Reakce RRTV na článek Kdy skončí pražské vysílání Radia Twist?

Radě byl dne 29. listopadu 2004 doručen rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 38 Ca  635/2002-62  ze dne 27. října 2004, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady č.j. Ru/117/2002 ze dne 14. května 2002, konkrétně ve výroku, jímž byla žádost žalobce (Max Loyd, s.r.o.) zamítnuta, a výroku, jímž byla udělena licence k provozování vysílání s využitím kmitočtu 96,1 MHz/0,5kW, o který společnost Rádio Twist Praha, s.r.o. nežádala, ale jako jeden z alternativních jej žádal žalobce. Soudu trvalo téměř tři roky, než o žalobě rozhodl a mezitím Radio Twist na přiděleném prostředku vysílalo.

Účastníky tohoto řízení před Městským soudem v Praze byla pouze Rada a žalobce Max Loyd s.r.o. Společnost Radio Twist Praha nebyla účastníkem řízení, je proto možné, že této společnosti nebyl doručen předmětný rozsudek
Městského soudu v Praze. Soud však podle názoru Rady měl společnosti Radio Twist rozsudek doručit, protože v řízení rozhodoval o jejích právech. Rada byla v soudním řízení v postavení žalované strany. Nebývá zvykem, aby žalovaná
strana seznamovala ostatní či potenciální účastníky soudního řízení s jeho výsledkem.

Úspěšný žadatel, společnost Rádio Twist, s.r.o.,
nedostal v udělené licenci kmitočet, který požadoval v žádosti o udělení licence (tj. 95,7 MHz/0,5kW), ale kmitočet 96,1 MHz/0,5kW. Jím požadovaný kmitočet byl udělen jako technický prostředek společnosti Czech Radio Praha, s.r.o. Soud shledal jako důvodnou námitku žalobce, že
Rada v daném případě výrokem o udělení licence společnosti Radio Twist s.r.o. porušila zákon, neboť žadatel, jemuž byla licence udělena ve své žádosti vůbec nepožadoval udělení licence pro vysílání s využitím kmitočtu Praha 96,1 MHz/0,5kW.

Rada se domnívá, že rozhodnutí soudu nezohlednilo
skutečnost, že mezi ní a provozovatelem vysílání Radiem Twist s.r.o. došlo k dohodě ve smyslu § 16, odstavce 4 zákona č. 231/2001 o licenčních podmínkách, které zahrnují
i soubor technických parametrů a provozovatel Radio Twist
s.r.o. převzal bez námitek licenci a provozoval podle ní vysílání na novém kmitočtu. Zákon právě tyto okolnosti nechává na dohodě mezi žadatelem a Radou a taková dohoda má přednost před požadavkem uvedeným v žádosti v rámci přihlášky do licenčního řízení.

Rada podala proti uvedenému rozhodnutí soudu kasační stížnost, ve které požaduje, aby Nejvyšší správní soud rozhodnutí Městského soudu v Praze zrušil. Současně Rada požádala o odkladný účinek kasační stížnosti. Odkladný
účinek odůvodňuje Rada tím, že provozovatel vysílání Radio Twist s.r.o. na přiděleném prostředku delší dobu vysílal, vynaložil na vysílání značné prostředky a kdyby měl skončit, vznikne mu značná újma. Za této situace tedy hrozí, že by provozovatel vysílání mohl případnou náhradu škody uplatňovat na státu, jehož by činil ze škody
odpovědným. Rada se rovněž domnívá, že právní jistota provozovatelů plynoucí ze skutečnosti, že svých práv nabyli v dobré víře a v souladu se zákonem, je jednou z významných hodnot právního státu vůbec. I tato skutečnost je jedním z důvodů pro podání žádosti o odkladný účinek.

Spekulace o tom, že Rada uvedené postoje zaujala z důvodů nízkých a zavrženíhodných, nemají oporu v právních a faktických souvislostech uvedené kauzy.

Petr Pospíchal

Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .