Radio Brno Valc podalo stížnost na Radio Petrov

radiotv22Věc: Žádost o zahájení správního řízení ve smyslu § 63 zák. č. 231/2001 Sb. Technický prostředek Brno, 103,4 MHz/1 kW, rozhlasová stanice Rádio PETROV

Naše obchodní společnost s obchodní firmou Radio Brno VALC, spol. s r.o. je účastníkem řízení na technický prostředek Brno 103,4 MHz/1 kW, t.č. ve stádiu soudního přezkumu Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2001 u Městského soudu v Praze.

Naše společnost považuje přijatá Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2001, týkající se technického prostředku Brno 103,4 MHz/1 kW, kterým byla zamítnuta žádost společnosti Radio Brno VALC, spol. s r.o , a na straně druhé, kterým byla přidělena licence na zmíněný technický prostředek společnosti PS KŘÍDLA, s.r.o. od 1. ledna 2002 na šest let, za nezákonná a způsobilá způsobit vážnou újmu naší společnosti. Zmíněná Rozhodnutí ze dne 12. června 2001 jsou taktéž absolutně neplatná, neboť byla přijata způsobem, který se příčí dobrým mravům.

Přes výše uvedené zahájila společnost PS KŘÍDLA, s.r.o. vysílání na technickém prostředku Brno 103,4 MHz/1 kW dnem 1. ledna 2002 s názvem produktu – stanice Rádio PETROV. Radio Brno VALC, spol. s r.o. namítá a tvrdí, že společnost PS KŘÍDLA, s.r.o. (stanice Rádio PETROV) hrubým způsobem porušila a dále soustavně porušuje zákon č. 231/2001 Sb.

Hrubé porušení spatřujeme v tom, že provozovatel vysílání PS KŘÍDLA, s.r.o. dosáhl udělení licence pro technický prostředek Brno 103,4 MHz/1 kW od 1. ledna 2002 na šest let na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti o licenci včetně nepravdivých údajů uvedených při veřejném slyšení, které se uskutečnilo v sídle Rady dne 26.4.2001.

Důkaz: žádost žadatele PS KŘÍDLA, s.r.o. v licenčním řízení Brno 103,4 Mhz/1 kW, spis Rady stenografický záznam i veřejného slyšení žadatele PS KŘÍDLA, s.r.o.ze dne 26.4.2001 audiovizuální záznam z veřejného slyšení žadatele PS KŘÍDLA, s.r.o. ze dne 26.4.2001 přiložený CD-ROM Zákon nezná institut zkušebního vysílání, jak jej nyní na technickém prostředku Brno 103,4 MHz/1 kW prezentuje společnost PS KŘÍDLA, s.r.o., resp. stanice Rádio PETROV. Společnost PS KŘÍDLA, s.r.o. dosáhla právní moci předmětné licence datem 29. června 2001 (byť způsobem, který naše společnost napadla); měla tudíž více jak 180ti denní lhůtu (nota bene po 10 leté praxi soukromého vysílání v této zemi) k tomu, aby odborně, kvalifikovaně a profesionálně připravila takový program, který prezentovala při licenčních řízeních, a to beze zbytku.

To, co stanice Rádio PETROV od 1. ledna 2002 doposud předvádí na technickém prostředku Brno 103,4 MHz/1 kW se nedá nijak jinak nezvat, než rozhlasovým „paskvilem“. Společnost PS KŘÍDLA, s.r.o. prezentuje pouze neuspořádaný hudební formát bez ladu a skladu“; tento proud hudby je čas od času přerušen prohlášením, že posluchači mají možnost poslouchat zkušební vysílání Rádia PETROV. Po 20. lednu se objevily krátké moderované vstupy v odpoledních a večerních hodinách moderátorky Nadi Jandové, jejichž informační hodnota je velmi nízká, v zásadě je komentována pouze hudba, která následuje, popř. interpret. Stanice Rádio PETROV taktéž až od 20. ledna prezentuje další mluvené slovo jedinou zprávařkou Lubomírou Ponížilovou pouze v ranních hodinách, kdy ve stopáži cca 2 – 3 min. prezentuje zprávy z „Brněnska“, které jsou evidentně neprofesionální a nepostihující zpravodajskou realitu v oblasti pokryté signálem. K tomuto stavu se kriticky vyjádřila regionální média, např. ROVNOST ze dne 16. ledna 2002 v článku „Petrov vysílá stále jen napůl“, taktéž speciální odborný týdeník na problematiku médií s názvem „Media a Marketing“ ze dne 21. až 27.1.2002 v článku „Nová rádia se teprve hledají“, taktéž brněnská posluchačská veřejnost. Důkaz: články shora uvedené v deníku ROVNOST a týdeníku M&M článek idnes „Rádio Petrov už vysílá“ včetně diskuse záznamy vysílání stanice Rádio PETROV od 1. ledna 2002 do 24. ledna 2002 Ž á d á m e , aby Rada z tohoto našeho podnětu neprodleně zajistila záznamy vysílání stanice Rádio PETROV za období od 1. ledna 2002, podrobila tyto záznamy přezkoumání za účelem prokázání tvrzení naší společnosti, že společnost PS KŘÍDLA, s.r.o. nevysílá program – a to ani zdánlivě, ke kterému se v licenčních řízeních zavázala a na základě kterého se stala vítězem výběrového řízení z 18ti uchazečů, kde převážná většina z nich včetně stanice Radio Brno VALC měla letité profesionální zkušenosti s rozhlasovým vysíláním, s plněním mediálního zákona, licenčních podmínek a zejména programu stanice.

Naše společnost s obchodní firmou Radio Brno VALC, spol. s r.o. t v r d í , že společnost PS KŘÍDLA, s.r.o. uvedla v licenčním řízení o technický prostředek Brno 103,4 MHz/1 kW pro období od 1. ledna 2002 na šest let záměrně nepravdivé informace, uvedla v omyl členy správního orgánu Rady, další účastníky tohoto licenčního řízení jakožto i další, kterým svědčí právem chráněný zájem na tom, co se bude v Brně vysílat (brněnští posluchači).

Tímto postupem společnost PS KŘÍDLA, s.r.o. beze zbytku naplnila všechny předpoklady dle § 63 odst. 1. písm. a) zák. č. 231/2001 Sb. o odnětí přidělené licence.

Ž á d á m e tímto, aby Rada se společností PS KŘÍDLA, s.r.o. z a h á j i I a správní řízení ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb., § 63 0 odnětí udělené licence pro technický prostředek Brno 103,4 MHz/1 kW přidělené pro období od 1. ledna 2002 na 6 let, a ve správním řízení rozhodla tak, že se společnosti PS KŘÍDLA, s.r.o. přidělená licence odnímá.

Vox populi brněnské veřejnosti je možno nalézt na stránkách www.idnes.cz k tématice Rádio PETROV, dále téže tématice např. na www.rrtv.cz nebo www.radiotv.cz.

K prokázání našich tvrzení odkazujeme, jak shora již v důkazech uvedeno, na celou spisovou dokumentaci licenčního řízení na technický prostředek Brno 103,4 MHz/1 kW účastníka PS KRÍDLA, s.r.o., dále na veřejnou prezentaci programu stanice Rádio PETROV ze dne 26. dubna 2001, dále na kontinuální záznam vysílání stanice Rádio PETROV od 1. ledna 2002 doposud.

Důkazy: jak shora

Naše společnost správní orgán Rady žádá, aby o této naší žádosti v souladu se zákonem bylo rozhodnuto v samostatném správním řízení, a to bez zbytečného odkladu.

V úctě

Ing. Zdeněk V a I c, CSc. jednatel společnosti
Přílohy: důkazy jak shora, CD-ROM

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .