Vladimír Železný: Předložím Senátu důkazy o manipulaci policie

radiotv222Přinášíme doslovný přepis úterní tiskové konference generálního ředitele TV Nova a senátora Vladimíra Železného k chystanému jednání Senátu o jeho vydání k trestnímu stíhání.Přinášíme doslovný přepis úterní tiskové konference generálního ředitele TV Nova a senátora Vladimíra Železného k chystanému jednání Senátu o jeho vydání k trestnímu stíhání.

Tisková konference Vladimíra Železného

Senát, 21. ledna 2003, 11:00

Petra Viktorová, senátní asistentka Vladimíra Železného: Dobrý den dámy a pánové, vítám Vás na tiskové konferenci pana senátora doktora Železného. Pan doktor by Vám rád podal informace o vývoji jeho kauzy. Pane doktore, předávám Vám slovo.

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova, senátor: Dámy a pánové, tuto tiskovou konferenci jsme svolali proto, abychom alespoň v minimální míře uvedli na pravou míru to, co se objevuje v poslední době v tisku i v televizích. Zejména však v tisku a zejména pak v určité části tisku. Chceme Vás informovat o tom, jak se připravuji na čtvrteční diskusi Senátu, s jakými návrhy předstoupím před Senát, a jakými dokumenty a rád bych Vás informoval rovněž o pocitech, které mám.

Já jsem včera vystoupil na BBC a dnes Mladá fronta překroutila doslova propagandistickým způsobem mé vystoupení. Promiňte, že jmenuji, nevím zda tu jsou kolegové z Mladé fronty. Byl jsem na senátním výboru, kde jsem ani slovo neřekl o vydání nebo nevydání, ale opravdu ani slovo. Jediné o co jsem žádal je o vyměření přiměřeného času na obstarání důkazů , o kterých jsme věděli, že existují.

Nic jiného jsem nechtěl a nic jiného jsem nepovažoval. Přesto vyšel druhý den titulek „Železný prosil senátory o imunitu“. Železný ani neprosil ani se nedoprošuje. Železný pouze chce, aby mu byla vyměřena procedura – shodná stejná, rovná jako byla všem do jednoho ostatním senátorům.

Chci připomenout, že Senát projednal zcela řádně ve velmi klidném pozvolném tempu případy, které měly stejnou právní kvalifikaci. Chci připomenout, že senát bez problému v klidném tempu (míním tím výbor samozřejmě příslušný) provedl šetření, jakmile byl senátorem upozorněn na nějakou závažnou skutečnost a teprve po tomto šetření se rozhodoval.

Chci připomenout, že Senát bez problémů zastavil soudní, zdůrazňuji soudní projednávání kauzy senátora a to dokonce ve druhé instanci soudní, pominu, že ho nevydal, o tom je další.., o tom nechci hovořit, ale poskytl mu přiměřenou proceduru, a to přestože o této věci jednal soud a to již ve druhé instanci. Jednací řád, který je stanoven zákonem jednoznačně stanovuje několik zásad, které mají být dodrženy při této proceduře.

První zásada je, že senátor je přítomen jednání. Chci Vás informovat, že jsem nebyl přítomen jednání. Byl jsem přítomen pouze té části, kdy jsem sám vystupoval a kdy jsem sám odpovídal na dotazy, ale vlastnímu jednání senátorů jsem nebyl přítomen, neboť jsem byl vykázán ven. Přečtěte si $ 41 c) jednacího řádu senátu, prosím. Zákon nevyjímá žádnou část jednání tak, aby senátor se jí nesměl zúčastnit. Ale to jenom drobnost, to je jenom drobná procedura. Pominu další procedurální záležitosti a budu se soustředit jenom na ty hlavní.

Na tomto výboru jsem oznámil, že se pokusím, byť jsem měl vlastní žádost policie pouze pět dní a můj právník pouze čtyři dny. Že se pokusím vyjádřit se tak jak mi umožňuje nebo předepisuje jednací řád ke třem kauzám, ve kterým již bylo sděleno obvinění, ve kterých jsem byl vyšetřován a ve kterých jsem také podával vysvětlení anebo ve kterých jsem byl vyslýchán. Oznámil jsem rovněž, že nebudu se vyjadřovat k dalším čtyřem kauzám, které spadlé z nebe se náhle objevily v žádosti o mé vydání. Neboť během pěti dnů nikdo z Vás dámy a pánové, a žádný senátor na světě, a žádný právník není schopen soustředit trochu alespoň elementární dokumentaci k tomu aby mohl zaujmout stanovisko. Požádal jsem o stanovení přiměřené doby, třeba i mnohem menší než byla poskytnuta jiným senátorům. Ale přiměřené doby k tomu, abych se i k těmto kauzám mohl vyjádřit. To bylo vše.

Jednací řád dále předepisuje výboru, že má provést ve věci šetření. Rád bych Vás informoval, že jsem upozornil senátní výbor, že víme o existenci důkazů o tom, že žádost o mé vydání byla zásadním způsobem manipulována. Tím je samozřejmě manipulována celé kauza a jen to ukazuje na základní postup, který je uplatňován.
Když senátor s vysokým mandátem první volby řekne nebo oznámí senátnímu výboru, že je schopen soustředit důkazy o manipulaci, pak je to něco co není slovo do větru. V čem jiném už by měl senát vést šetření. A šetření mu předepisuje zákon. Poté, co jsem byl vykázán z jednání imunitního výboru, a poté asi po třičtvrtě hodině přizván, bylo mi oznámeno, že výbor rovnou doporučil vydat. Já nepolemizuji s tímto výrokem, je pouze na zvážení senátorů, výboru, pléna, jak se rozhodne. Polemizuji s tím, že mi nebyla dána žádná a rovná šance, že celé jednání bylo překotné jako by někdo spěchal. Proč spěchal, nevím, netuším.

Rád bych Vám nyní z těch jedenácti údajů, které poskytnu plénu senátu, poskytl jeden ten nejzávažnější, ten klíčový. Kromě toho jsou tam i další stejně alarmující. Vy, kteří se zajímáte o právní kauzy, možná víte a možná nevíte, ale nicméně si jistě u Vašeho právníka ve Vašem médiu, anebo u nejbližší právní kanceláře ověříte, že český právní řád pojednává o krácení věřitele velmi zajímavým způsobem. A to stejným jako řád lichtenštejnský, německý a ostatní evropský. Ze sedmi kauz z nichž mám nebo mohu být vydán je pět týká poškozování věřitele. Ze sedmi plných pět. To je jádro celého stíhání nebo jádro celého podezření. Rád bych Vás informoval o tom, že český právní řád a evropský právní řád stanovuje, že krátit věřitele můžete pouze tehdy, pokud Váš majetek, ostatní majetek ten, který není dotčen trestními kauzami, není větší něž je pohledávka věřitele. Pouze v tom případě můžete krátit.

Krátit věřitele můžete pouze tehdy, když Váš ostatní majetek klesne pod výši pohledávky. Pokud Váš ostatní kauzami nedotčený majetek zůstává větší než je pohledávka, můžete si s tím zbytkem dělat, co chcete. Rozdělit, zapálit, darovat, dát na charitu, pokud to zdárně zdaníte za plnou cenu a tak dále a tak dále. Opakuji, zákon tu stanoví tak zvanou zákonnou podmínku trestnosti, kterou je to, že Váš ostatní majetek je menší, že jste uvedl Váš majetek do stavu, kdy ostatní majetek nedotčený těmi trestními kauzami je menší než je pohledávka. Co z toho vyplývá?

Vzhledem k tomu, že to je základní podmínka trestnosti v této oblasti, bylo povinností státního zástupce a vyšetřovatele v okamžiku, kdy dostali od CME trestní oznámení prozkoumat, zda není náhodou majetek doktora Železného, ten ostatní majetek vetší. Nezůstává mu stále dost na to, aby uspokojil případnou pohledávku věřitele. Nebylo provedeno. Na četná upozorňování mých právníků, nebylo provedeno. Teprve po velmi dlouhé době, mnoha a mnoha měsíců, myslím dokonce snad roku, začíná policejní rada poprvé nastolovat tuto otázku. A po té se podařilo také tlakem obhajoby, také tím, že my jsme předkládali posudky, přimět vyšetřovatele k tomu, že konečně zadal ocenění majetku doktora Železného u autorizované zkušebny, která je autorizovaná pro práci vyšetřovatele a pro policii, která je vedena jako oficiální zkušebna Ministerstva spravedlnosti pro tento účel.

Zadali ji pro ocenění, které bylo doručeno vyšetřovateli s datem 19. 11. 2002. Toto ocenění bylo provedeno podle mezinárodních standardů, bylo podle mého názoru provedeno tím způsobem, aby bylo co nejméně výhodné, protože víte, že oceňovat majetek můžete výnosovou metodou, jinou metodou, bylo provedeno podle ISO 9001a podle britského standardu a podle amerického standardu. Výsledkem dvaapadesáti stránkového ocenění je fakt, že doktor Železný měl vždy, v okamžiku spáchání údajných trestných činů, majetek větší než byla pohledávka věřitele. Podle názorů expertů a mých právníků v tomto okamžiku je povinností státního zástupce, okamžitě nařídit zastavení všech kauz, které se týkají krácení věřitele. Místo toho odchází do senátu žádost s barvitým popisem krácení věřitele, kde však není ani zmínka o tomto ocenění. To je jenom jeden z mnoha příkladů, který máme. Policie vždy říká „A“, ale „B“, které sama si obstarala, a které říká „bohužel toto není trestný čin“, to „B“ vždy vynechává. Alespoň vždy v těch kauzách, ve kterých tyto příklady uvedu.

Uvedl jsem Vám ten nejmarkantnější, ten klíčový. Některé další dokumenty obdobného charakteru, opět užívám zásadně pouze vlastní důkazy policie, pokud možno, byly zamlčeny, nebyly uvedeny v žádosti, a tím způsobem byl hrubě manipulován nejen imunitní výbor, ale celý senát. To je jeden z příkladů, které uvedu ve čtvrtek. Kromě toho požádám senát, aby zvážil zda byla dokončena procedura mandátovým a imunitním výborem a zda tato procedura skutečně v souladu ze zákonem, tedy s jednacím řádem doběhla až do konce tak, aby mohl být vynesen výrok, doporučující výrok plénu a nechť plénum posoudí, zda procedura byla v pořádku.

Současně tyto dokumenty, je toho tento svazek, (jestli to chcete vyfotit – je to tento svazek) tyto dokumenty předám Senátu k dispozici. To je vše o co budu žádat. Nebudu se zabývat vydáním nebo nevydáním doktora Železného. Ostatně tejně jako jsem se touto otázkou nikdy na půdě senátu nezabýval. Velice rozhodně se ohrazuje proti velmi velmi propagandisticky zkresleným výrokům, které jsou uváděny v jisté části tisku. Velmi důrazně Vás prosím abyste vzali tuto moji informaci na vědomí. Nezabývám se vydáním nebo nevydáním. Zabývám se tím, zda byla dokončena, zda byla řádně provedena procedura, která byla dopřána všem ostatním senátorům s jednou jedinou výjimkou – doktor Železný. Nechci být výjimkami. Nestojím o to být výjimkou. Můj mandát není takový, aby byl ohrožován výjimkami. To je vše.
Děkuji.

Petra Viktorová, senátní asistentka V.Ž.: Děkujeme a nyní máte prosím prostor pro Vaše dotazy.

Novinář: Prostudoval jste si před jednáním výborusvazek dokumentů k žádosti o vaše vydání?

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova, senátor: Já jsem ho neměl samozřejmě v té době v ruce. Věděli jsme o jeho existenci, požádal jsem velmi uctivě mandátový a imunitní výbor, aby mi poskytl krátký čas, minimální. Já jsem říkal přiměřený čas na to, abychom jej obstarali. Nebyl mi poskytnut ten čas. Nyní už ho máme k dispozici.

Novinář: Můžete přiblížit jeho obsah? Je rozdíl mezi jednotlivými kauzami, kde už bylo sděleno obvinění z trestného činu a zahájeno stíhání, a mezi novými kauzami?

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova, senátor: Ne, nikoliv. Ten se prolíná pěti kauzami nezávisle na tom jestli jsou ve stavu stíhání anebo pouze ve stavu podezření čili ve stavu předprocesním. Protože například v té druhé části, plné tři kauzy se týkají krácení věřitele. A to je rozdělení majetku doktora Železného s manželkou v okamžiku rozvodu, jeho pokus o snížení jeho účasti v CETu na tuším 0,24 procenta a třetí kauza pokus o snížení jeho účasti v CETu na 11,87 procent. Mimochodem Vám chci neformálně sdělit, že v jedné z těchto tří kauz máme velmi podobný dokument, rovněž obstaraný policií, která byl rovněž zamlčen a já ho předložím. Ale to už bych šel asi do zbytečných podrobností a soustředil jsem se pouze na ten první, čili tento dokument se týká, ten první, všech kauz, který obsahují prvek krácení věřitele.

Novinář: Budete se obracet na Inspekci Ministerstva vnitra?

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova, senátor: Ne, ne, ne, co bych tam dělal, k čemu by to bylo? Nevím k čemu by to bylo? Tady běží řádná zákonem stanovená procedura. Pokud moji právníci usoudí, že to bude mít nějaký význam, tak to jistě učiní. Já sám se na inspekci nebudu obracet. Nechť posoudí ti, kteří jsou zákonem k tomu určeni a to je mandátní a imunitní výbor Senátu.

Novinář: Jaký by musel být čtvrteční verdikt, aby Vám vyhovoval a co budete dělat, pokud takový nebude?

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova, senátor: Pokud by takový nebyl, pak Senát přistoupí k hlasování a nějakým způsobem rozhodne – vydat či nevydat. Je na Senátu, jak rozhodne. To je odpověď na tu druhou část otázky, na tu první část otázky: Já si myslím, že Senát může bez problémů konstatovat, že některá procedura předepsaná jednacím řádem nebyla podle jeho názoru úplně dokonána řádně a úplnosti a může požádat výbor, aby ji dokonal. Já ovšem nejsem právník a neumím tuto odpověď obléci do právního kabátu.

Petra Viktorová, senátní asistentka V.Ž.: Děkujeme pěkně.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .