ČRo 1 – Radiožurnál má Žurnalistické zásady

radiotv22Nejposlouchanější veřejnoprávní stanice Českého rozhlasu má od konce srpna Žurnalistické zásady, které jsou závazné pro všechny redaktory ČRo 1 – Radiožurnálu. Tyto zásady tak doplňují základní dokumenty jako jsou Statut ČRo a Zásady ČRo.

Vytvoření těchto Žurnalistických zásad ČRo 1 – Radiožurnálu iniciovali tehdejší šéfredaktor a dnešní ředitel stanice Alexandr Pícha a vedoucí Redakce publicistiky Jan Pokorný na základě svobodné redakční úvahy. Prvotní základ materiálu sestavil na základě jejich zadání publicista Karel Hvížďala. Vycházel z žurnalistických norem ve světě a z tehdejších dílčích žurnalistických pravidel ČRo 1 – Radiožurnálu.

Materiál přepracoval podle podmínek vysílání ČRo 1 – Radiožurnálu Alexandr Pícha a doplnil ho o další body a formulace. V roce 2002 byl předán k diskusi redaktorům ČRo 1 – Radiožurnálu. Poté byl dokument předán k oponentuře Milanu Šmídovi z FSV UK, šéfredaktorovi slovenské Pravdy Petru Šabatovi a Václavu Moravcovi z české redakce BBC.

Po ročních zkušenostech z praxe ředitel ČRo 1 Žurnalistické zásady ČRo 1 – Radiožurnálu dále doplnil a předal k právnímu posouzení. Po dopracování připomínek byly 20. srpna 2003 Žurnalistické zásady ČRo 1 schváleny na poradě vedení ČRo 1 – Radiožurnálu.

Stručné představení Žurnalistických zásad ČRo 1

Úvod patří základním informacím o stanici.

Mimo jiné definuje ČRo 1 – Radiožurnál jako zpravodajsko-publicistickou stanici, která informuje veřejnost o všech důležitých událostech a dění v Česku i v zahraničí. A zprostředkovává hlavní názorová stanoviska ke všem otázkám, které jsou významné pro život společnosti jako celku, ale i pro životy jednotlivců.

ČRo 1 – Radiožurnál má vůči posluchačům povinnost ptát se na činy vlády, parlamentu, prezidenta, ale i ostatních veřejných i soukromých osob a institucí, vyvolávat diskusi o rozhodnutí volených i nevolených veřejných zástupců a dávat prostor většinovým, menšinovým i nepopulárním názorům. ČRo 1 – Radiožurnál reaguje na podněty posluchačů a přináší zpravodajství a publicistiku přístupnou a srozumitelnou formou.

Stanice nese odpovědnost za obsah všech programů, které vysílá. Nesmí být ovlivňován jednotlivci či skupinami se zvláštním postavením ve společnosti. Vůči všem vlivným institucím, organizacím, skupinám a jednotlivcům si zachovává korektní odstup.

První část dokumentu se zabývá původním zpravodajstvím ČRo 1 – Radiožurnálu.

Stanice zakládá své vysílání na autentických zprávách a zvukových materiálech svých redaktorů, kteří při získávání a zpracování zpráv dbají na dodržování profesionálních a etických zásad. Pokud má ČRo 1 – Radiožurnál o události a dění k dispozici zprávy vlastních redaktorů, použije je namísto informací z agenturních servisů a jiných médií.

Redaktor ČRo 1 – Radiožurnálu (dále jen redaktor) při získávání informací využívá všech dostupných důvěryhodných zdrojů, které jsou v daném čase k dispozici. Redaktor respektuje pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro něj může mít. Dbá na odlišování faktů od osobních názorů; nepřipustí, aby domněnka byla vydávána za skutečnost a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých údajů. Redaktor zveřejňuje jen pravdivé, věcně správné a přesné informace. Před zveřejněním vždy každou zprávu ověří ze všech, nejméně však ze dvou důvěryhodných na sobě nezávislých zdrojů, jejichž původ je znám. A nakonec: Redaktor nese osobní odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály.

Celkově lze vše shrnout pod pojmy: vyváženost, přesnost, objektivita, věcnost, transparentnost, serióznost a profesionalita.

Dalším dílčím bodem je uvádění zdrojů, nejmenovaný a utajovaný zdroj.

Zde je definováno, že redaktor vždy použije zdroj, od kterého informaci získal. Výjimkou jsou agenturní zprávy, pokud daný příspěvek není vázán exkluzivitou. Redaktor použije ve vysílání tzv. nejmenovaný zdroj jen tehdy, když všechny otevřené zdroje selhaly. Vždy při tom výslovně uvede, že jde o nejmenovaný zdroj a v rámci možností uvede jeho co nejbližší charakteristiku. Pokud si zdroj informací přeje zůstat utajen, redaktor je povinen závazek v souladu se zákonem dodržet, i kdyby mu z toho měly vzniknout potíže. Redaktor sdělí, kdo je utajovaným zdrojem informací, jen vedoucímu, který odvysílání zprávy schvaluje.

Bod Svědectví dětí a mladistvých se zabývá problémem využívání dětí a mladistvých ve zpravodajských a publicistických pořadech, zejména pak jejich svědectví týkající se tragických nebo kriminálních událostí. Redaktor musí dbát zejména na to, aby nešetrným jednáním nezpůsobil jakoukoliv psychickou újmu respondenta.

Ve vysílání se i často objevují zprávy o násilných činech a střetech, terorizmu a ozbrojených konfliktech.

Redaktor, který nahrává nebo vysílá během šarvátek nebo nepokojů, dbá na to, aby jeho přítomnost nevyprovokovávala eskalaci násilí. Je řádně označen výrazným nápisem TISK, PRESS s výjimkou situací, ve kterých by ho toto označení mohlo ohrozit.

Redaktor zároveň musí dbát na to, aby nebyl zneužit nebo manipulován teroristy či osobami, které zajaly rukojmí, pro jejich vlastní účely. Přímé rozhovory s teroristy povoluje výhradně šéfredaktor, a to pouze po konzultaci s ředitelem. Bez výslovného svolení šéfredaktora se nesmí ve vysílání objevit žádné prohlášení či rozhovor s teroristy.

Bod Očité svědectví, výzkumy veřejného mínění a ankety popisuje, že zdrojem objektivního zpravodajství je osobní svědectví. V ideálním případě se zpravodajství o události skládá z vyváženého svědectví aktérů událostí, nezávislých svědků a osobního svědectví redaktora.

Informace o postojích populace nebo její určené části lze uvádět pouze na základě kvalifikovaně provedeného reprezentativního průzkumu veřejného mínění. Výběr respondentů musí být kvótní, neboli musí v kategoriích věku, vzdělání, profese, velikosti sídla atd. odpovídat struktuře populace nebo její určené části.

Druhým bodem Žurnalistických zásad ČRo 1 – Radiožurnálu je problematika přípravy a programu vysílání.

V bodu Editace a další úpravy příspěvků a pořadů se mj. píše: Všechny nahrávky používané ve vysílání ČRo 1 – Radiožurnálu musejí pravdivě vyjadřovat realitu, nesmějí být editovány tak, aby se změnil či zkreslil význam a kontext sdělení. Z nahraného materiálu se zásadně nesmějí sestavovat věty, které vypovídající neřekl.

Součástí zpravodajských a publicistických příspěvků a pořadů mohou být pouze autentické nahrávky a zvukové kulisy pořízené v místě události nebo reportáže apod. Je nepřípustné zařazovat do takových příspěvků v jiném čase a na jiném místě pořízené a umělé nebo významově upravené zvukové záznamy a kulisy.

Redaktor je povinen si po dobu 30 dnů od prvního odvysílání příspěvku archivovat needitovaný (nesestříhaný) zpravodajský materiál, zejména pokud se týká kontroverzních situací (investigativní žurnalistika, příspěvky o nezákonném jednání, soudních kauzách, politických sporech apod.).

Bod Objektivita a vyváženost příspěvků a pořadů definuje, že objektivní informace nezavádí a nefalšuje, tedy nezamlčuje a nezkresluje. Redaktor nechá v každém příspěvku zaznít všechny relevantní rozdílné názory, postoje i úhly pohledu. Pokud se nepodaří sehnat vyjádření protistrany, vždy tuto informaci musí oznámit.

Ve vyvážené informaci musejí být zastoupeny relevantní zájmy celostátní, místní, stranické, národnostní, náboženské a zájmy dalších skupin občanů, které mají k popisované události vztah. Citace názorů zainteresovaných stran nejsou uváděny jen mechanicky, ale tak, aby rozvíjely informační hodnotu, pravdivost a přesnost zprávy.

Redakce ČRo 1 – Radiožurnálu podle své specializace v dlouhodobém kontextu plánují a vysílají pořady tak, aby v nich byly zohledněny odpovídající zájmy a názory všech skupin, ať jde o socioprofesní, stranické, věkové a další relevantní skupiny ve společnosti. Před volbami ČRo 1 – Radiožurnál přijímá zvláštní časově určená pravidla vyváženosti vysílání.

V bodu Chybné a nepravdivé údaje ve vysílání se píše, že pokud redaktor zjistí chybu při přípravě, upozorní na ni autora nebo pracovníka, který jí může zabránit nebo ji může napravit. Pokud zjistí, že byla odvysílána informace nepravdivá či nepřesná, informuje okamžitě editora nebo jeho zástupce, který rozhodne o formě opravy.

Samostatný bod se věnuje rozhovoru.

Redaktor nemusí předkládat účastníkovi rozhovoru otázky předem, aby nebyl při vedení interview omezen. Zpovídanému představiteli může sdělit tematické okruhy rozhovoru, aby se mohl připravit. Respondentovi také sdělí, jakým předpokládaným způsobem bude rozhovor ve vysílání využit.
Redaktor je na rozhovor vždy dobře připraven; musí být schopen rozpoznat vyhýbavé a zavádějící odpovědi a reagovat na ně.

Redaktor má právo odmítnout požadavek dodatečné autorizace rozhovoru.

Dalším dílčím bodem je Postavení zpráv a komentářů a adresnost sdělení.
ČRo 1 – Radiožurnál přísně odděluje zpravodajství od komentářů, poznámek, glos, fejetonů a dalších publicistických žánrů. Ve zpravodajské části vysílání redaktor uvádí pouze fakta a nesmí se odchylovat věcně od pravdy ani v komentáři.

ČRo 1 – Radiožurnál nevysílá vlastní stanoviska a články typu „editorial“ ani názorové komentáře vlastních redaktorů k politickým tématům.

Bod Diskusní pořady obsahuje následující: Redaktor je povinen do diskusního pořadu pozvat vždy zástupce relevantních protichůdných stran diskutovaného sporu nebo tématu. Pokud jedna strana odmítá, musí se redaktor pokusit najít někoho, kdo zastává podobné názory. V případě, že se nepodaří takovou osobu sehnat, diskusi zruší. Pokud se jedna strana nepředpokládaně nedostaví do živého vysílání, redaktor to v úvodu oznámí a názory chybějící strany cituje sám.

Hosty a témata si zásadně vybírá ČRo 1 – Radiožurnál, a to na základě nezávislé redakční úvahy. V případě, že host předem odmítá odpovídat na důležité dotazy, do pořadu není pozván.
Další bod Telefonáty a vstupy jiných účastníků do vysílání se zabývá telefonickými dotazy a ohlasy posluchačů.

Redaktor ctí názor posluchače a nepře se s ním, protože řadový posluchač nemusí být profesionál ve veřejné komunikaci. Z trapných situací vychází redaktor s taktem. Pokud má nezkušený posluchač trému a problém s formulací otázky, čehož by účastník diskuse ve studiu mohl zneužít, redaktor mu pomůže otázku zformulovat.

ČRo 1 – Radiožurnál zodpovídá za vše, co je odvysíláno, ať to sdělují redaktoři nebo telefonující posluchači. Redaktor vyzve posluchače, aby se představovali. Mimo čas vymezený pro telefonující posluchače nesmí redaktor, režisér, technik ani žádný jiný pracovník umožnit bez vědomí editora vstup do vysílání žádné osobě ani jakkoliv významnému představiteli.

Živé telefonáty, ale i živé vysílání ze studia se může vždy někdo pokusit zneužít k urážce nebo hlásání nezákonných projevů. Redaktor je v živém vysílání povinen okamžitě přerušit telefonát posluchače nebo vstup jakéhokoliv účastníka, pokud by nabádal ke zločinu, pronesl rasistický či jinak xenofobní nebo vulgární výrok, urážku, skrytou či otevřenou reklamu. Redaktor ihned věcně bez emocí vysvětlí, proč účastníkovi odebral slovo, výslovně se od takových projevů distancuje a sdělí, že jsou ve vysílání ČRo 1 – Radiožurnálu nepřípustné.

Třetím hlavním bodem Žurnalistických zásad ČRo 1 je Jednání redaktora ČRo 1 – Radiožurnálu a čtvrtým bodem Zodpovědnost za dodržování Žurnalistických zásad ČRo 1.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .