Stanovisko RRTV k žádosti BBC o změnu licenčních podmínek

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (a její Úřad – nadále jen Rada a Úřad) evidují po 12. zasedání Rady, které se konalo ve dnech 13. a 14. června 2006, řadu stížností, dotazů a výzev veřejnosti ve věci usnesení Rady, kterým zamítla žádost provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. o změnu licenčních podmínek.

Z rozhořčených dopisů posluchačů je zřejmé nepochopení usnesení Rady. Většina se domnívá, že program BBC musí přestat vysílat. Řada se domnívá, že Rada tomuto programu neprodloužila licenci. Několik posluchačů si usnesení vykládá jako odebrání licence. Téměř všechny napadají Radu pro její rozhodnutí pro nekompetentnost, neznalost, nezájem o blaho posluchačů a v několika málo případech také z korupce.

Vysvětlení strukturujeme podle následujícího schématu:

· Vysvětlení

1. Rozdíl mezi provozovatelem a programem

2. Licenční podmínky BBC Radiocom Praha s.r.o. (včetně vlastnické struktury)

3. Zrušení české redakce

4. Vysílání programu Rádio Česko

· Usnesení Rady a žádost

1. Žádost BBC

2. Usnesení Rady

3. Důvody neudělení souhlasu

4. Důsledky neudělení souhlasu

· Vaše dotazy

1. Je-li nejasný výklad zákona, měl by být vykládán ve prospěch posluchače…

2. Zachovejte celoplošnost programu BBC…

3. Nemáte právo zrušit BBB…

4. Neprodloužili jste licenci BBC…

5. Rozšiřte pokrytí BBC…

6. S lítostí budu vzpomínat na program Rádio Česko…

7. Zachraňte vysílání BBC…Podle BBC se učíme anglicky… Nerušte anglické vysílání…

· Vysvětlení (Vysílání je upraven zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání – dále jen zákon o vysílání)

1. Rozdíl mezi provozovatelem a programem

Provozovatelem rozhlasového vysílání je právnická nebo fyzická osoba, která sestavuje program, je odpovědná za jeho obsah a pod zvukovým označením, jež program nezaměnitelně identifikuje, tento program šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává šířit.

Programem je záměrné časové uspořádání jednotlivých rozhlasových pořadů a dalších částí vysílání a v rozhlasovém vysílání i toku programových prvků v rámci jednoho vysílaného programu.

2. Licenční podmínky BBC Radiocom Praha s.r.o.

Přesné znění licenčních podmínek je zveřejněné na webových stránkách Rady (Protože všechny dopisy byly doručeny elektronickou poštou, předpokládáme, že je ve Vašich možnostech přístup na internet.) Provozovatelem programu BBC v České republice je společnost s ručením omezeným – BBC Radiocom (Praha) s.r.o.

3. Zrušení české redakce

BBC World Service je zahraničním vysíláním BBC a je financováno z rozpočtu Ministerstva zahraničí Velké Británie. Vzhledem k tomu, že se ministerstvo rozhodlo spustit televizní vysílání v arabštině bez navýšení rozpočtu pro BBC World Service, došlo ke zrušení všech středo- a východoevropských redakcí BBC. Někde BBC přestalo vysílat úplně, někde přešlo na program v angličtině. V těchto případech se však jedná o vysílače v metropolích. Síť, která pokrývá značné území státu, mělo BBC k dispozici pouze v ČR. Zde také mělo BBC nejlepší odezvu mezi posluchači.

4. Vysílání programu Rádio Česko

Provozovatel má v licenčních podmínkách zahrnutý vlastní program BBC v češtině. Po zrušení české redakce nahradil provozovatel tuto svou povinnost přebíráním programu Českého rozhlasu – Rádio Česko, což je v rozporu s jeho licenčními podmínkami.

· Usnesení Rady a žádost

1. žádost BBC

Provozovatel má povinnost žádat předem Radu o souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci. V daném případě žádal provozovatel o udělení souhlasu k vysílání převzatého programu Rádio Česko jako součást programu BBC.

2. Usnesení Rady

Rada nevydala provozovateli BBC RADIOCOM (Praha), s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenčních podmínek, a to zařazení převzatého programu Rádio Česko do vysílání

3. Důvody neudělení souhlasu

Podrobné odůvodnění rozhodnutí je součástí jeho písemného vypracování. Hlavním důvodem pro neudělení souhlasu je především ta skutečnost, že licence (obecně) umožňuje provozovateli vysílat vlastní, původní program. Zcela v hrubých rysech (podrobný právnický rozbor obsahuje několik stránek) lze mít za to, že licence neumožňuje vysílat program, který je složený z programů převzatých. Rada při svém rozhodování pouze hodnotí, zda žádost je v souladu se zákonem a licenčními podmínkami. Většina členů Rady se přiklonila k právnímu výkladu podpořenému expertízami, že žádosti nelze vyhovět.

4. Důsledky neudělení souhlasu

Důsledkem rozhodnutí Rady je, že provozovatel musí hledat takové řešení své situace, aby bylo v  souladu nejenom s jeho licenčními podmínkami, ale také s platným zněním zákona o vysílání. Přestože provozovatel nyní porušuje zákon o vysílání, jakož i licenční podmínky, má dostatečný časový prostor, aby svou situaci vyřešil.

· Vaše námitky, připomínky a dotazy

1. Je-li nejasný výklad zákona, měl by být vykládán ve prospěch posluchače…

… Je-li nejasný výklad zákona, měl by být vykládán ve prospěch účastníka řízení. V případě BBC však Rada požadovanou změnu zamítla poměrem hlasů 9:2.

2. Zachovejte celoplošnost programu BBC…

…Máte-li na mysli, aby se nepřistoupilo k vysílání BBC v angličtině pouze v Praze, pak by takovou žádost musel podat BBC Radiocom. Rada o své újmě takové změny provádět nemůže.

3. Nemáte právo zrušit BBC…

… V právním státě se musejí všechny jeho orgány řídit zákonem. Naprostá většina členů Rady si přeje vysílání BBC zachovat, jsou mezi nimi lidé, kteří BBC poslouchají desítky let. Ovšem Rada současně nemůže vyhovět žádosti, která odporuje zákonu. Je především věcí společnosti BBC Radiocom, aby uspokojivě vyřešila situaci, která vznikla po zrušení české redakce.

4. Neprodloužili jste licenci BBC…

… Rada licenci prodloužila do roku 2012, ale v době, kdy ji prodlužovala, BBC ještě plnila své licenční podmínky. Nyní pouze zamítla návrh na jejich změnu.

5. Rozšiřte pokrytí BBC…

… To může Rada udělat pouze na základě žádosti provozovatele, tedy BBC.Takovou žádost Rada nedostala. Jednak je analogové vysílání drahé, jednak jsou prakticky všechny frekvence vyčerpané. Upozorňujeme současně, že BBC World Service v angličtině je dostupná v satelitním vysílání na celém území ČR a na krátkých vlnách.

6. S lítostí budu vzpomínat na program Rádio Česko…

… Program Rádio Česko je skutečně ojedinělý zpravodajský program Českého rozhlasu. V mnohém navázal na českou redakci BBC. Šíří se na internetu a v digitální síti „A“ (viz mapku pokrytí na www.digizone.cz) v okolí Prahy, Brna a Ostravy pro cca třetinu domácností. Bohužel, BBC Radiocom ho podle českého vysílacího zákona nemůže bez dalšího přebírat do svého vysílání. Budeme s BBC Radiocom a s Českým rozhlasem hledat způsob, jak navrhnout takovou změnu licenčních podmínek, která uspokojí posluchače, oba provozovatele a vyhoví vysílacímu zákonu.

7. Zachraňte vysílání BBC … Podle BBC se učíme anglicky… Nerušte anglické vysílání…

… Rádi bychom Vás ubezpečili, že se o to opravdu snažíme.

Ing. Václav Žák

předseda Rady

pro rozhlasové a televizní vysílání

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .