednom období medializujú jej predstavitelia a ktorý preferuje založenie združenia vysielateľov, bol predmetom našej diskusie asi pred rokom. Podľa nás je reálny až po výbere realizátora elektronického merania sledovanosti. Po ukončení tendra teoreticky môže aj STV a STS, s.r.o., realizovať zavedenie peoplemetrov a realizáciu merania formou združenia, no keďže bude už založená spoločnosť s ručením obmedzeným, je jednoduchšie realizáciu uskutočňovať prostredníctvom tejto spoločnosti.

Článok je súhrnom viacerých materiálov od viacerých autorov z televizíe Markíza

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .