Vrchní soud zrušil návrh na konkurs Radia Euro K

radiotv22Boj o zachování Radia Euro K byl zřejmě doveden do zdárného konce. JUDr. Jiří Kareta coby předseda senátu Vrchního soudu v Praze (VS) ve svém usnesení totiž praví, že „Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (KS) ze dne 9. února 2000 se ve výroku o prohlášení konkursu zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení“. Z úplného znění odůvodnění usnesení VS, jehož kopii mám k dispozici, se dočteme i další zajímavé věci, přestože výše uvedená je ta nejdůležitější. Radio Euro K vydalo k této události vlastní tiskovou zprávu:

Odvolací soud zrušil prohlášení konkurzu na Radio Euro K, spol.s.r.o.

Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 31.3.2000 zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9.2.2000, kterým byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti Radio Euro K, spol. s.r.o. Usnesení Vrchního soudu již nabylo právní moci.

Společnost Radio Euro K, spol.s.r.o. je držitelem licence k provozování rozhlasového vysílání rádia Euro K. Podle slov jednatelky společnosti M. Kosové bylo po celou dobu prohlášení konkurzu zajištěno vysílání rádia Euro K v původní kvalitě a rozsahu a v souladu s licenčními podmínkami. Společnost Radio Euro K, spol.s.r.o. současně plně dostála a i nadále dostojí všem svým ekonomickým závazkům.

„Vedení společnosti Radio Euro K bylo od samého počátku přesvědčeno o neodůvodněnosti konkursu. Důkazem této víry jsou nepochybně i připravené letní novinky pro všechny posluchače a klienty rádia Euro K. Chceme alespoň touto cestou poděkovat všem svým příznivcům, kteří po tuto pro nás nelehkou dobu, stáli při nás a vyjadřovali nám svoji podporu“, říká M.Kosová.

V Liberci dne 18.4. 2000

Pro ty z vás, které zajímá celý příběh od samého začátku připomínám, že o kauze prohlášení konkursu na liberecké Radio Euro K jsme informovali jako první a to v článku Liberecké Euro K ve finančních problémech. Již tehdy jsme předpovídali lítý boj mezi radiem jako takovým a navrhovateli konkursu.
Kdo vlastně navrhuje prohlášení konkursu? Jsou to především společnosti Page s.r.o. a Prelux s.r.o. Dále pak bývalá moderátorka Radia Euro K, Martina Holoubková a Jürgen Sýkora. Postavou, která však spojuje všechny navrhovatele, je Jiří Pavelka, který v období mezi 26. 5. 1993 a 29. 4. 1996 vystupoval jako jeden ze dvou jednatelů Radia, avšak Nejvyšší soud v soudním sporu rozhodl, že byl do Obchodního rejstříku zapsán jako jednatel společnosti neoprávněně a tudíž jeho rozhodnutí a kroky z pozice jednatele Radia jsou právně přinejmenším napadnutelné a problematické. Pro dokreslení jen podotkněme, že Jiří Pavelka má – coby fyzická osoba – velmi těsné vazby se společností Page, kde je jediným jednatelem.
Radio jako takové zastupuje především držitelka licence a jediná jednatelka společnosti, Mirka Kosová. Nemalé peníze již do něho investovala i domovská síť MMS, proto se i ona snaží seč může, aby její severočeská investice nepřišla nazmar. Vzhledem k tomu, že do konce platnosti licence na vysílání Euro K zbývá nějakých 18 měsíců, není nyní zrovna nejvhodnější doba dráždit RRTV spory podobného typu. Nejdéle do 9. října 2001 se totiž RRTV musí rozhodnout, zda licenci na kmitočet 97.1 MHz (1 kW) znovu přidělí tomuto libereckému radiu nebo zda by bylo lepší přidělit ho někomu úplně jinému. S těmito okolnostmi zřejmě kalkulovali i ti, kteří návrh na konkurs předkládali.
A jaká je tedy situace teď? Radio se proti únorovému rozhodnutí ústeckého soudu odvolalo k Vrchnímu soudu v Praze s tím, že je schopno plnit své závazky, že navrhovatelé nedoložili své pohledávky a neuvedli okolnosti osvědčující odpůrcův úpadek. Z odvolání dále vyplývá, že většina pohledávek vlastně neexistuje, neboť jsou adresovány neexistujícímu subjektu, který si KS podle všeho zaměnil s Radiem Euro K. s.r.o. Dále bylo v odvolání zpochybněno právní zastoupení tří z pěti údajných věřitelů. Ti jsou totiž zastoupeni JUDr. Šmídkem, který v minulosti zastupoval odpůrce, tedy samotné Radio Euro K. Z tohoto titulu se JUDr. Šmídek mohl dozvědět o různých skutečnostech, které mohly být prospěšné při sepisování návrhu na konkurs.
A co na to Vrchní soud v Praze? Prokázání výše uvedených skutečností vedlo VS k rozhodnutí zrušit usnesení ústeckého KS a vrátit mu celou věc k dalšímu projednávání. VS dále uvádí, že z odůvodnění rozhodnutí soudu prvního stupně, kterému předsedal JUDr. Jiří Vrkoč, „…není zřejmé, na základě čeho dospěl k závěru, že podmínky pro prohlášení konkursu jsou splněny. Rovněž tak nebyla respektována zásada rovnosti účastníků řízení.“ Pokud jde o pohledávky fyzických osob M. Holoubkové, J. Pavelky a J. Sýkory, z obsahu usnesení KS v Ústí n. L. „…nelze než zjistit, že by se mělo jednat o nároky zaměstnanců odpůrce, aniž by však bylo zřejmé, z čeho se tyto sestávají, kdy vznikly a kdy se staly splatnými.“ K námitce ohledně právního zastoupení JUDr. Šmídkem Vrchní soud uvádí, že „pokud by se tato ukázala pravdivou, zakládala by samozřejmě možnost případného kárného postihu Advokátní komorou, jejímž je jmenovaný členem …“. V úplném závěru odůvodnění Vrchní soud zmiňuje fakt, že výrok KS o „prodloužení trvání konkursu na dobu neurčitou nemá oporu v zákoně o konkursu a vyrovnání.“ (!!)
Závěrem lze tedy konstatovat, že Vrchní soud prozatím sejmul z Radia Euro K cejch nesolventní a krachující firmy. To tak může nerušeně pokračovat ve své podnikatelské činnosti. Některé nároky věřitelů byly zpochybněny, jiné prohlášeny jako zcela neoprávněné a věc byla vrácena k dalšímu projednávání ke KS v Ústí nad Labem. Věřme, že JUDr. Vrkoč či kdokoliv jiný, kdo bude v případě konkursu na liberecké Radio Euro K rozhodovat, bude mnohem pečlivěji hodnotit a vážit argumenty, informace a důkazy, které mu obě strany sporu poskytnou a že se tak napříště nebude rozhodovat o neexistujících pohledávkách nebo že nebudou vyřčena rozhodnutí, která nemají oporu v zákoně, jako se tomu podle všeho stalo 9. února 2000.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .