Jiří Šmejc: MEF Holding chce získat kontrolu nad licencí TV Nova

radiotv22Doslovný přepis dnešní tiskové konference ředitele TV Nova Vladimíra Železného a šéfa MEF Holdingu Jiřího Šmejce o připravovaných změnách ve vlastnické struktuře CET 21.

Hotel Adria Praha, 22. ledna 2002 – 14:30 hod.

Martin Chalupský, tiskový mluvčí CET 21: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás na dnešní tiskové konferenci. Myslím, že oba hlavní aktéry dnešní tiskovky není třeba představovat. Přesto: předseda představenstva akciové společnosti MEF Holding Mgr. Jiří Šmejc a pan doktor Vladimír Železný. Oba dva pánové si pro vás na dnešek připravili zásadní prohlášení. Myslím, že začne pan Mgr. Šmejc.

Jiří Šmejc, předseda představenstva MEF Holding: Dámy a pánové, jsem potěšen, že vám mohu oznámit, že v posledních dnech díky transakcím, které byly dokončeny, získala společnost MEF Holding majoritní vliv ve společnosti CET 21. Stalo se tak poté, co v minulých dnech MEF Holding podepsal opční smlouvy s pány Alanem, Venclíkem a Hunčíkem, a na základě toho dokončil i transakci nákupu obchodního podílu pana doktora Železného, která byla připravena již zhruba v létě minulého roku. Co se týče samotného kontraktu, na koupi obchodního podílu od pana doktora Železného, tento kontrakt zní na částku 33 milionů dolarů a k dnešnímu dni MEF Holding složil 10 procent, čili 3,3 milionu dolarů jako první splátku kupní ceny, kterou uložil do notářské úschovy.

Zde je protokol o tom, že je to složeno v notářské úschově (ukazuje dokument). Samozřejmě tato transakce má jednu podmínku, a to je zrušení exekuce, kterou vede vůči podílu pana doktora Železného CME. Nicméně podmínky toho kontraktu jsou takové, že CME již z první splátky získává trojnásobek toho, co by získala exekucí podílu, čili 120 milionů korun proti 46 milionům vypořádacího podílu, a navíc získává ještě možnost uspokojit svoji pohledávku z pohledávky za obchodní podíl, která převyšuje pohledávku, kterou CME má. Děkuji.

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: Dámy a pánové, toto je jedna z nejvýznamnějších tiskových konferencí, nebo tiskového prohlášení, jaké od začátku našeho sporu s bývalou servisní organizací TV Nova máme. Vždy jsem prohlašoval, že dostojím závazku, který je obsažen v nálezu arbitrážního soudu. Vždy jsem také prohlašoval, a mí právníci dokládali, a znaleckými posudky jsme podepřeli, že můj majetek přesahuje významných způsobem pohledávku, kterou má CME na základě arbitrážního nálezu.

Transakce, k níž dochází, umožňuje nejen poskytnout akcionářům společnosti CME okamžitý, mimořádně vysoký výnos z operace, kterou zahájili ve formě exekuce vůči mému podílu v CET 21. Neboť jak víte, v případě exekuce se platí tomu, kdo nárokuje, pouze vyrovnávací podíl. Vypořádávací podíl, který v tomto případě je přibližně 46 milionů korun. Již první splátkou z této transakce získává CME v případě, že přijme podmínky, které si stanovil MEF – naše strana i já – v kupní smlouvě, pokud přijme tyto podmínky, získává trojnásobek tohoto maximálního teoretického výnosu, který by mohl z exekuce vyplynout.

V nejbližších dnech MEF Holding zahájí jednání se CME. Nebo vyzve, lépe řečeno, CME k jednání o tom, zda bude ochotno přistoupit na základní podmínky této transakce a poskytnout tak akcionářům nejenom tuto okamžitou výhodu, ale uspokojit svoji pohledávku z tohoto obchodu jako celku. Návrh na splacení touto formou je tedy v zájmu akcionářů CME a bude se jednat o mimořádně závažný krok také vzhledem k tomu, že celý konstrukt této operace je přizpůsoben tomu, aby vyhověl požadavkům akcionářů CME. Celý kontrakt je veden v dolarech, takže eliminuje kursová rizika.

Vy víte, že původní uspořádání, které arbitrážní soud ve svém nálezu předepsal, připouštěl, nebo obsahoval pětiprocentní zúročení. Celkový objem této transakce je tak veliký, že obsahuje nejenom základní splacení celé částky, ale k tomu připočítává rovněž… Diskontuje pěti procenty, rovněž, čas, který uplyne do okamžiku jednotlivých splátek. Bude záležet samozřejmě na CME, jak se rozhodne. A je to zcela zásadní a mimořádný test toho, co vlastně CME chce. Chce tedy uspokojit zájmy svých akcionářů, a nebo je zájmem CME, nebo – lépe řečeno – vedení CME, nekonečná kriminalizace mé osoby, Novy a osob, které jsou v okruhu TV Nova? Toto je test, který ukáže, jaké jsou reálné záměry CME a reálná schopnost vedení CME bránit, nebo chránit zájmy akcionářů této společnosti.

Kromě jiného tento krok, který jsme uskutečnili někdy, pokud se nemýlím, v srpnu loňského roku, a který byl vázán na dokončení jednání o opčních smlouvách s dalšími společníky, protože přirozeně majoritní podíl má jinou hodnotu, než má podíl minoritní, zda… Tato transakce jednoznačně potvrzuje, že pokusy o kriminalizaci a obvinění, která byla sdělena vůči mé osobě, ale bohužel také vůči dalším osobám, vůči doktoru Rozehnalovi, vůči dalším právníkům, o poškozování věřitele, byla učiněna způsobem, který neodpovídal zákonům České republiky. Odvolávám se v tomto případě na ustanovení § 256 Trestního zákona, podle kterého můžete krátit věřitele, nebo poškozovat věřitele, pouze tehdy, pokud váš majetek, který vám zbývá, je menší – poté – než ten, který je v pohledávce.

Touto transakcí dokazujeme, že nikoli, a že byl v okamžiku zahájení arbitráže, byl v průběhu arbitráže, byl v okamžiku nálezu arbitráže a je nyní větší, než je pohledávka, kterou má CME. To také odkazuje do určité vzdálenosti pokusy o nekonečné vršení dalších a dalších obvinění v tomto smyslu. Odkazuje také do velmi neobvyklé polohy vazební důvody, které jsou uváděny vůči některým osobám – mám na mysli zejména pana doktora Rozehnala v tomto případě – a myslím si, že je to velmi významný krok k tomu, aby orgány činné v trestním řízení byly přesvědčeny, nebo získaly důkaz, byť získaly již předtím řadu důkazů v podobě znaleckých posudků, o tom, jak velká je reálná možnost, nebo jaká je schopnost mé osoby splatit pohledávku.

Kromě toho tato transakce vytváří atmosféru klidu a nestranného posuzování pro české soudy v případě protipohledávky, kterou jsem uplatnil vůči CME v podobě směnky, nebo povinnosti, která vyplývala vůči společnosti Astrona Foundation. To, že jsem schopen jinými cestami uspokojit v plné výši pohledávku CME, dává českým soudům klid, prostor a čas, aby zcela nestranně a nikoli pod tlakem, a nikoli v atmosféře hysterie a štvanice, rozhodovaly o tom, zda tato protipohledávka může být uplatněna.

Na závěr bych rád připomněl, že výsledek arbitráže nebyl mojí prohrou, že výsledek arbitráže skončil tak, že byla zamítnuta žádost CME o náhradu škody, že žádná škoda nebyla přiznána CME, byť škoda byla původně vyčíslena někde kolem 500 milionů dolarů, a že jediné, co arbitráž učinila, byla, že zrušila platnost smlouvy mezi mnou a CME o prodeji společnosti Nova Consulting. S tím, že obě strany si vrátí vzájemné plnění. Čili uložila povinnost oběma stranám, nikoli pouze doktoru Železnému. Proto po složení částky první splátky do notářské úschovy – mimochodem, notář má pokyn, smluvní pokyn, že v případě, že CME přistoupí na základní podmínky této transakce, a přijme moji nabídku převzít tuto pohledávku, pak přímo notář na povinnost posunout celou částku, která je složena, přímo na účet CME – již mimo naši účast.

Nicméně na základě první splátky budeme požadovat, v souladu s možnostmi, které poskytuje Obchodní zákoník v České republice, aby CME naopak prokázala, že má v držení akcie, které má jako protihodnotu za tuto pohledávku, za splátku, nebo za splácení této protipohledávky, má naopak vrátit mně. Čili povinnosti jsou na obou stranách a budeme trvat na tom, aby druhá strana rovněž prokázala, že je schopna povinnost, kterou jí pro změnu uložila arbitráž. To je vše. Děkuji.

Martin Chalupský, tiskový mluvčí CET 21: Oba pánové jsou teď připraveni zodpovědět vaše otázky, které se budou týkat dnešního tématu tiskové konference.

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: A výhradně dnešního tématu, prosím. Známe postup, kdy novinář na takovéto významné tiskové konferenci naschvál položí marginální otázku, a pak odehraje tu tiskovou konferenci v marginálii jiné. Prosím, raději o tom nepište, potom… Proto prosím omezte své dotazy výhradně na toto téma. Děkuji.

Martin Chalupský, tiskový mluvčí CET 21: Prosím, má někdo otázku?

Karel Polanský, redaktor týdeníku Strategie: Já jsem chtěl jenom upřesnit ty podmínky, které jsou v té smlouvě.

Jiří Šmejc, předseda představenstva MEF Holding: Já zkonkretizuji podmínky té kupní smlouvy. Kupní cena je 33 milionů dolarů, první splátka 10 procent, čili 3,3 milionu dolarů – to je ta částka, která je uložena dnes u notáře – další částky jsou potom v pravidelných ročních splátkách po dobu čtyř let do celkové výše 33 milionů dolarů. Podmínkou pro realizaci této smlouvy je samozřejmě stažení exekuce ze strany CME, a potom souhlas Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a souhlas valné hromady.

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: S tou opční částí.

Martin Chalupský, tiskový mluvčí CET 21: Prosím, další otázky?

Jindřich Šídlo, redaktor MF Dnes: Už jste konzultovali tento obchod, kterým se zásadně mění majitel licence TV Nova, s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání?

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: Odkazuji vás na nový zákon, pane. Přečtěte si ho. Děkuji.

Martin Chalupský, tiskový mluvčí CET 21: Prosím, další otázky.

Josef Kopecký, redaktor Hospodářských novin: Pokud tomu dobře rozumím, CME získá celou částku až za čtyři roky?

Jiří Šmejc, předseda představenstva MEF Holding: Je to tak, že CME by se té částky celkové dočkala za čtyři roky, ale ty částky tam budou už průběžně nabíhat a podotýkám, že ta celková částka převyšuje celkovou pohledávku CME.

Miloslav Janík, redaktor Národné Obrody: Chci se zeptat, co tomu všemu říká pan Kršák, a pak by mě zajímalo, jak se postavíte k bezcenným akciím ČNTS, o nichž jste v minulosti říkal, že o ně nemáte zájem.

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: Já jsem neříkal, že nemám zájem o ty akcie. Ty akcie jsou povinností CME, aby byly jako protihodnota, neboť si obě strany mají vrátit plnění, vrácena, a já spolu se svými právníky zvážím, jak naložím s faktem, že jejich hodnota je dnes naprosto jiná, než byla v okamžiku, kdy jsem je poskytoval. Ale to je otázka jiných kroků, než je vlastní transakce a vlastní splátka, nebo zaplacení z mé strany. O panu Kršákovi… (krčí rameny) Nevím, jakou by mohl mít relevanci.

Martin Chalupský, tiskový mluvčí CET 21: Ještě pan Kopecký.

Josef Kopecký, redaktor Hospodářských novin: Můžete říci, jaký bude přesný podíl MEF Holdingu v CET 21, pokud transakci schválí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a valná hromada?

Jiří Šmejc, předseda představenstva MEF Holding: Bude to dělat 57,26 procenta.

Martin Chalupský, tiskový mluvčí CET 21: Nevidím žádnou otázku… Prosím.

Ondřej Neumann, zástupce šéfredaktora časopisu Týden: Je součástí té smlouvy, případně nějaké jiné smlouvy, případně gentlemanské dohody, otázka setrvání pana Železného v TV Nova a ve funkci jednatele CET 21?

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: Není.

Martin Chalupský, tiskový mluvčí CET 21: Prosím… Pokud nejsou další otázky… Pan Fekar ještě…

Zdeněk Fekar, redaktor týdeníku Euro: Chtěl bych se zeptat pana Šmejce na zdroj krytí této transakce.

Jiří Šmejc, předseda představenstva MEF Holding: Tuto transakci bude MEF Holding financovat výhradně z vlastních zdrojů, protože jeho konsolidované výsledky mu každoročně umožní z vlastních zdrojů splácet splátky, které jsou dohodnuty, ve všech kontraktech, které byly dojednány.

Jaroslav Plesl, vedoucí ekonomické rubriky Lidových novin: Pane Železný, vy jste vždycky tvrdil, že máte aktiva, která stačí na pokrytí té pohledávky. Proč zkrátka nezaměníte ta aktiva za cash a nezaplatíte to najednou, jednorázově a definitivně?

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: Podnikatelská úvaha je samozřejmě věcí podnikatele, která aktiva užije jakým způsobem. Je to nabídka druhé straně, nechť jí zváží.

Jaroslav Plesl, vedoucí ekonomické rubriky Lidových novin: To znamená, že vám se prostě nechce proměnit aktiva na hotovost a zaplatit najednou?

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: To je reálná transakce.

Jaroslav Plesl, vedoucí ekonomické rubriky Lidových novin: A platí tedy to, co jste řekl před chvílí, že CME dostane celkovou částku až za čtyři roky?

Jiří Šmejc, předseda představenstva MEF Holding: Já ještě bych k tomu rád řekl jinou věc. Tam vůbec nikde není psáno, že oni musí čekat čtyři roky. Myslím si, že ten kontrakt je dostatečně bonitní, aby ho za nějaký diskont, který uváží…

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: … prodali.

Jiří Šmejc, předseda představenstva MEF Holding: … pro který je tam prostor, a pan Železný jasně řekl, že je připraven ten diskont poskytnout, tuto pohledávku prodali bance a inkasovali peníze okamžitě.

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: Doufám, že tuto část závěrečnou také použijete, pane Plesle.

Jaroslav Plesl, vedoucí ekonomické rubriky Lidových novin: Já nevím, jestli to použiji, pane Železný. To je jako vaše televize.

Martin Chalupský, tiskový mluvčí CET 21: Dámy a pánové, děkujeme za pozornost.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .