Roman Strejček: S neplatiči se OSA zatím snaží spíše dohodnout

Subjekty, které přicházejí do styku s Ochranným svazem autorským (OSA), k němu mohou mít dvojí vztah. Buď mu musí se skřípěním zubů odvádět podíly ze svých zisků nebo peníze vesele inkasují. Kdo je povinen platit a kde vybrané peníze skončí? Jak jsou na tom internetová rádia, provozovatelé diskoték a hoteliéři? Před několika měsíci se novým ředitelem OSA stal Roman Strejček a pravě jeho jsme požádali o odpovědi na otázky týkající se činnosti této organizace.

Kdo je povinen platit poplatky pro OSA?
Autorské odměny platí ti, kteří veřejně užijí chráněné skladby, tj. ty skladby, které má OSA ve svém repertoáru. V současné době repertoár OSA tvoří více než 250tis domácích skladeb a přes milion zahraničních. Mezi nejčastější uživatele patří rádiové a televizní stanice, mobilní operátoři, dále pořadatelé koncertů, diskoték, provozovatelé restaurací a další.

Co se s vybranými penězi stane, získají je jen autoři nebo jsou použity i na něco jiného?
Po odečtení režie jsou vybrané autorské odměny rozúčtovány podle přesných pravidel (Rozúčtovací řád OSA) všem zastupovaným a v případech, kdy je autor zastupován ze zákona i nezastupovaným autorům. Nezastupovaní autoři se mohou u nás přihlásit k evidenci, aniž by se museli stát zastupovanými. Odměny plynou také autorům, které díky recipročním smlouvám s partnerskými zahraničními společnostmi zastupujeme pro území České republiky. Stanovená pravidla, která interně nazýváme „Rozúčtovacím řádem OSA“, jsou schvalována a v podstatě i tvořena samotnými zastupovanými, respektive členy OSA. Část finančních prostředků jde např. na podporu nekomerčních hudebních aktivit.

Zůstává něco i pro samotnou OSA? A můžete procentuálně srovnat poměr peněz zůstávajících v Česku s těmi, co odejdou do zahraničí?
OSA je neziskovou organizací. V roce 2006 došlo k vyplacení autorských odměn tuzemským zastupovaným nositelům práv ve výši 353,9 mil. Kč a zahraničním nositelům práv ve výši 155,4 mil. Kč. V celkovém úhrnu bylo v roce 2006 na autorských odměnách vyplaceno 509,4 mil. Kč.

Jakým způsobem se vybírají poplatky od rozhlasových a televizních stanic?
Standardní mechanismus je dán určitou výší % z hrubých příjmů vysílatele, s definovanou minimální výší měsíční autorské odměny. U televizních vysílatelů je výše % dána rozsahem užití repertoáru OSA, tj. v rozpětí od 1 – 3,5%. U rozhlasových vysílatelů činí 5%. Podrobnější informace k autorským odměnám, tj. sazebník autorských odměn, naleznete na našich internetových stránkách www.osa.cz.

Jak je to s internetovými rádii? Máte pro ně jednotnou sazbu? Kolik je třeba platit?
Pro internetová rádia je mechanismus obdobný jako v případě terestricky šířeného vysílání. Tj. 5% z hrubých příjmů vysílatele opět s definovanou minimální výší měsíční autorské odměny. Tato měsíční autorská odměna se liší dle rozsahu užití repertoáru OSA. V celkovém kontextu jsou podmínky pro internetové vysílání nastaveny níže, než v případě terestrického vysílání.

Neplatiče aktivně vyhledáváme

Velcí internetoví broadcasteři s Vámi asi mají vše vyřešeno, ale jak je to s malými stanicemi a amatéry? Mají s Vámi uzavřeny smlouvy?
Ano, snažíme se uzavírat licenční smlouvy se všemi subjekty, kteří užívají hudební díla v rámci svého vysílání, včetně menších vysílatelů. Samozřejmě jsou na trhu vysílatelé, kteří si neuvědomují svoji povinnost získat souhlas autora hudebního díla (a nejen autora, ale též výkonného umělce a výrobce zvukového záznamu) k příslušnému užití. Tyto pak kontaktujeme a upozorňujeme na povinnost získat souhlas nositelů práv k užití hudebních děl při jejich vysílání.

Vyhledáváte nějak aktivně neplatiče na internetu? Udělili jste již nějaké pokuty?
Ano, vyhledáváme aktivně nelegální uživatele hudebního obsahu na internetu, včetně internetového vysílání. Prozatím se tyto případy snažíme řešit dohodou, avšak jsou i případy, kdy bylo nezbytné podniknout určité právní kroky. Při odhalování nelegálních uživatelů se snažíme též spolupracovat s IFPI Česká republika.

Jak pozná provozovatel rádií, že Vám musí platit poplatek? Lze nějak zjisti, které autory zastupujete nebo musím platit, i když vysílám pouze produkci amatérských autorů?
Podle autorského zákona jsou všichni autoři, jejichž díla jsou užita ve vysílání nebo při provozování přenosu vysílání, zastupováni ze zákona kolektivním správcem. To znamená, že provozovatel rádia má vždy povinnost platit autorské poplatky.

OSA nijak nevybočuje z celoevropské praxe

Jistě máte informace o tom, jak se platí autorská práva v zahraničí, můžete srovnat situaci v Česku, zbytku EU a v USA?
Podmínky týkající se mechanismu zpoplatnění užití hudebních děl při jejich vysílání jsou v rámci EU nastaveny velmi podobně. OSA v tomto směru nijak nevybočuje z celoevropské praxe. Je samozřejmě důležité zdůraznit, že podmínky jsou přizpůsobeny kupní síle obyvatelstva. Podobné srovnání s USA by bylo v daném kontextu velmi zavádějící, neboť v USA je odlišný model licencování užití hudebních děl.

Můžete nastínit situaci v USA? V čem je tak odlišná?
Situace v USA není až tak odlišná od evropské. Také v této zemi působí organizace, které, podobně jako OSA, zastupují autory hudebních děl a vykonávají kolektivní správu jejich majetkových práv. Poněkud odlišná je situace v oblasti tzv. mechanických práv (zejm. práva na rozmnožování a rozšiřování děl), která si autoři, příp. jejich nakladatelé často spravují sami.

Jak je to s veřejnou produkcí rozhlasu či televize? Kolik musí platit např. restaurace?
Výše ceny za licenci je závislá zejména na počtu a typu přístrojů (CD přehrávače, televize, rádia, hi-fi věže, plátna a další), které jsou v konkrétní restauraci použity. Pokud provozovatel má ve své restauraci např. jeden televizní a jeden rozhlasový přístroj nebo cd přehrávač, zaplatí na autorských poplatcích cca 340 Kč měsíčně. V této souvislosti je však nezbytné zdůraznit, že v případě televizních přístrojů OSA byl pověřen DILIA a OOA-S k výběru autorských odměn i za autory zastupované těmito kolektivními správci. Výše uvedená autorská odměna tedy zahrnuje i autorskou odměnu pro autory zastupované DILIA a OOA-S.
Provozovatelé restaurací, kteří užívají chráněný repertoár OSA, jsou povinni uhradit autorské odměny, které jsou vypočteny podle sazebníku OSA. Výše autorských odměn je závislá zejména na počtu zvukových přístrojů-rádií, CD přehrávačů, reproduktorů, které v restauraci používají.

Jakou pokutu můžete udělit podniku, který poplatky odvádět nehodlá? Došlo již k takovým případům?
OSA pokutu udělit nemůže. Provozovatel, který nemá potřebné oprávnění k užívání hudby se dopouští přestupku nebo správního deliktu podle Hlavy VI. autorského zákona. V přestupkovém řízení nebo v řízení o správním deliktu se provozovatel vystavuje nebezpečí uložení pokuty ze strany úřadů až do výše 150 000,- Kč.

Spolupracujete nějak s Intergramem, který vybírá poplatky pro interprety?
Naše spolupráce s Intergramem je značně limitována odlišností práv, které OSA a Intergram administrují. Přesto jsem v nedávné době inicioval možnost užší spolupráce s Intergramem např. v oblasti osvěty o autorských právech mezi širokou veřejností.

Soudil bych, že každá píseň má autora i interpreta. V čem jsou tedy práva tak odlišná?
Zásadní odlišnost je dána především tím, že některé druhy užití nejsou licencovány prostřednictvím Intergramu, ale přímo výrobci zvukových nebo zvukově obrazových záznamů (např. vyzváněcí melodie, prodej hudby prostřednictvím sítě internet a další).

A ještě jedna otázka na závěr. Můžete říct, kolik ročně OSA vybere?
V roce 2006 OSA inkasoval 631,7 mil. Kč.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .