Může za arbitráž skutečně jen Rada pro vysílání?

radiotv222Deset miliard korun je obrovská suma i pro státní rozpočet. Prohraná arbitráž s nizozemskou společností CME vede politiky, média i veřejnost k hledání viníka. Většina prstů míří na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Je to ale skutečně regulační orgán, kdo nese hlavní vinu vinu za prohraný mezinárodní soud s CME?

Pro radu

Spor vyprovokoval v srpnu 1999 Vladimír Železný, když začal vysílat z Barrandova a bez pomoci České nezávislé televizní společnosti (ČNTS) vlastěné CME. Železný tak Američany odtrhl od hlavního zdroje příjmů. Tehdejší investor Novy si stěžuje, že mu rada ve sporu se šéfem televize nepomohla. Ale mohla? Vždyť šlo a jde o spor dvou společností, z nichž jedna je držitelem licence (CET 21), a druhá servisní organizací (ČNTS), od níž si ta první kupovala služby. Jejich vztah byl čistě obchodní a rada do něj neměla právo nijakým způsobem zasahovat.
CME upozorňuje na exkluzivitu vztahů CET 21 a ČNTS. Podle vzájemných smluv neměla CET 21 právo najmout si na servisní služby jinou firmu než ČNTS. Problém exkluzivity řeší české soudy a opět nespadá do působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Pro tu je jediným adekvátním partnerem provozovatel vysílání, v tomto případě tedy CET 21. Pokud rada mohla zasahovat do vztahů provozovatele a servisních organizací, novelou zákona o rozhlasovém a televizním vysílání a zrušením některých licenčních podmínek po roce 1995 o tuto možnost přišla.

Proti radě

Snaha Vladimíra Železného vyšachovat CME „ze hry“ byla zjevná od dubna 1999, kdy jej Američané odvolali z funkce generálního ředitele ČNTS. Rada měla podle dřívějšího i pozdějšího zákona o rozhlasovém a televizním vysílání možnost zasáhnout do kroků CET 21 v případě, že by mohly poškodit zájmy zahraničního invetora na základě mezinárodních smluv České republiky o ochraně investic. Rada navíc při vydání licence CET 21 v roce 1993 uznala přímou účast společnosti CEDC na provozování vysílání TV Nova. Vlastníkem CEDC je CME, majitel ČNTS.
Tímto ustanovením, které je zapsané přímo v úřední listině o udělení licence, rada de facto spojila CET 21 jako provozovatele vysílání se zahraničním investorem. CME sice nemá žádný přímý podíl na licenci TV Nova (CEDC stále vlastní přibližně procentní podíl v CET 21), ale tímto ustanovením se fakticky stala siamským dvojčetem CET 21. Jakkoli bylo rozhodnutí rady nestandardní a účast CEDC neměla být součástí rozhodnutí o licenci, hraje v tomto případě klíčovou roli a dělá z rady spoluviníka na prohrané arbitráži.

Jak lze radu odvolat

To, že český stát musí najít a potrestat viníka prohrané arbitráže, je zjevné. Finanční účast televize Nova na kompenzaci CME, kterou požaduje vláda, je předem vyloučena. Otázkou zůstává, nakolik by se právně podařilo vymáhat odškodnění na Vladimíru Železném. Jediný, koho lze okamžitě a bez okolků potrestat, je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. K jejímu odvolání stačí prostá většina hlasů poslanců přítomných na schůzi Poslanecké sněmovny a následný souhlas premiéra. Jak lze radu odvolat? Zákon mluví jasně:
Poslanecká sněmovna může předsedovi vlády navrhnout odvolání Rady, neplní-li Rada opakovaně závažným způsobem povinnosti uvedené v § 5 a v odstavcích 1 a 2 nebo pokud opětovně neschválí pro závažné nedostatky výroční zprávu.
Přičemž § 5 určuje povinnosti a působnost rady (viz sekce zákony na této stránce). Sněmovna ale nemusí odvolat radu jako celek. Zákon umožňuje zbavit členství v radě pouze některé radní. Tento návrh podporují někteří politici, například i KSČM. Podle nich by sněmovna měla odvolat ty radní, kteří v tomto regulačním orgánu působili v době vzniku sporu o Novu a odchodu Železného na Barrandov. Jak lze odvolat jednotlivé členy rady? Nechme opět hovořit zákon:
Poslanecká sněmovna může navrhnout předsedovi vlády odvolání člena Rady z funkce z těchto důvodů:

– nevykonává-li řádně svoji funkci,

– nesplňuje-li podmínky pro výkon funkce uvedené v tomto zákoně,

– dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nestrannost, nezávislost nebo nestrannost Rady.

Pro odvolání jednotlivých radních se pak v zákonu nabízí několik zdůvodnění, u nichž by asi pro poslance nebyl problém uvést je jako příčinu pochybení členů RRTV:
Členové Rady vykonávají své funkce osobně a pro jejich výkon nesmějí přijímat žádné pokyny a instrukce.


Členové Rady nesmějí zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch.


Členové Rady ani osoby jim blízké nesmějí zastávat ani neplacené funkce v jakýchkoliv orgánech společností, které podnikají v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, audiovize a reklamy. Členové Rady ani osoby jim blízké se dále nesmějí podílet na podnikání obchodních společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků nebo v oblasti audiovize a reklamy, a poskytovat přímo nebo zprostředkovaně za úplatu poradenskou nebo obdobnou pomoc provozovatelům vysílání a provozovatelům převzatého vysílání.


Pokud vykonávají vedle své funkce výdělečnou činnost, jsou povinni činit tak způsobem, který neohrozí řádný výkon funkce člena Rady. Členové Rady nesmějí vykonávat ani vědeckou, pedagogickou, literární, publicistickou a uměleckou činnost způsobem, jímž by mohli narušit nebo ohrozit důvěru v nezávislost a nestrannost Rady.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .