Opravný prostředek Valc Media proti rozhodnutí RRTV o udělení licence M-Publicity

radiotv22Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16 Praha 2

V Brně dne 15. ledna 2003

Navrhovatel: VALC Media, spol. s r.o. (dříve Radio Brno VALC, spol. s r.o.)

Žalovaný: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Návrh na odklad vykonatelnosti
rozhodnutí žalovaného ze dne 5.11.2002, č.j. Ru/259/02/3143, kterým se společnosti podnikající pod firmou M-Publicity s.r.o., se sídlem v Praze 1, Spálená č. 85/7,
IČ: 26500612, uděluje licence k provozování rozhlasového vysílání programu rádio SÁZAVA s využitím kmitočtu BENEŠOV-KOZMICE 89,3 MHz/5 kW na dobu 8 let.

Opravný prostředek

proti rozhodnutí správního orgánu – žalovaného ze dne 5.11.2002, č.j. Ru/259/02/3143

I.
Navrhovatel je obchodní společností podnikající pod firmou VALC Media, spol. s r.o. (dříve Radio Brno VALC, spol. s r.o.), se sídlem Brno, Lesná č.p. 834, Okružní 29a,
PSČ 638 00, IČO: 26248999.
Navrhovatel je účastníkem správního řízení před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání na udělení licence k provozování rozhlasového vysílání v lokalitě Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW s lhůtou pro podání do 30.6.2002; žalovaný ve věci rozhodl svým rozhodnutím č.j. Ru/259/02/3143 ze dne 5.11.2002.
Žalovaný je správním orgánem, který rozhoduje o rozhlasovém a televizním vysílání na základě zákona č. 231/2001 Sb.
Účastníkem téhož napadeného správního řízení je také společnost M-Publicity s.r.o. se sídlem v Praze 1, Spálená č. 85/7, IČO: 26500612.

II.
Napadené správní řízení je správní řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání v pásmu VKV v lokalitě Benešov – Kozmice na technickém prostředku 89,3 MHz/5 kW, tak, jak jej žalovaný vyhlásil s uzávěrkou příjmu žádosti dne 30. června 2002. Účastníky tohoto správního řízení jsou všichni řádní včasní žadatelé o tuto licenci a žalovaný.
Žalovaný v napadeném správním řízení rozhodl svým rozhodnutím č.j. Ru/259/02/3143 ze dne 5.11.2002, navrhovateli doručeno 19.12.2002.

III.
Navrhovatel t v r d í , že byl rozhodnutím žalovaného č.j. Ru/259/02/3143 ze dne 5.11.2002 zkrácen na svých právech. Navrhovatel t v r d í , rozhodnutí žalovaného č.j. Ru/259/02/3143 ze dne 5.11.2002 je nezákonné (protiprávní) a toto rozhodnutí žalovaného ze dne 5.11.2002 je schopno navrhovateli způsobit vážnou a nenahraditelnou újmu.
Navrhovatel se domáhá soudní ochrany nejen svých práv, ale také soudní ochrany jemu právem chráněných zájmů.

IV.
Zákon č. 231/2001 Sb., zejména § 17 a § 18 předepisuje, jak má licenční řízení probíhat a jak má žalovaný rozhodovat. Zákon výslovně uvádí, že správní orgán (žalovaný) se při svém rozhodování má řídit na základě podrobných kritérií, které určitě, srozumitelně a hlavně přezkoumatelně na základě potřebných relevantních důkazů odůvodní, proč žalovaný licenci udělil či žádost o udělení licence zamítl. Kritéria rozhodování žalovaného, která nutně musí být součástí odůvodnění rozhodnutí, musí být stejná pro všechny účastníky napadeného správního řízení. V opačném případě by došlo k popření práva rovného přístupu, což je postup nezákonný.

Napadené rozhodnutí žalovaného ze dne 5.11.2002, kterým se zamítá žádost o udělení licence s využitím kmitočtu Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW navrhovateli není dostatečně odůvodněno tím, že je v něm uvedeno, že na licenci není právní nárok a že licence může být udělena jen jednomu z uchazečů. Je zákonnou povinností žalovaného o zamítnuté žádosti rozhodnout takovým úplným rozhodnutím, které lze přezkoumat a z jehož odůvodnění je zřejmé, jak konkrétně žalovaný přihlížel k hlediskům stanovených zákonem pro posuzování žádosti o přidělení licence. Je zákonnou povinností žalovaného v odůvodnění uvést zjištěné skutkové okolnosti, provedené důkazy a závěry, které z nich vyvodil, aby bylo možno rozhodnutí o zamítnutí žádosti navrhovatele přezkoumat. Pokud tak žalovaný neučinil, dostal do nezákonného stavu tím, že vydal rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.
Situace je o to závažnější, že žalovaný v době rozhodování disponoval soudním nálezem např. ve věci pod sp. zn. u výše nadepsaného soudu 28 Ca 264/2001. Soud žalovanému vytýkal právě výše uvedené tvrzení navrhovatele a na základě toho zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 12.6.2001, č.j. Rn/149/01. Jinými slovy, žalovaný své právní povinnosti, resp. zákon porušuje opakovaně a stejným způsobem. Nepochybně jsou pak zde dány důvody § 39 o.z., tj. žalovaný v napadeném licenčním řízení a při vydání napadeného rozhodnutí jednal v rozporu s dobrými mravy, čímž způsobil absolutní neplatnost napadeného rozhodnutí a potažmo celého licenčního řízení.

Navrhovatel taktéž namítá odůvodnění napadeného rozhodnutí, kterým byla předmětná licence přidělena společnosti M-Publicity s.r.o. Navrhovatel tvrdí, že žalovaný v odůvodnění o udělení licence svá tvrzení nepodložil žádnými důkazy. Odůvodnění k této části rozhodnutí, kterým byla licence udělena, navrhovatel považuje za slohové cvičení ”od stolu”, které je daleko od pragmatického hodnocení stavu na daném regionu Benešov – Kozmice. Žalovaný vyzvedává ve prospěch M-Publicity s.r.o. žánr tzv. ”inteligentní country”. Vyvstává otázka co to je inteligentní country nebo zda existuje i neinteligentní country. Je zcela evidentní, že žalovaný pouze žongluje s termíny jak se mu to v tom kterém okamžiku či v té které věci hodí. Žalovaný taktéž pomíjí, že na daném území má značný dosah i stávající stanice Country radio Praha vysílající v pásmu VKV i SV, resp. žalovaný ji v odůvodnění neuvádí. Není tedy pravdou, že na daném území nevysílá stanice s country programem. Dále žalovaný netvrdí pravdu v tom, že ostatní žadatelé nepředstavili programové projekty postavené na žánru country. Právě navrhovatel představil formát country a folku jako žánrů příbuzných a svým způsobem neoddělitelných, podobný žánr na country základě představil i původní provozovatel technického prostředku Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW společnost Preston spol. s r.o. Zcela nesprávný je taktéž názor žalovaného, že programová skladba postavená na žánru hypotetické, resp. neexistentní ”inteligentní country” jako jediná zcela naplňuje potřeby cílové skupiny ve věku 20 – 40 let. Pokud toto žalovaný tvrdí, pak nechť o tom přinese důkazy či odborný rozbor. Navrhovatel ze svých odborných zkušeností z rozhlasového vysílání (od 1991 je jednatel Zdeněk Valc aktivním účastníkem soukromého rozhlasového vysílání terestricky, nyní internetem a systémy TKR) tvrdí, že v tomto smyslu není schopen žalovaný unést žádné důkazní břemeno, neboť svoji úvahu postavil na zcela nesprávných základech a na hypotetických v odborné praxi dosud nezavedených pojmech.
Tím, že žalovaný upřednostnil ”imaginární” program 20 – 40 let založený na ”nesmyslu” inteligentní country oproti reálnému programu Radia VALC založenému na formátu country a folk popřel právo rovnosti účastníků licenčního řízení. Jde o velmi závažné zákonné pochybení žalovaného, které navozuje stav neplatnosti celého napadeného rozhodnutí včetně neplatnosti udělené licence společnosti M-Publicity s.r.o.
Zcela zjevně byla napadená licence udělena společnosti M-Publicity s.r.o. na základě nepravdivých údajů.

V.
Navrhovaný program navrhovatele, program Radia VALC zaměřený na country a folk je živým – vysílajícím programem na internetu (www.radiovalc.cz), dále v kabelové síti Intercable CZ. Tentýž program vysílal terestricky na brněnském regionu do 31.12.2001 s vysokou úspěšností cca 80 tis. posluchačů denně. Nelze tudíž ani náznakem tvrdit, že se ze strany navrhovatele jedná o program nereálný, bez výsledků nebo o program, o který nemají posluchači zájem.
Napadeným nezákonným rozhodnutím žalovaného tudíž navrhovateli vzniká závažná újma z finančního výnosu, který by navrhovatel na regionu Benešov – Kozmice vysíláním programu Radia VALC získal především z reklam v případě, že by mu byla udělena napadená licence.

VI.
Navrhovatel ve shora uvedeném prokázal, že žalovaný jednal v rozporu se zákonem, a to hrubým způsobem. Navrhovatel tvrdí a prokázal, že žalovaný jednal v rozporu s dobrými mravy, nepoctivým způsobem.
Paragraf 19 zák. č. 231/2001 Sb. odkazuje, že opravný prostředek proti rozhodnutí Rady lze podat pouze o zamítnuté žádosti. Navrhovatel se dovolává svého základního práva na soudní ochranu v tom, že ž á d á o odklad vykonatelnosti rozhodnutí žalovaného č.j. Ru/259/02/3143, kterým byla napadená licence udělena společnosti M-Publicity s.r.o. se sídlem v Praze 1, Spálená č. 85/7, IČO 26500612. V případě, že soud vyhoví této žalobě navrhovatele a rozhodnutí o zamítnutí žádosti navrhovatele zruší, nebude mít žalovaný dále o čem rozhodovat, neboť licenční řízení bylo vypsáno na konkrétní technický prostředek Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW. Pokud by nebyla možnost odložit vykonatelnost a potažmo zrušit nezákonné udělení licence, pozbývaly by opravné prostředky o zamítnutých žádostech ostatních účastníků veškerý smysl. V tomto případě je stav právní silnější, kde navrhovatel tvrdí, že žalovaný rozhodoval v rozporu s dobrými mravy, resp. rozhodl opět nezákonným způsobem, když z jiného soudního nálezu musel vědět a věděl, že rozhoduje nepřezkoumatelně, nezákonně (spis 28 Ca 264/2001).
Pokud by zákon č. 231/2001 Sb. neumožňoval zachovat základní práva na soudní ochranu navrhovatele, pak je na místě, aby soud sám vyvolal řízení ve vztahu ke změně zákona u Ústavního soudu ČR.

VII.
Navrhovatel n a v r h u j e , aby soud vydal toto

u s n e s e n í :

Odkládá se vykonatelnost rozhodnutí žalovaného č.j. Ru/259/02/3143 ze dne 5.11.2002, kterým byla společnosti M-Publicity s.r.o. se sídlem Praha 1, Spálená č. 85/7, PSČ: 101 00, IČO 26500612 udělena licence k provozování rozhlasového vysílání programu rádio SÁZAVA s využitím kmitočtu Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW (pro společnost M-Publicity s.r.o. použitelného ode dne 23.1.2003) na dobu 8 let od právní moci rozhodnutí č.j. Ru/259/02/3143, a to do doby pravomocného rozhodnutí soudu o tomto opravném prostředku.

Navrhovatel n a v r h u j e , aby soud o opravném prostředku rozhodl tímto

r o z s u d k e m :

1. Rozhodnutí žalovaného č.j. Ru/259/02/3143 ze dne 5.11.2002, kterým byla společnosti
M-Publicity s.r.o. se sídlem Praha 1, Spálená č. 85/7, PSČ: 101 00, IČO 26500612 udělena licence k provozování rozhlasového vysílání programu rádio SÁZAVA s využitím kmitočtu Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW (pro společnost M-Publicity s.r.o. použitelného ode dne 23.1.2003) na dobu 8 let od právní moci rozhodnutí č.j. Ru/259/02/3143, se zrušuje.

2. Rozhodnutí žalovaného č.j. Ru/259/02/3143 ze dne 5.11.2002, kterým byla zamítnuta žádost o udělení licence s využitím kmitočtu Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW společnosti Radio Brno VALC, spol. s r.o. (nyní VALC Media, spol. s r.o.) se sídlem Brno, Lesná, č.p. 834, Okružní 29a, PSČ 638 00, IČO 26248999, se zrušuje.

3. Žalovanému se ukládá uhradit náklady řízení.

V úctě

Ing. Zdeněk V a l c , CSc.

jednatel společnosti

JUDr. Zdeněk C h m e l í č e k

jednatel společnosti

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .