Výzva Radia Limonádový Joe k zahájení správního řízení s Max Loyd s.r.o.

Naše společnost již před časem upozornila Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, že na uvedené frekvenci 89FM je novým provozovatelem vysílán naprosto odlišný program než ten, který byl prezentován při licenčním řízení …Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

úřad Rady, všem členům Rady na vědomí

V Praze dne 16. 6. 2005

Ve věci:

1) Podnět k zahájení správního řízení o udělení pokuty za opakované a nepřetržité porušování § 60 odst. 5) zák. 231/2001 Sb.

2) Podnět k zahájení správního řízení o odnětí licence ve smyslu § 63 odst. (1) písm. a) a písm c).

Společnost dada media s.r.o. /Rádio Limonádový JOE/ podala žalobu proti rozhodnutí Rady ze dne 7.7.2004 č.j. Ru/108/04, kterým byla udělena licence spol. MAX LOYD s.r.o., na projekt Rádio INFO. Dne 28.1.2005 nabyl právní moci Rozsudek jménem republiky č.j. 5 Ca 153/2004-86, který dal žalobě naší společnosti zcela za pravdu a kterým se zrušuje Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 7.7.2004 č.j. Ru/108/04 o udělení licence spol. MAX LOYD s.r.o., a to ve výroku č.I. a ve výroku č.II. bodě 2. Téhož dne rovněž pozbyla platnost licence k vysílání a spol. MAX LOYD s.r.o. byla povinna dne 28.1.2005 své vysílání ukončit. /Jako účastník řízení totiž obdržela dne 28.1.2005 předmětný rozsudek soudu i spol. MAX LOYD s.r.o./

I.

Po datu 28.1.2005 – tedy poté, co nabyl právní moci Rozsudek, který zrušil rozhodnutí Rady a tím zrušil i licenci k vysílání však spol. MAX LOYD, s.r.o. stále na frekvenci 89 FM v centru hl. města Prahy provozovala své rozhlasové vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání následně zahájila s provozovatelem neoprávněného vysílání řízení o udělení pokuty a na svém 11. zasedání ve dnech 31. května – 2. června 2005 rozhodla o udělení pokuty ve výši 100 tis. Kč společnosti MAX LOYD s.r.o. za toto pirátské vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání však již dále žádným způsobem nezajistila, aby k porušování zákona ze strany této společnosti i nadále nedocházelo. Naopak, Rada zcela paradoxně, této společnosti, která takto závažným způsobem a dlouhodobě porušovala zákon, dokonce opětovně přidělila jinou licenci! Rozhodnutí Rady o této „nové“ licenci však doposud nenabylo právní moci a nelze tudíž na jejím základě provozovat žádné vysílání. Přesto všechno však spol. MAX LOYD s.r.o. Michela Fleischmanna dále i po udělení pokuty, bez přerušení provozuje své pirátské vysílání. Děje se tak do dnešního dne a v souhrnu jde o dobu téměř 5 měsíců nepřetržitého pirátského vysílání.

Na základě výše uvedených skutečností dáváme proto Radě podnět k zahájení správního řízení ve smyslu § 60 odst. 5 zák. 231 Sb. o udělení pokuty provozovateli uvedeného vysílání, a to za opakované, velmi závažné porušování § 60 odst. 5) zák. 231/2001 Sb., ve smyslu Správního řádu, v zákonné úpravě od 1.1.2005. Považujeme za samozřejmé, že pokuta při takto závažném, opakovaném a úmyslném porušování zákona by měla být v takové výši, aby další případné provozovatele pirátského vysílání minimálně odradila od podobného chování v budoucnosti.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání sama ve své tiskové zprávě ze dne 2.6.2005 konstatovala, že ona sama je bez jakýchkoli pochyb v tom, že spol. MAX LOYD, s.r.o. provozuje své vysílání bez platné licence vědomě. Vzhledem k tomu, že uvedené vysílání provozuje jménem spol. MAX LOYD, s.r.o. pan Michel Fleischmann, který je považován za osobou minimálně dobře znalou zákonů v oblasti rozhlasového vysílání, lze rovněž zcela vyloučit, že by uvedené vysílání provozovala tato společnost v důsledku neznalosti zákona. Jedná se tak o zřejmé, vědomé, opakované a úmyslné a přitom zároveň velmi závažné porušování § 60 odst. 5) zák. 231/2001 Sb. a o naprosté ignorování zákonů této republiky.

II.

Naše společnost již před časem upozornila Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, že na uvedené frekvenci 89FM je novým provozovatelem vysílán naprosto odlišný program než ten, který byl prezentován při licenčním řízení a na základě kterého údajně Rada rozhodla jako o nejlepším projektu ve smyslu § 17 odst. (1) zák. 231/2001 Sb. o udělení licence. V skutečnosti jde však o program s téměř 100% hudební složkou vysílání a jen s občasným výskytem naprosto amatérského, bezobsažného a povrchního mluveného slova. Kvalita moderování je neprofesionální a blíží se amatérismu z počátku 90. klet, z dob vzniku prvních privátních stanic v ČR. Dle našeho názoru, dochází k velmi závažnému, úmyslnému a opakovanému porušování licenčních podmínek provozovatelem MAX LOYD s.r.o. Resp. domníváme se, že může docházet rovněž k situaci, kdy uvedený žadatel získal licenci na základě uvedení nepravdivých informací, když tvrdil, že bude provozovat Pražské informační rádio a přitom okamžitě po zahájení vysílání počal provozovat hudební stanici, s naprosto jiným formátem i obsahem vysílání. Bohužel, dle našich nedobrých zkušeností lze předpokládat, že brzy tento provozovatel bude požadovat po Radě změnu svých licenčních podmínek.

Z uvedených důvodů dáváme proto Radě podnět k zahájení správního řízení o odnětí licence ve smyslu § 63 odst. (1) písm. a) a písm. c) provozovateli MAX LOYD s.r.o.

Důkazy:

  • vzorek monitoringu stanice INFO (březen 2005) vysílající na frekvenci 89FM Praha
  • Odkaz na záznamy z veřejných slyšení při licenčním řízení Rádia INFO M. Fleischmanna
  • Písemný projekt Rádia INFO
  • Licenční podmínky vydané k rozhodnutí rady o udělení licence č.j.Ru/108/04
  • K dispozici Radě předáme následně jako další důkaz kompletní monitoring vysílání této stanice za období 22.3.-16.6.2005.

S pozdravem

ing. Miroslav Pýcha

jednatel společnosti dada media s.r.o.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .