Výběrové řízení na funkci generálního ředitele TV Nova

radiotv22Společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem v Praze 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 52, IČ 45800456, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 10581,

vyhlašuje výběrové řízení na funkci generální ředitelky/generálního ředitele.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. jméno a příjmení, adresu bydliště, rodné číslo uchazeče,
  2. čestné prohlášení o způsobilosti k právním ukonům, o bezúhonnosti a o neexistenci překážek pro výkon funkce generálního ředitele s úředně ověřeným podpisem uchazeče,
  3. výpis uchazeče z rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,
  4. strukturovaný životopis,
  5. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  6. úvahu o rozvoji a řízení TV Nova v rozsahu max. 5 stran A4,
  7. jména a adresy subjektů, které mohou poskytnout na uchazeče reference,
  8. písemný souhlas uchazeče s použitím a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce s úředně ověřeným podpisem uchazeče.

Přihláška obsahující všechny náležitosti musí být doručena písemně poštou na adresu advokátní kanceláře JUDr. Ivan Salač, Jagellonská 18, PSČ 130 00, v uzavřené obálce označené nápisem „Výběrové řízení TV Nova“. Případné dotazy zasílejte výhradně písemně.

Přihlížet se bude k nabídkám doručeným na shora uvedenou adresu do 5. července 2002.

Při vyhodnocení uchazečů bude kladen důraz na vzdělání, profesní předpoklady a uvažovaný způsob řízení a rozvoje TV Nova.

Společnost CET 21 není povinna vyrozumět uchazeče, kteří z jakéhokoli důvodu neuspěli anebo nebyli zařazeni do výběrového řízení (zařazeni nebudou uchazeči, jejichž přihláška nebude úplná nebo bude doručena po uplynutí stanovené lhůty). Způsob vyhodnocení závisí zcela na společnosti CET 21.

Společnost CET 21 je oprávněna kdykoliv výběrové řízení zrušit.

JUDr. Aleš Rozehnal v.r.

jednatel CET 21 spol. s r.o.

JUDr. Jaroslav Buriánek v.r.

jednatel CET 21 spol. s r.o.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .