Odpojování regionální reklamy na celoploškách údajně poškozuje regionální rádia

Zástupci provozovatelů regionálního rozhlasového vysílání zaslali koncem minulého roku Radě pro rozhlasové a televizní vysílání upozornění na porušování zákona, kterého se dopouštějí provozovatelé soukromých celoplošných rozhlasových stanic tím, že ze svého vysílání regionálně odpojují reklamní bloky. Vzhledem k tomu, že se situace nelepší a že provozovatelé regionálních rádií zaznamenali snahy o takovou změnu legislativy, která by stávající nezákonný stav legalizovala, obrátili se nyní s prohlášením na členy RRTV a na zákonodárce.

Zástupci provozovatelů regionálního rozhlasového vysílání zaslali koncem minulého roku Radě pro rozhlasové a televizní vysílání upozornění na porušování zákona 231/2001 Sb. Toho se podle jejich názoru dopouštějí provozovatelé soukromých celoplošných rozhlasových stanic tím, že ze svého vysílání regionálně odpojují reklamní bloky.

Vzhledem k tomu, že situace se nelepší a že provozovatelé regionálních rádií zaznamenali snahy o takovou změnu legislativy, která by stávající nezákonný stav legalizovala, obrátili se nyní s přiloženým prohlášením na členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a také členy Stálých komisí pro sdělovací prostředky obou komor Parlamentu ČR.

Prohlášení do této chvíle podepsali zástupci 38 regionálních rozhlasových stanic, například Rádia Blaník, rodiny Hitrádií a Fajn rádií, Rádia City, Expres radia, rádií Helax, Rubi, Šumava, Oldies rádia Olympic, Radia O.K., Classic FM, Radia Čas FM a dalších.

Prohlášení provozovatelů regionálního rozhlasového vysílání

Koncem minulého roku jsme se my, provozovatelé regionálních a lokálních rozhlasových stanic, obrátili na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a upozornili jsme ji na porušování zákona 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ze strany provozovatelů soukromých celoplošných rozhlasových stanic. Do rozporu s tímto zákonem se podle nás provozovatelé celoplošných stanic dostávají tím, že od vysílání odpojují reklamní bloky, takže v tentýž časový okamžik dochází k vysílání reklam s rozdílným obsahem v různých regionech České republiky. Tím je porušena základní charakteristika celoplošného vysílání, které je podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 231/2001 Sb., definováno jako rozhlasové a televizní vysílání, které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat alespoň 70 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Pokud tedy v důsledku odpojování reklamních bloků není v tentýž okamžik rozhlasové vysílání totožné ve všech regionech republiky, nesplňuje již parametry celoplošného vysílání a naopak naplňuje znaky regionálního vysílání. To je podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) definováno jako vysílání, které může ve vymezeném rozsahu přijímat více než 1 % a méně než 70 % obyvatel České republiky.

Zákon 231/2001 Sb. sice odpojování jednotlivých částí vysílání od programu výslovně neupravuje, jedná se nicméně o předpis veřejného práva. Proto u něj nelze uplatňovat princip „co není zakázáno, je povoleno“, který je vlastní právu soukromému. V tomto případě naopak platí, že zakázáno je vše, co není zákonem povoleno. Přestože platná právní úprava odpojování jednotlivých částí vysílání od programu nepřipouští, k takovému jednání ze strany některých provozovatelů celoplošného vysílání prokazatelně dochází.

My jako regionální provozovatelé rozhlasového vysílání jsme tímto postupem provozovatelů celoplošného vysílání poškozováni. Svoje programové projekty jsme založili na specifice regionu, pro který vysíláme, a návratnost soukromé investice na ekonomice příjmů zejména z regionální reklamy. Odpojování celoplošných stanic však vytváří na relevantním trhu zcela nové poměry a nové konkurenční prostředí, které nebylo součástí výchozích podmínek a vážným způsobem tak porušuje rovné podmínky soutěže a reálné možnosti dodržet „pakt podnikatele – provozovatele rozhlasové licence a státu“, kterým udělená licence je.

Chceme proto důrazně upozornit na vážnost problému tzv. lokálního odpojování, který se nyní, více než kdy v minulosti, dostává do popředí a vážným způsobem ohrožuje postavení a budoucí existenci regionálního rozhlasového vysílání v České republice. Jsme přesvědčeni, že zachování plurality postavené na koexistenci celoplošných, regionálních i lokálních rozhlasových stanic, je otázkou celospolečenského zájmu. Apelujeme proto na kompetentní orgány a subjekty, aby důsledně trvaly na dodržování platných zákonných norem, případně nepodléhaly tlaku skupin usilujících o prosazení předmětné změny do mediálního zákona. Taková legislativní změna by měla na regionální a lokální rozhlasové stanice likvidační ekonomický dopad.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .