Jedno rozhlasové vítězství

radiotv22Květnová stížnost, kterou podala Radě pro reklamu (RPR) Asociace provozovatelů soukromého vysílání
(APSV), na reklamu na vizuál „Poslouchám Hendrixe, na rádio kašlu…“ zadavatele Unie vydavatelů denního tisku (UVDT), jíž společně s jinými inzeráty na podporu tiskové inzerce připravila agentura Young & Rubicam, byla shledána za odpodstatněnou.
Arbitrážní komise RPR na svém zasedání 8. června rozhodla, že předmětný inzerát je v rozporu s Kodexem
reklamy, kapitola III. bod 3.1.: „Reklama nesmí útočit na jiné produkty, inzerenty nebo reklamy a nesmí se snažit tyto výrobky, inzerenty či reklamy diskreditovat, a to ani přímo ani nepřímo.“ Vizuál inzerátu zachycuje sedícího muž vedle kazetového magnetofonu. Název inzerátu je doplněn textem
a headlinem „Využijte sílu tisku. Tisková reklama funguje“. Stěžovatel považuje tento inzerát za neetický a je přesvědčen, že se jedná o zavádějící pokus srovnat účinnost tiskové a rozhlasové reklamy.
Podle názoru Michala Zelenky, prezidenta APSV by zejména v tomto období masivní regulace médií a komerční komunikace státem nemělo docházet k válce mezi jednotlivými reklamními nosiči. Je přitom nasnadě, že každé médium usiluje o zlepšení svého postavení na trhu a o získání většího objemu reklamních investic. Každá kampaň by však měla respektovat určitou míru reklamní etiky.
Reklama byla Arbitrážní komisí RPR po prošetření obou stran prohlášena za závadnou. Zadavatel ve svém vyjádření kromě jiného uvedl, že UVDT dělá tiskovou kampaň na podporu inzerce již čtvrtý rok s významnými reklamními agenturami. Hlavní cíl kampaní je upozornit zadavatele na tisk a na přednosti tiskové reklamy. Podle zadavatele není tato kampaň neetická ani konfrontační ve stylu „přidejte tisku, vezměte ostatním“. O válce mezi médii je podle zadavatele zbytečné mluvit. Zadavatel dále věří, že o principy masivní regulace médií a komerční komunikace (nebo snaha o zavedení těchto principů) nebudou prosazovány jako samoregulační.
Arbitrážní komise přihlédla ve svém rozhodnutí i ke starším kampaním, připravovaným pro UVDT reklamní agenturou Leo Burnett Advertising. Na základě toho dospěla k názoru, že z minulých kampaní bylo jasně patrno pozitivní vymezení tisku vůči jiným médiím. Naopak nová reklamní kampaň, připravená reklamní agenturou Young @ Rubicam Praha vyzdvihuje jedno médium (tisk) na úkor diskreditace média jiného (rádia a další média, vůči nimž stížnosti nesměřovaly – TV, kina). Navíc tato kampaň byla podle názoru Arbitrážní komise takto i míněna.
Zadavateli reklamy bylo proto Arbitrážní komisí doporučeno, aby zamezil dalšímu šíření této
neetické reklamy a to ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Juraj Podkonický,
výkonný předseda RPR uvedl, že Arbitrážní komise nechce a nebude zavádět principy masivní regulace
médií a komerční komunikace prostřednictvím samoregulace, jak to uvádí zadavatel ve svém vyjádření,
nicméně pokud je reklama v rozporu s Kodexem reklamy, musí Arbitrážní komise přijmout adekvátní
opatření a doporučit stažení takovéto reklamy. Toto však nelze považovat za regulaci a Arbitrážní
komise pevně věří, že toto rozhodnutí nebude ze strany UVDT takto chápáno.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .