V arbitrážní při s Českou republikou obdrží CME k dnešnímu dni 353 395 131 USD včetně úroku

radiotv222Praha/Hamilton (Bermudy) 14. března 2003 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) oznámila, že mezinárodní arbitrážní tribunál vydal v její arbitrážní při s Českou republikou závěrečný výrok ve prospěch CME. Podle arbitrážního rozhodnutí CME obdrží částku 269 814 000 USD a úrok ve výši 10 % p.a. od 23. února 2000 až do úplného zaplacení. Dále CME obdrží 1 007 749,81 USD na úhradu nákladů částečného arbitrážního výroku z 13. září 2001 a úrok ve výši 10 % p.a. od 14. 9. 2001 z částky nákladů až do úplného zaplacení. Celková částka k úhradě ze strany české republiky tedy k dnešnímu dni činí 353 395 131 USD. Tato částka se zvyšuje denně o 74 197,74 USD až do úplného zaplacení.
Česká republika a společnost CME se dohodly, že po dobu 24 hodin nebudou obsah nálezu komentovat, aby se s rozhodnutím mohly řádně seznámit. Obě strany se také dohodly, že arbitrážní výrok sumarizující definitivní závěry arbitrů uveřejní okamžitě. Dále se obě strany dohodly, že nebudou trvat na povinnosti zachovat mlčenlivost a že po uplynutí dohodnuté čtyřiadvacetihodinové lhůty zveřejní celý arbitrážní nález. Společnost CME vystaví celý text arbitrážního rozhodnutí na internetových stránkách CME na adrese www.cetv-net.com a na internetových stránkách ČNTS na adrese www.cnts.cz.
Společnost CME uspořádá v neděli 16. března ve 14:00 hod. v budově ČNTS, v Jungmannově ulici 17, Praha 1, tiskovou konferenci. Její zvukový záznam v českém a anglickém jazyce bude rovněž vystaven na internetových adresách www.cetv-net.com a www.cnts.cz.
Dále uspořádá společnost CME v pondělí 17. 3. 2003 v 11:00 hod. newyorského času telekonferenci, v jejímž průběhu bude prodiskutován arbitrážní výrok. Pro přístup do telekonference vytočte prosím deset minut před začátkem ve Spojených státech číslo 973 582 2749 nebo mezinárodně +44 080 006 89199. Telekonference bude rovněž přístupná v přímém internetovém vysílání na internetové stránce CME na adrese www.cetv-net.com. Pokud nebudete moci vstoupit do telekonference ve stanovený čas, můžete si až do 24. 3. 2003 vyslechnout nahrávku, k níž se připojíte vytočením amerického telefonního čísla 973 341 3080. Udejte heslo „3813382“. Záznam telekonference bude také k dispozici na internetových stránkách společnosti.
Tato tisková zpráva by měla být vnímána v kontextu obsahu výroční zprávy společnosti Central European Media Enterprises Ltd. (10-K) k 31. 12. 2001 a v kontextu čtvrtletních zpráv podaných v roce 2002 (10-Q), které obsahují věcné informace o společnosti. Tyto zprávy společnosti CME (10-Q a 10-K) jsou dostupné na adrese www.sec.gov.
Žádné jiné informace nebudou v průběhu dalších 24 hodin poskytovány.
Kontakt:

Donath-Burson-Marsteller

Michal Donath

GSM: +420 602 222 128

michal_donath@cz.bm.com

IX. ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍHO TRIBUNÁLU
1. Žalovaný je povinen zaplatit Žalobci 269 814 000 USD (dvěstěšedesátdevětmilionůosmsetčtrnácttisíc).
2. Žalovaný je povinen zaplatit úrok z výše uvedené částky ve výši 10 procent od 23. února 2000 až do úplného zaplacení
3. Obě strany ponesou své vlastní mimosoudní náklady a výlohy
4. Tribunál stanovil poplatky arbitrům ve výši 1 351 203,44 USD (včetně náhrad a nákladů). Tyto poplatky a náklady ponesou obě strany rovným dílem. Poplatky a náklady byly vyrovnány v souladu s dohodou s oběma stranami. Žádné další platby nebo refundace poplatků a nákladů již nezbývají.
5. Všechny ostatní nároky se tímto zamítají.
Místo arbitráže: Stockholm

Datum arbitrážního rozhodnutí: 14. března 2003

Arbitrážní tribunál:

Dr. Wolfgang Kühn v.r.

předseda

Soudce Stephen M. Schwebel v.r.

arbitr

Ian Brownlie, C.B.E., Q.C. v.r.

arbitr

Za správnost pracovního, žádnou ze stran nezavazujícího, překladu:
Praha 14. března 2003

Michal Donath v.r.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .