Stanovisko investora TV3 k rozhodnutí RRTV zahájit správní řízení

radiotv22Společné stanovisko TV3 a EMV k rozhodnutí RRTV zahájit správní řízení se společností TV3 a.s. pro podezření z neoprávněného vysílání:

1) K předmětu správního řízení se vyjádříme až poté, co TV3 obdrží písemné vyrozumění o zahájení správního řízení od Rady.

2) K obsahu a formě komunikace RRTV s veřejností se však vyjádříme zcela konkrétně:

a) Místopředseda Rady p. Štěpánek předbíhá událostem, když tvrdí, že Rada rozhodla, že vysílání TV3 je pirátské a má být ukončeno.

P. Štěpánek svými výroky, hojně citovanými v médiích, předjímá výsledek správního řízení, aniž by existovaly jakékoliv podklady pro rozhodnutí, které musí Rada teprve vydat. To je podle našeho názoru nepřípustné a v rozporu se správním řádem.

b) Začíná být s podivem, jak se liší výroky p. Štěpánka jako místopředsedy a p. Muchky jako předsedy Rady. P. Štěpánek pro ČTK tvrdí, že Rada již rozhodla, p. Muchka pro Český rozhlas vysvětluje principy správního řízení (podrobnější vysvětlení podstaty správního řízení je uvedeno v bodě 4 této zprávy). Kontroverze výroků p. Štěpánka s tiskovou zprávou RRTV vydanou po jejím včerejším zasedání je přímo brutální.

Podle § 9 odst. 2 mediálního zákona jménem rady jedná její předseda. To je p. Muchka. Místopředseda jedná jménem Rady (podle § 9 odst. 5) Po dobu, kdy předseda Rady nevykonává funkci – o tom nám není nic známo – a navíc k tomu musí být pověřen. Jakým právem tedy p. Štěpánek hovoří za Radu?

c) P. Štěpánek opakovaně klame, mlží, nepřípustně ovlivňuje média, manipuluje názory ostatních členů Rady i široké veřejnosti. Z jeho nepřátelských a xenofobních výroků na adresu investora TV3 (možno doložit citacemi z médií) se zdá jednoznačné, že není schopen objektivně rozhodovat, naopak jedná emotivně, a má zvláštní zájem na výsledku věci. Podle § 8 odst. 3 mediálního zákona by měli být z rozhodování rady vyloučeni ti členové, u nichž se zřetelem na jejich poměr k věci nebo k účastníkům nebo jejich zástupcům jsou důvodné pochybnosti o jejich podjatosti.

Proto považujeme za nutné vzhledem k událostem apelovat na Radu, aby vyloučila pana Štěpánka z projednávání věci, jinak bude toto jednání stiženo stínem podjatosti členů Rady.

3) Vysílání TV3
Právní názor TV3 na legálnost vysílání se nemění, není zde žádný věcný ani právní důvod k jeho zastavení.

4) Co je to správní řízení, konkrétně ve vztahu k vysílání TV3

Z právního hlediska, stručně řečeno:

 Podle § 66 mediálního zákona musí Rada při řízení (s kýmkoliv o čemkoliv) postupovat podle zákona 71/1967 Sb., neboli podle správního řádu.

 Základním pravidlem správního řádu je, že správní orgán musí postupovat v souladu se zákony a jinými předpisy.

 Podle § 18 správního řádu může být řízení zahájeno z podnětu správního orgánu –       v takovém případě je řízení zahájeno dnem, kdy tento orgán učinil vůči účastníku řízení první úkon. (To je přesně to, co se stalo – Rada rozhodla o zahájení správního řízení – nic víc, nic míň).

 Rada nyní musí podle § 18 odst. 3 správního řádu uvědomit všechny účastníky řízení, tj. v daném případě minimálně TV3, ale možná i České Radiokomunikace, a.s., Český telekomunikační úřad, RTV Galaxie, a.s. (neboť těch všech se to řízení může dotýkat) o tom, že řízení bylo zahájeno.

 Podle § 21 správního řádu správní orgán (Rada) nařídí ústní jednání, vyžaduje-li to povaha věci – tj. Rada může, ale nemusí nařídit ústní jednání.

 Podle § 32 správního řádu je správní orgán (Rada) povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věci a za tím účelem si opatřit podklady pro rozhodnutí.

 Podle § 33 správního řádu je správní orgán (Rada) povinen dát účastníkům řízení možnost se vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ke způsobu zjištění těchto podkladů, navrhovat důkazy, svědectví, atd.

 Teprve poté může správní orgán vydat rozhodnutí, v případě Rady jako kolektivního orgánu se o tomto rozhodnutí musí Rada usnést. Toto rozhodnutí musí být účastníkovi (účastníkům) oznámeno (doručeno), jinak nemůže nabýt právní moci.

Za TV3 a EMV
Jiří Hrabovský
mediální poradce a tiskový mluvčí

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .