Polemika s Petrem Pospíchalem aneb jak naplňovat mediální zákon

V neděli magazín Česká média zveřejnil zajímavý rozhovor s předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petrem Pospíchalem. Vzhledem k tomu, že mne některé odpovědi předsedy Rady příliš neuspokojily, rád bych své pochybnosti prezentoval veřejně. Konkrétně mám jisté výhrady proti výkladu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání v podání pana předsedy Pospíchala.

Případ první – jak odůvodnit žádost o licenci?

Rada pro RTV v poslední době prohrála řadu soudních sporů, kdy ji na žádost neúspěšných žadatelů Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí o udělení licence pro nedostatečné odůvodnění zamítnuté žádosti. Na otázku, zda se Rada neumí poučit a svá stanoviska dostatečně zdůvodnit, Pospíchal odpověděl takto.

„Děkuji za tuto otázku, protože konečně mám prostor toto téma vysvětlit a obhájit Radu. Tady dochází k dlouhodobému nedorozumění a neznalosti všech zainteresovaných. My se opět musíme držet striktně zákona. Vysvětlím. Zákon nám dává pouze dvě možnosti. Vítězi licenčního řízení napsat, že vyhověl určitému paragrafu a že získává licenci na určitou dobu, standardně na osm let. Neúspěšným žadatelům naopak napsat, že nevyhověli a že licenci nezískávají. Nutné je rovněž zdůraznit, že se koná jedno licenční řízení se všemi účastníky najednou, nikoliv s každým zvlášť. Takže vy vlastně napíšete úspěšnému žadateli, že vyhověl a neúspěšným stejnou formulaci, ale v obráceném smyslu, a všem úplně stejnou…“

Tohle je názor předsedy RRTV, ovšem zákon hovoří poněkud jinak. Podle §18 odst. 3) Rozhodnutí o udělení licence obsahuje výrok o udělení licence jednomu ze žadatelů o licenci a o zamítnutí žádostí ostatních žadatelů, podrobné odůvodnění, které obsahuje kritéria, na základě kterých byla licence udělena žadateli o licenci a zamítnuty žádosti všech ostatních účastníků řízení, a poučení o opravném prostředku.

Pospíchal svou odpověď dále upřesňuje. „Zákon nám neumožňuje psát nějaké slohové cvičení, ve kterém budeme popisovat, že projekt nemá tolik a tolik procent mluveného slova apod. Vždyť licenční podmínky toto ani nevyžadují a my zájemcům sami doporučujeme, aby se zbytečně nevázali a do žádostí nepsali podrobný rozpis složek programu.“

Podle uvedené citace ovšem zákon nejenže neumožňuje, ale naopak přikazuje psát slohová cvičení. Jak jinak si vysvětlit slova „… podrobné odůvodnění, které obsahuje kritéria …“ Podle mého názoru jedině tak, že Rada neúspěšnému žadateli napíše, v jakém ohledu vítězný žadatel naplnil lépe všech sedm podmínek podle §17 odst. 1), které má Rada hodnotit při rozhodování o udělení licence. A to je přesné to, co jí soud v rozsducích výtýká, když tvrdí, že rozhodnutí RRTV nejsou přezkoumatelná.

Případ druhý – mohou vysílat rádia bez licence?

Na základě žalob neúspěšných žadatelů v posledním roce soud zrušil udělení licence Radiu Nový Preston, Radiu Twist a Info Radiu. Dvě posledně jmenované stanice stále vysílají a Pospíchal vysvětluje, jak je to možné.

„Předně musím říci, že žalované nejsou tyto společnosti, ale Rada. Takže my komunikujeme se soudem. To, že si někde přečtou, že soud zrušil licenční řízení, neznamená, že automaticky vypnou vysílání. Je otázkou, zda tento rozsudek v písemné formě a s doložkou právní moci skutečně obdržely. My to nevíme. My, jako RRTV, jsme zareagovali, neboť my jsme žalovaní…“

Pospíchal má pravdu, že žalovaná je Rada a že to, že si ona rádia někde něco přečtou, neznamená, že by měla vypnout vysílání. Ovšem není žádnou otázkou, zda rádia rozsudek obdržela v písemné formě. Soud vyrozumí všechny účastníky řízení a fakt, zda rozhodnutí bylo převzato, lze jistě zjistit na soudu.

A co říká Rada na to, že Twist a Info momentálně vysílají bez licence? „Ano, jevit se to tak může a osobně se domnívám, že tomu tak asi je. Což platí i v případě Twistu. Také platí, že kasační stížnost nemá odkladný účinek. Jenže my stojíme před vážnějším problémem. My jako regulační orgán, zástupce státu, musíme zabránit, aby obě společnosti případně požadovaly náhradu za vzniklé škody, které jim můžeme způsobit tím, že je vyzveme k ukončení vysílání. My musíme chránit stát!“

Pospíchal tedy přiznává, že obě rádia vysílají bez licence a že ani jejich kasační stížnost na tom nic nemění. Rada by samozřejmě měla chránit zájmy státu, ale v první řadě by měla dodržovat svůj mediální zákon a ten v §60 odst 5) říká, že Pokutu do výše 10 000 000 Kč Rada uloží tomu, kdo provozuje vysílání, aniž je k tomu oprávněn podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona. Toto oprávnění bylo soudem u obou rádií nepochybně zrušeno a rozhodnutí nabylo právní moci.

Ohledně dalších kroků RRTV říká Pospíchal následující. „Jako kolektivní orgán jsme se rozhodli, že nejprve zjistíme, zda Twist i Info Radio dostalo písemné vyrozumění o rozsudku od soudu. Po nás přece nikdo nemůže chtít, abychom, jako žalovaná strana, informovala třetí osoby o tom, že jsme prohráli soud. Tuto informační povinnost by podle nás měl dělat soud, a jestliže se tato pře mezi RRTV a žalující stranou dotýká i dotčených subjektů, je na soudu, aby třetí stranu písemně informoval.“

Ačkoliv nejsem právník, dovoluji si tvrdit, že je to přesně naopak. Soud vyrozumí pouze účastníky řízení a nic víc po něm nikdo nemůže chtít. V případě zrušení licence Info Rádia bylo toto rádio jako účastník řízení jistě vyrozuměno, v případě zrušení licence Radia Twist nikoliv, protože nebylo účastníkem řízení. Povinnost vyrozumět by měla být právě na Radě, která by měla vlastníky licencí upozornit na to, že vysíláním bez platné licence porušují zákon.

„V pondělí jsem podepsal dopis a během tohoto týdne by oba dotčené subjekty, tedy Twist a Info Radio, měly dostat od nás psaní, ve kterém se ptáme, zda šířený program je skutečně jejich vlastní a dále, zda byly informovány Městským soudem písemně o rozsudku, který zrušil licenční řízení. Poté, jakmile dostaneme od nich odpovědi, jako kolektivní orgán se sejdeme a budeme debatovat, co uděláme dál,“ uzavírá Pospíchal rozhovor pro Česká Média.

Osobně si myslím, že RRTV v tomto případě mohla ušetřit daňovým poplatníkům peníze za dva doporučené dopisy. První otázka postrádá jakýkoliv smysl a odpověď na druhou je zcela zřejmá. Info Radio jako účastník řízení písemně informováno bylo, zatímco Twist, který se řízení neúčastnil, oficiálně nic neví. Místo zbytečných dopisů by RRTV raději měla konečně zaujmout stanovisko a dodržovat mediální zákon.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .