Rozhlasová diginovela zatím sněmovnou prochází

Včera se vrátil na parlamentní půdu návrh novely zákona o rozhlasové a televizním vysílání. Tzv. rozhlasová diginovela má vyřešit přechod rozhlasového vysílání z analogu na digitální signál. Sněmovním kulturním výborem včera diginovela prošla, dnes ji čeká sněmovní Stálá komise pro sdělovací prostředky. V rámci zachování vyváženosti jsme se zveřejněním článku počkali, až se nám k problematice vyjádří Michal Zelenka (president ASPV).

Rozhlasová diginovela je soubor návrhů novelizací Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání (231/2001 Sb., vysílací zákon) a Zákona o Českém rozhlase (484/1991 Sb.). Návrh na novelizaci podali poslanci Petr Pleva (ODS), Vítěslav Jandák (ČSSD), Olga Zubová (SZ) a Michal Hašek (ČSSD). Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV) tenkrát představila svůj názor před Senátní mediální komisí (SKSP). Prezident APSV Michal Zelenka tehdy uvedl, že digitalizace je nevyhnutelný proces, a že s tímto návrhem přicházejí v pravý čas. Zástupce společnosti Lagardere Michel Fleischmann tenkrát upozornil na problematičnost a nejasnosti kolem televizní digitalizace. „Proto jsme sedli k jednomu stolu a dohodli jsme se,“ uvedl Fleischmann s tím, že členové APSV chtějí předejít zmatkům a dohadům, jaké provázejí televizní digitalizaci. Provozovatelé soukromých rádií v diginovele nežádaly o tzv. kompenzační licence, ale požadovali zaručení platnosti stávajících licencí až do úplného ukončení analogového vysílání. Zavedly termín „přechodných licencí“. Ty by platily pro analogové i digitální vysílání.

V úterý 13. ledna tohoto roku poslanci přijali pozměňovací návrhy k rozhlasové diginovele. Nejzásadnější změnou bylo vyškrtnutí pasáží o způsobu výpočtu pokrytí jednotlivých rádií. „Vyhověli jsme připomínkám, které přišly jako stanovisko vlády, stanovisko Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV),“ řekl tehdy webu Česká média poslanec Petr Pleva. Výpočet pokrytí by podle Plevy měl spíše obsahovat zákon o elektronických médiích. Dalším pozměňovacím návrhem bylo zrušení tzv. Technického plánu přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. Dále přibyl požadavek, aby rádia, která obdrží ze zákona tzv. přechodné licence opravňující je k analogovému vysílání v pásmu VKV do roku 2020 a nebudou tedy muset podstoupit další licenční řízení na současné frekvence, musela povinně přejít na digitální vysílání a skončit v analogu.

19. ledna 2009 se projevily rozpory uvnitř APSV, když několik jejich členů nesouhlasilo s předloženým návrhem rozhlasové diginovely. Celkem sedm rádií (Rádio Černá Hora, Rádio Haná, Rádio Jih, Rádio Krokodýl, Rock Max, Rádio Rubi a Rádio Zlín) z APSV vystoupilo a založilo vlastní Národní rozhlasovou asociaci (NRA).  Členy nové asociace se také stala rádia Ethno, Free, Jihlava, Orlík a Valašsko (tato rádia nebyla členy APSV). Její předseda Pavel Foretník v rozhovoru pro RadioTV uvedl důvody neshod: „V oné novele je několik sporných bodů, z nichž jsou tři skutečně závažné. Jednak je to návrh, že celoplošné stanice by měly mít povoleno odpojování na regionální úrovni. To je samozřejmě špatně, protože regionální stanice nemají takové technické prostředky, jako je mají celoplošné stanice. Zde se projevuje zásah regulátora (RRTV), který říká, že lokální stanice má svůj rozsah, jenž je daný součtem frekvencí v tom daném regionu. Tento součet však nesmí přesahovat pokrytí 70 % obyvatel České republiky. Celoplošná stanice má jiný statut, ta musí pokrývat téměř celé území našeho státu – má na to technické prostředky. Vzhledem k tomu, že pásmo FM je omezeno počtem kmitočtů, není v něm reálné vytvořit volné konkurenční prostředí. Zákon nelze tímto způsobem liberalizovat, kdy jeden může všechno a ten druhý zkrátka nemůže, protože mu na to chybí prostředky. Volný trh v tomto oboru není možný, protože rozhlas nejsou noviny ani internet – tam si můžete dělat téměř, co chcete. Rozhlas je v tomto ohledu velmi omezený, a proto je velmi důležité, aby existovala regulace. Dotyčný návrh novely zákona chce porušit tuto rovnováhu. Zajímavé je, že tento návrh novely zákona vznikl na půdě APSV a ty malé regionální stanice, jichž se to týká o něm nic nevěděly. Možná někdo byl informován, ale celkové vyznění sporného návrhu neukazovalo na skutečnost, že by měl být povolen tento způsob odpojování.
Dalším bodem je návrh, že by jeden majitel mohl vlastnit až 400 procent pokrytí. Tím se myslí, že by počet posluchačů mohl dosáhnout čtyř set procent, pokud se sečtou kanály, které daný majitel v tom jednom místě vlastní. To by ve své podstatě znamenalo 80 procentní pokrytí státu pěti stanicemi. Toto je v pásmu VKV velmi předčasné. Kdyby tento návrh prošel, umožní se obrovské seskupování a shromažďování majetku rádií tak, že by to prakticky vedlo k monopolizaci rozhlasového trhu. Problém není technického rázu, ale malé stanice by to nepřežily.“
NRA byla založena jen pár dní před plánovaným projednáváním diginovely na zasedání  sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. To bylo z důvodů rozkolu v APSV odloženo, stejně jako následné projednávání na zasedání Stále komise pro sdělovací prostředky PS PČR.

Včera se návrh rozhlasové diginovely tedy dostal na stůl sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu znovu. Tentokrát byl návrh schválen jako celek s pozměňovacími návrhy, které formuloval zpravodaj Petr Pleva. Ten až do minulé neděle shromažďoval připomínky a návrhy jednotlivých zúčastněných stran. Svůj návrh nestihla jako jediná včas předložit Národní rozhlasová asociace, kterou mimochodem v úterý opustila dvě rádia – Rádio Valašsko a Rádio Orlík. Všechny zúčastněné strany nazývají schválený návrh jako „velmi kompromisní“. Michal Zelenka i Michel Fleischmann jsou v rámci kompromisu spokojení. Jelikož nebyly z návrhu odstraněny body, které vadí NRA, není divu, že tato asociace není se schváleným návrhem spokojena. Podle Pavla Foretníka se NRA ještě pokusí předložit návrh vlastního paragrafového znění novely. V rozhovoru pro RTA zopakoval Pavel Foretník body, které jim vadí na předkládané diginovele. (viz. výše)

Novinkou je datum vypnutí analogového rozhlasového vysílání. To bylo stanoveno na 1. říjen 2025. Dnes se budou rozhlasovou diginovelou zabývat na sněmovní Stálé komisi pro sdělovací prostředky.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .